RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Programul Cultura (2007-2013)

Această decizie instituie un instrument de finanţare şi de programare pentru cooperarea culturală pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2013. Decizia prevede un buget de 400 de milioane de euro pentru dezvoltarea cooperării culturale transnaţionale dintre operatorii din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau din ţările terţe participante la program. Scopul programului Cultura este de a sprijini acţiunile de cooperare culturală, organizaţiile europene active în domeniul culturii, precum şi colectarea şi difuzarea informaţiilor din domeniul culturii.

ACT

Decizia nr. 1855/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a programului Cultura (2007-2013) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Urmând exemplul unor programe culturale anterioare, obiectivul general al programului Cultura este punerea în valoare a spaţiului cultural comun europenilor în vederea favorizării emergenţei unei cetăţenii europene.

Trei obiective

Programul are trei obiective centrale cu o valoare adăugată europeană semnificativă:

 • sprijinul mobilităţii transnaţionale a profesioniştilor din sectorul cultural;
 • încurajarea circulaţiei lucrărilor de artă şi a produselor artistice şi culturale dincolo de frontierele naţionale;
 • promovarea dialogului intercultural.

Pentru a beneficia de sprijin din partea Uniunii Europene (UE), proiectele selectate trebuie să întrunească unul sau mai multe dintre aceste obiective.

Trei niveluri de intervenţie

Pentru îndeplinirea obiectivelor de mai sus, Comisia prevede trei niveluri de intervenţie, care răspund unor nevoi distincte:

 • sprijin acordat acţiunilor culturale. Această decizie identifică trei tipuri de acţiuni culturale eligibile pentru sprijin din partea UE:
  1. proiecte de cooperare multianuale. Aceste proiecte vor avea la bază cooperarea dintre cel puţin şase operatori culturali din cel puţin şase ţări care participă la program. Aceşti profesionişti din sectorul cultural vor colabora la diferite activităţi cu un scop comun. Proiectele de cooperare vor avea o durată cuprinsă între trei şi cinci ani şi se vor baza pe un acord de cooperare. Obiectivul sprijinului UE este de a ajuta aceste proiecte în etapa de lansare sau în etapa de extindere pentru ca acestea să devină durabile. Proiectele eligibile pentru acest sprijin vor fi selecţionate ca urmare a unor cereri de propuneri. În esenţă, criteriile de selecţie vor avea la bază nivelul de expertiză al participanţilor la proiectul cultural, poziţia lor financiară şi competenţa profesională, precum şi calitatea şi valoarea adăugată europeană a activităţilor sau relevanţa lor pentru obiectivele programului. Sprijinul UE nu poate depăşi 50 % din bugetul eligibil al proiectului şi nici suma de 500 000 de euro pe an pentru toate activităţile tuturor proiectelor de cooperare;
  2. acţiuni de cooperare. Acestea sunt acţiuni de cooperare culturală între operatorii europeni, cu o durată de cel mult doi ani. Se va acorda prioritate creativităţii şi inovaţiei. Fiecare acţiune trebuie realizată în parteneriat de către cel puţin trei operatori culturali din trei ţări participante diferite. Sunt puternic încurajate acţiunile care vizează explorarea pistelor de cooperare pentru a le dezvolta pe termen lung. Selecţia se va face în urma unei cereri de propuneri. Criteriile de selecţie vor fi identice cu cele folosite în cazul proiectelor de cooperare multianuale. Sprijinul UE va fi între 50 000 şi 200 000 de euro pe o perioadă ce nu va depăşi doi ani;
  3. acţiuni speciale. Se va oferi asistenţă şi pentru acţiuni speciale care sunt emblematice şi au efecte la scară largă. Pentru a se califica, aceste acţiuni trebuie să aibă o rezonanţă semnificativă pentru popoarele Europei şi să contribuie la o mai bună sensibilizare a acestora cu privire la diversitatea culturală şi la conştientizarea apartenenţei acestora la aceeaşi comunitate. Un exemplu de asemenea iniţiativă ar fi „Capitalele europene ale culturii”. Modalităţile de selecţie a acţiunilor speciale depind de acţiunea în cauză; finanţarea nu poate depăşi 60 % din bugetul proiectului;
 • sprijin acordat organizaţiilor active în sfera culturală. Această asistenţă se oferă organizaţiilor care au o influenţă reală la nivelul UE sau acoperă cel puţin şapte ţări europene. Organizaţiile pot beneficia de acest sprijin dacă asigură funcţii de reprezentare la nivelul UE, difuzează informaţii pentru facilitarea cooperării culturale comunitare sau participă la proiecte de cooperare culturală asumându-şi rolul de ambasadori ai culturii europene. Selecţia se va face în urma unei cereri de propuneri;
 • sprijin acordat lucrărilor de analiză, colectării şi difuzării informaţiilor, precum şi optimizării impactului proiectelor în domeniul cooperării culturale şi al elaborării de politici. Acest sprijin are drept scop creşterea volumului şi a calităţii informaţiilor şi a datelor referitoare la cooperarea culturală şi elaborarea de politici la scară europeană, precum şi promovarea difuzării acestora, inclusiv prin intermediul internetului. De asemenea, sprijinul urmăreşte asigurarea unei difuzări specifice, la nivel local, a informaţiilor practice cu privire la program. În acest scop, se vor institui puncte de contact culturale pentru a promova programul, a încuraja participarea la activităţile programului a celui mai mare număr posibil de profesionişti şi operatori culturali şi a asigura o legătură eficientă cu diferitele instituţii care sprijină sectorul cultural în statele membre UE.

Un program mai uşor accesibil

Comisia încredinţează gestionarea programului Agenţiei Executive pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură şi introduce metode mai simple pentru beneficiari. Intenţia este de a simplifica formularele şi a spori transparenţa procedurii de acordare. De asemenea, se doreşte aplicarea principiului proporţionalităţii, asigurând în acelaşi timp respectarea regulamentului financiar în vigoare.

Prevenirea fraudelor

Comisia va continua să aplice un sistem de audit pentru a verifica modul în care sunt utilizate subvenţiile şi pentru a solicita beneficiarilor de subvenţii să prezinte în orice moment documente justificative pe parcursul unei perioade de cinci ani. De asemenea, Comisia are acces la birourile beneficiarilor şi la toate informaţiile necesare. Dacă este cazul, rezultatele acestor audituri pot duce la decizii de recuperare. Curtea de Conturi şi Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) au aceleaşi drepturi.

Cooperarea cu ţările terţe

În anumite condiţii, programul este deschis participării:

 • ţărilor terţe din Spaţiul Economic European (Islanda, Norvegia şi Liechtenstein);
 • ţărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare;
 • ţărilor din Balcanii de Vest.

Programul este deschis în egală măsură cooperării cu alte ţări terţe care au încheiat cu UE acorduri bilaterale care conţin clauze culturale.

Gestionarea, bugetul şi evaluarea

Comisia este asistată de un comitet. Cele mai multe măsuri de punere în aplicare, în special cele legate de sprijinirea acţiunilor culturale, trebuie adoptate în conformitate cu procedura de examinare.

Bugetul propus iniţial pentru perioada 2007-2013 este de 400 de milioane de euro. Iată o defalcare orientativă a acestui buget:

 • aproximativ 77 % pentru sprijin acordat acţiunilor culturale;
 • aproximativ 10 % pentru sprijin acordat organizaţiilor;
 • aproximativ 5 % pentru analiză şi informare;
 • aproximativ 8 % pentru gestionarea programului.

La mijlocul perioadei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010, Comisia va publica primul raport intermediar de evaluare privind programul. Acest raport va fi urmat de o comunicare privind continuarea programului, nu mai târziu de 31 decembrie 2011. În final, nu mai târziu de 31 decembrie 2015, Comisia va prezenta un raport final de evaluare.

Context

Temeiul juridic pentru acţiunile UE în domeniul culturii îl constituie articolul 167 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Acest articol vizează promovarea diversităţii culturale şi a patrimoniului cultural comun, în condiţiile respectării principiului subsidiarităţii. Programul Cultura, care reprezintă continuarea programului „Cultura 2000” şi a fostelor programe Raphael, Ariane şi Kaleidoscope, a fost instituit în acest cadru.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoare – Data expirăriiTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia nr. 1855/2006/CE

28.12.2006-31.12.2013

-

JO L 372 din 27.12.2006

Act(e) de modificareIntrarea în vigoare – Data expirăriiTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Decizia nr. 1352/2008/CE

25.12.2008-31.12.2013

-

JO L 348 din 24.12.2008

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Raport interimar de evaluare privind punerea în aplicare a programului Cultura [COM(2010) 0810 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 12.04.2011
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii