RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program Kultura (2007–2013)

Niniejsza decyzja ustanawia instrument finansowania i programowania współpracy kulturalnej na okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Przewiduje budżet w wysokości 400 milionów euro na rozwijanie ponadnarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy organizatorami działalności kulturalnej z państw Unii Europejskiej (UE) lub państw trzecich uczestniczących w programie. Celem programu Kultura jest wspieranie działań w ramach współpracy kulturalnej, organizacji europejskich działających w dziedzinie kultury oraz gromadzenia i rozpowszechniania informacji dotyczących kultury.

AKT

Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiająca program „Kultura” (2007–2013) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Podobnie jak w przypadku poprzednich programów kulturalnych, ogólnym celem programu Kultura jest wzmocnienie wspólnej dla Europejczyków przestrzeni kulturowej w celu wsparcia procesu tworzenia się obywatelstwa europejskiego.

Trzy cele

Program ma trzy centralne cele związane z tworzeniem prawdziwej europejskiej wartości dodanej:

 • wspieranie ponadnarodowej mobilności specjalistów z sektora kultury,
 • wspieranie ponadnarodowego obiegu dzieł sztuki oraz wyrobów artystycznych i kulturalnych,
 • wspieranie dialogu między kulturami.

Aby otrzymać wsparcie Unii Europejskiej (UE), wybrane projekty będą musiały być ukierunkowane na jeden lub więcej z wymienionych powyżej celów.

Trzy poziomy działania

Aby zrealizować powyższe cele, Komisja określa trzy poziomy działania odpowiadające różnym potrzebom:

 • wspieranie działań w zakresie kultury. W decyzji określono trzy rodzaje działań w zakresie kultury kwalifikujące się do wsparcia UE:
  1. wieloletnie projekty współpracy. Projekty te będą oparte na współpracy co najmniej sześciu organizatorów działalności kulturalnej z co najmniej sześciu krajów uczestniczących w programie. Specjaliści z sektora kultury będą współpracować w ramach różnych działań ukierunkowanych na wspólny cel. Projekty współpracy obejmą okres od trzech do pięciu lat i będą oparte na umowie o współpracy. Celem unijnego wsparcia jest udzielenie pomocy tym projektom w fazie początkowej lub w fazie rozszerzania ich zasięgu w celu stworzenia dla nich trwałych podstaw. Projekty kwalifikujące się do tego wsparcia będą wybierane w drodze zaproszenia do składania ofert. Kryteria wyboru będą opierać się przede wszystkim na wiedzy specjalistycznej uczestników projektów kulturalnych, ich zdolności finansowej, kompetencjach zawodowych, jakości działań i ich zdolności do generowania europejskiej wartości dodanej oraz zgodności z celami programu. Pomoc unijna nie może przekraczać 50% kwalifikowanego budżetu projektu i 500 000 euro rocznie na wszystkie działania w ramach wszystkich projektów współpracy,
  2. działania w ramach współpracy. Są to działania w ramach współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi organizatorami działalności kulturalnej trwające maksymalnie dwa lata. Priorytetami są kreatywność i innowacyjność. Każde działanie jest realizowane na zasadzie partnerstwa przez co najmniej trzech organizatorów działalności kulturalnej z trzech różnych państw uczestniczących. Szczególnie wspierane są działania mające na celu poszukiwanie metod współpracy w celu ich rozwinięcia w dalszej przyszłości. Wybór działań następuje w drodze zaproszenia do składania ofert. Kryteria wyboru są takie same, jak w przypadku wieloletnich projektów współpracy. Wsparcie unijne będzie wynosiło pomiędzy 50 000 euro a 200 000 euro i będzie przyznawane na okres nie dłuższy niż dwa lata,
  3. działania specjalne. Wsparcie będzie zapewniane również na działania specjalne o wymiarze symbolicznym, które posiadają znaczący zakres i skalę. Aby zostały zakwalifikowane, działania powinny poruszać kwestie przemawiające do uczuć narodów Europy i przyczyniać się do zwiększenia świadomości różnorodności kulturowej i poczucia przynależności do wspólnoty. Przykładem takiej inicjatywy jest inicjatywa „Europejskie Stolice Kultury”. Procedury wyboru działań specjalnych będą zależeć od danego działania. Finansowanie nie może przekraczać 60% budżetu projektu,
 • wspieranie organizacji działających w dziedzinie kultury. Pomoc ta jest przewidziana dla organizacji wywierających autentyczny wpływ na poziomie Unii Europejskiej lub prowadzących działania obejmujące co najmniej siedem krajów europejskich. Z tego wsparcia mogą korzystać organizacje, które zapewniają reprezentację na szczeblu UE, rozpowszechniają informacje ułatwiające współpracę kulturalną na szczeblu UE lub uczestniczą w realizacji projektów współpracy kulturalnej odgrywając rolę „ambasadorów” kultury europejskiej. Wybór dokonywany będzie w drodze zaproszenia do składania ofert,
 • wspieranie badań, gromadzenia i rozpowszechniania informacji oraz maksymalizacji oddziaływania projektów w dziedzinie współpracy kulturalnej i rozwoju polityki. Pomoc ta ma na celu zwiększenie zakresu i podniesienie jakości informacji i danych dotyczących współpracy kulturalnej i rozwoju polityki na poziomie europejskim, jak również wspieranie ich rozpowszechniania, m.in. przez Internet. Jej celem jest również zapewnienie ukierunkowanego, lokalnego rozpowszechniania praktycznych informacji na temat programu. W związku z tym założone zostaną punkty kontaktowe ds. kultury, których zadaniem będzie promowanie programu, zachęcanie do uczestnictwa w jego działaniach możliwie największej liczby specjalistów i organizatorów działalności kulturalnej oraz zapewnienie skutecznych powiązań z różnymi instytucjami udzielającymi pomocy sektorowi kultury w państwach członkowskich.

Program bardziej przyjazny dla użytkowników

Komisja powierza zarządzanie programem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i wprowadza uproszczone metody dla beneficjentów. Zamierza uprościć formularze i zwiększyć przejrzystość procedury przyznawania dotacji. Pragnie ponadto stosować zasadę proporcjonalności, zachowując jednocześnie zgodność z obowiązującym rozporządzeniem finansowym.

Zapobieganie nadużyciom finansowym

Komisja będzie nadal stosować system audytu w celu sprawdzania wykorzystywania dotacji oraz w dowolnym czasie zwracać się do beneficjentów o udostępnianie dokumentacji wydatków poczynionych przez okres pięciu lat. Komisja ma ponadto dostęp do biur beneficjentów oraz wszelkich niezbędnych informacji. W uzasadnionych przypadkach wyniki audytów mogą prowadzić do decyzji o zwrocie dotacji. Trybunał Obrachunkowy i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) posiadają takie same uprawnienia, jak Komisja.

Współpraca z krajami trzecimi

Pod pewnymi warunkami uczestnictwo w programie otwarte jest dla:

 • państw trzecich należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein),
 • krajów kandydujących korzystających ze strategii przedakcesyjnej,
 • państw Bałkanów Zachodnich.

Program jest również otwarty dla współpracy z innymi państwami trzecimi, które podpisały z UE umowy dwustronne zawierające postanowienia dotyczące kultury.

Zarządzanie, budżet i ocena

Komisja jest wspomagana przez komitet. Większość środków wykonawczych, w szczególności te dotyczące wspierania działań w zakresie kultury, musi być przyjmowanych zgodnie z procedurą sprawdzającą.

Budżet zaproponowany początkowo na lata 2007–2013 wynosi 400 mln euro. Orientacyjny podział budżetu:

 • około 77% na wspieranie działań w zakresie kultury,
 • około 10% na wspieranie organizacji,
 • około 5% na badania i informacje,
 • około 8% na zarządzanie programem.

W połowie realizacji programu, jednak nie później niż do 31 grudnia 2010 r., Komisja opublikuje pierwsze sprawozdanie śródokresowe z oceny programu. Po sprawozdaniu wydany zostanie komunikat na temat kontynuowania programu, nie później niż do 31 grudnia 2011 r. Ostatecznie, najpóźniej do 31 grudnia 2015 r., Komisja przedstawi końcowe sprawozdanie z oceny.

Kontekst

Podstawą prawną działań UE w dziedzinie kultury jest art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł ten koncentruje się na wspieraniu różnorodności kulturowej i wspólnego dziedzictwa kulturowego, przy poszanowaniu zasady pomocniczości. Program Kultura, będący kontynuacją programu „Kultura 2000”, a wcześniej programów Rafael, Ariane i Kalejdoskop, został ustanowiony w tych ramach.

ODNIESIENIA

AktWejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja nr 1855/2006/WE

28.12.2006–31.12.2013

Dz.U. L 372 z 27.12.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życie - Data wygaśnięciaTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Decyzja nr 1352/2008/WE

25.12.2008–31.12.2013

Dz.U. L 348 z 24.12.2008

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 stycznia 2011 – Sprawozdanie z okresowej oceny realizacji programu Kultura [COM(2010) 810 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony