RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program Kultura (2007–2013)

Ta sklep določa instrument za financiranje in oblikovanje programa kulturnega sodelovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013. Zagotavlja proračun v višini 400 milijonov EUR za razvoj nadnacionalnega kulturnega sodelovanja med izvajalci iz držav Evropske unije (EU) ali držav, ki niso članice EU in ki sodelujejo pri programu. Cilj programa Kultura je podpreti ukrepe na področju kulturnega sodelovanja, evropske organizacije, ki so dejavne na področju kulture, ter zbiranje in širjenje informacij s področja kulture.

AKT

Sklep št. 1855/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa Kultura (2007–2013) (Glej akt(e) o spremembi).

POVZETEK

Splošni cilj programa Kultura, ki izhaja iz primera predhodnih kulturnih programov, je uveljaviti kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem, in sicer za spodbujanje zavesti o evropskem državljanstvu.

Trije cilji

Program ima tri glavne cilje s pomembno evropsko dodano vrednostjo:

 • spodbujanje nadnacionalne mobilnosti strokovnjakov v kulturnem sektorju,
 • spodbujanje nadnacionalnega kroženja umetniških del ter umetniških in kulturnih izdelkov,
 • pospeševanje medkulturnega dialoga.

Da bi prejeli podporo Evropske unije (EU), bodo izbrani projekti morali izpolnjevati enega ali več teh ciljev.

Tri ravni posredovanja

Za izpolnitev zgoraj navedenih ciljev Komisija nudi tri ravni posredovanja, ki se odzivajo na posebne potrebe:

 • podpora kulturnim ukrepom. Ta sklep opredeljuje tri vrste kulturnih ukrepov, ki so upravičeni do podpore EU:
  1. projekti večletnega sodelovanja. Ti projekti bodo temeljili na sodelovanju med najmanj šestimi kulturnimi izvajalci iz najmanj šestih držav, ki sodelujejo pri programu. Ti strokovnjaki iz kulturnega sektorja bodo sodelovali pri različnih dejavnostih s skupnim ciljem. Projekti sodelovanja bodo potekali tri do pet let in temeljili na sporazumu o sodelovanju. Cilj podpore EU je pomagati tem projektom v njihovi fazi zagona ali širitve, da bi postali trajnostni. Projekti, ki so upravičeni do te podpore, bodo izbrani na podlagi razpisov za zbiranje predlogov. Merila izbora bodo v osnovi temeljila na ravni strokovnih izkušenj udeležencev v kulturnem projektu, njihovega finančnega položaja in strokovne usposobljenosti kakor tudi kakovosti in evropske dodane vrednosti dejavnosti ali njihovega pomena za cilje programa. Podpora EU ne sme presegati 50 % sredstev, do katerih je upravičen projekt, niti 500 000 EUR na leto za vse dejavnosti vseh projektov sodelovanja,
  2. ukrepi za sodelovanje. To so ukrepi kulturnega sodelovanja med evropskimi izvajalci, ki trajajo največ dve leti. Prednost bosta imeli ustvarjalnost in inovativnost. Vsak ukrep se bo izvajal v partnerstvu z najmanj tremi kulturnimi izvajalci iz treh različnih sodelujočih držav. Še posebno se bodo spodbujali ukrepi, namenjeni preučevanju možnosti za sodelovanje, ki bi se razvilo za daljše obdobje. Izbor bo opravljen po razpisu za oddajo predlogov. Merila za izbiranje bodo enaka kot pri projektih večletnega sodelovanja. Podpora EU bo znašala od 50 000 EUR do 200 000 EUR v obdobju, ki ne bo daljše od dveh let,
  3. posebni ukrepi. Pomoč bo zagotovljena za posebne ukrepe, ki so simbolični in daljnosežni. Da bi bili ukrepi upravičeni, morajo imeti pomemben vpliv na narode Evrope ter prispevati k boljšemu zavedanju kulturne raznolikosti in njihove pripadnosti isti skupnosti. Eden od primerov takšne pobude so „kulturne prestolnice Evrope“. Postopki izbora posebnih ukrepov bodo odvisni od posameznega ukrepa; finančna sredstva ne smejo preseči 60 % proračuna projekta,
 • podpora organizacijam, dejavnim na področju kulture. Ta pomoč je namenjena organizacijam, ki imajo pravi vpliv na ravni EU ali ki pokrivajo najmanj sedem evropskih držav. Organizacije lahko izkoristijo to podporo, če izpolnjujejo predstavniško vlogo na ravni EU, širijo informacije za lažje kulturno sodelovanje na ravni EU ali se udeležujejo projektov kulturnega sodelovanja kot ambasadorji evropske kulture. Izbor bo opravljen po razpisu za oddajo predlogov,
 • podpora za analize, zbiranje in širjenje informacij in ustvarjanje največjega možnega vpliva na področju kulturnega sodelovanja in razvoja politike. Cilj te podpore je povečanje obsega in kakovosti informacij ter podatkov o kulturnem sodelovanju in razvoju politike na evropski ravni ter spodbujanje širjenja teh informacij, med drugim tudi prek interneta. Prizadeva si tudi za ciljno naravnano, lokalno širjenje praktičnih informacij o programu. Za ta namen bodo vzpostavljene točke za stike na področju kulture, ki bodo spodbujale program, čim več strokovnjakov in kulturnih delavcev spodbujale k sodelovanju pri dejavnostih programa ter zagotavljale učinkovito povezavo z različnimi institucijami, ki nudijo podporo kulturnim dejavnostim v državah EU.

Uporabniku prijaznejši program

Komisija zaupa upravljanje programa Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo in uvaja enostavnejše metode za upravičence. Poenostaviti namerava obrazce in zagotoviti preglednejši postopek dodelitve. Uporabiti želi tudi načelo sorazmernosti in obenem ravnati v skladu z veljavno finančno uredbo.

Preprečevanje goljufij

Komisija bo še naprej uporabljala sistem revizije, da bi preverila uporabo subvencij in od upravičencev do subvencije kadar koli zahtevala dodatno dokumentacijo za obdobje petih let. Ima tudi dostop do pisarn upravičencev in vseh potrebnih informacij. Na podlagi rezultatov teh revizij je mogoče, kadar je to primerno, izdati odločbe za izterjavo. Računsko sodišče in Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) imata enake pravice.

Sodelovanje z državami, ki niso članice EU

Pri programu lahko pod določenimi pogoji sodelujejo:

 • države Evropskega gospodarskega prostora, ki niso članice EU (Islandija, Norveška, Lihtenštajn),
 • države kandidatke, ki so upravičene do koristi predpristopne strategije,
 • države Zahodnega Balkana.

Pri programu lahko sodelujejo tudi druge države, ki niso članice EU in ki so z EU sklenile dvostranske sporazume, ki vključujejo klavzule o kulturnem področju.

Upravljanje, proračun in ocenjevanje

Komisiji pomaga odbor. Večino izvedbenih ukrepov, zlasti pa tistih, ki so povezani s podporo kulturnim dejavnostim, je treba sprejeti v skladu s postopkom pregleda.

Prvotni predlagani proračun za obdobje 2007–2013 je 400 milijonov EUR. V nadaljevanju je navedena okvirna razčlenitev tega proračuna:

 • približno 77 % za podporo kulturnim dejavnostim,
 • približno 10 % za podporo organizacijam,
 • približno 5 % za analizo in informacije,
 • približno 8 % za upravljanje programa.

Komisija je na vmesni točki izvajanja programa in še pred 31. decembrom 2010 objavila prvo vmesno poročilo o oceni programa. Temu poročilu bo sledilo sporočilo o nadaljevanju programa, ki bo predloženo najpozneje do 31. decembra 2011. Najpozneje 31. decembra 2015 pa bo Komisija predložila končno poročilo o oceni.

Ozadje

Pravna podlaga za ukrepe EU na kulturnem področju je člen 167 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta člen je usmerjen v spodbujanje kulturne raznolikosti in skupne kulturne dediščine, obenem pa spoštuje načelo subsidiarnosti. Program Kultura, ki izhaja iz programa „Kultura 2000“ in prejšnjih programov Raphael, Ariane in Kalejdoskop, je bil vzpostavljen v tem okviru.

REFERENCE

AktZačetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list

Sklep št. 1855/2006/ES

28.12.2006–31.12.2013

UL L 372, 27.12.2006

Akt(i) o spremembahZačetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list

Sklep št. 1352/2008/ES

25.12.2008–31.12.2013

UL L 348, 24.12.2008

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 10. januarja 2011 – Vmesno poročilo o oceni izvajanja programa Kultura (COM(2010) 810 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev: 12.04.2011
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh