RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


programm Kultura (2007–2013)

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi strument ta’ ffinanzjar u programmar għall-kooperazzjoni kulturali għall-perjodu bejn l-1 ta’ Jannar 2007 u l-31 ta’ Diċembru 2013. Tipprovdi għal baġit ta’ EUR 400 miljun biex tiġi żviluppata kooperazzjoni kulturali transnazzjonali bejn l-operaturi mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) jew tal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE li jipparteċipaw fil-programm. L-għan tal-programm Kultura huwa li jappoġġja l-azzjonijiet ta’ kooperazzjoni kulturali, l-organizzazzjonijiet Ewropej attivi fil-qasam tal-kultura, kif ukoll il-ġbir u t-tixrid ta’ informazzjoni fil-qasam tal-kultura.

ATT

Id-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-Programm Kultura (2007 – 2013) (ara l-att(i) emendatorju(i)).

SOMMARJU

Fid-dawl tal-eżempju tal-programmi kulturali ta’ qabel, l-għan ġenerali tal-programm Kultura huwa li jkattar l-ispazju kulturali komuni għall-Ewropej bil-ħsieb li jiġi inkoraġġut l-iżvilupp taċ-ċittadinanza Ewropea.

Tliet għanijiet

Il-programm għandu tliet għanijiet ewlenin b’valur miżjud Ewropew sostanzjali:

 • li jappoġġja l-mobilità transnazzjonali tal-professjonisti fis-settur kulturali;
 • li jinkoraġġixxi ċ-ċirkolazzjoni ta’ xogħlijiet ta’ arti u prodotti artistiċi u kulturali lil hinn mill-fruntieri nazzjonali;
 • li jippromwovi d-djalogu interkulturali.

Sabiex ikunu jistgħu jirċievu l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea (UE), il-proġetti magħżula se jkollhom jissodisfaw wieħed jew aktar minn dawn l-għanijiet.

Tliet livelli ta’ intervent

Sabiex jintlaħqu l-għanijiet imsemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tipprovdi tliet livelli ta’ intervent, li jirrispondu għall-ħtiġijiet differenti:

 • l-appoġġ għal attivitajiet kulturali. Din id-deċiżjoni tidentifika tliet tipi ta’ azzjoni kulturali bħala eliġibbli għall-appoġġ tal-UE:
  1. proġetti ta’ kooperazzjoni multiannwali. Dawn il-proġetti se jkunu bbażati fuq il-kooperazzjoni bejn mill-anqas sitt operaturi kulturali minn tal-anqas sitt pajjiżi li jipparteċipaw fil-programm. Dawn il-professjonisti mis-settur kulturali se jaħdmu flimkien fuq diversi attivitajiet li għandhom għan komuni. Il-proġetti ta’ kooperazzjoni se jdumu bejn tlieta u ħames snin u għandhom ikunu bbażati fuq ftehim ta’ kooperazzjoni. L-objettiv tal-appoġġ tal-UE huwa li jgħin dawn il-proġetti fit-tnedija jew fil-fażi ta’ estensjoni tagħhom bl-għan li jsiru sostenibbli. Il-proġetti eliġibbli għal dan l-appoġġ se jintgħażlu wara sejħiet għal proposti. Il-kriterji ta’ għażla se jiġu bbażati essenzjalment fuq il-livell ta’ kompetenza ta’ dawk li se jieħdu sehem fil-proġett kulturali, il-qagħda finanzjarja u l-kompetenza professjonali tagħhom, kif ukoll il-kwalità u valur miżjud Ewropew tal-attivitajiet jew ir-rilevanza tagħhom għall-għanijiet tal-programm. L-appoġġ tal-UE ma jistax jaqbeż la l-50 % tal-baġit eliġibbli għall-proġett u lanqas € 500 000 fis-sena għall-attivitajiet kollha tal-proġetti ta’ kooperazzjoni kollha;
  2. azzjonijiet ta’ kooperazzjoni. Dawn huma azzjonijiet ta’ kooperazzjoni kulturali bejn l-operaturi Ewropej li jdumu sa massimu ta’ sentejn. Se tingħata prijorità lill-kreattività u l-innovazzjoni. Kull azzjoni għandha titwettaq bi sħab bejn mill-inqas tliet operaturi kulturali fi tliet pajjiżi parteċipanti differenti. Sejrin ikunu partikolarment imħeġġa l-azzjonijiet li jimmiraw li jesploraw mezzi għall-kooperazzjoni sabiex jiżviluppawhom fuq perjodu itwal. L-għażla se ssir wara sejħa għal proposti. Il-kriterji ta’ għażla se jkunu l-istess bħal dawk tal-proġetti ta’ kooperazzjoni multiannwali. L-appoġġ tal-UE se jkun bejn € 50 000 u € 200 000 fuq perjodu li ma jaqbiżx is-sentejn;
  3. azzjonijiet speċjali. Se tingħata wkoll għajnuna f’azzjonijiet speċjali li huma emblematiċi u wisgħin. Sabiex jikkwalifikaw, l-azzjonijiet għandhom ifakkru lin-nies tal-Ewropa u jgħinu jżidu l-għarfien tagħhom tad-diversità kulturali u s-sens ta’ appartenenza tagħhom għall-istess komunità. Eżempju wieħed ta’ inizjattiva bħal din huwa l-“Bliet Kapitali Ewropej tal-Kultura”. Il-proċeduri ta’ għażla għal azzjonijiet speċjali se jiddependu fuq l-azzjoni in kwistjoni; l-iffinanzjar ma jistax jaqbeż is-60 % tal-baġit tal-proġett;
 • appoġġ għall-organizzazzjonijiet attivi fil-qasam kulturali. Din l-għajnuna hija maħsuba għall-organizzazzjonijiet li għandhom influwenza ġenwina fuq il-livell tal-UE jew li jkopru mill-inqas seba’ pajjiżi Ewropej. L-organizzazzjonijiet jistgħu jibbenefikaw minn dan l-appoġġ jekk jipprovdu rappreżentanza fuq il-livell tal-UE, ixerrdu informazzjoni għall-faċilitazzjoni tal-kooperazzjoni kulturali fuq il-livell tal-UE jew jipparteċipaw fi proġetti ta’ kooperazzjoni kulturali billi jaġixxu bħala ambaxxaturi għall-kultura Ewropea. L-għażla se ssir wara sejħa għal proposti;
 • appoġġ għall-analiżi, il-ġbir u t-tixrid ta’ informazzjoni u għall-ottimizzazzjoni tal-impatt tal-proġetti fil-qasam tal-kooperazzjoni kulturali u tal-iżvilupp ta’ politika. L-għan ta’ dan l-appoġġ huwa li jżid il-volum u l-kwalità tal-informazzjoni u d-dejta dwar il-kooperazzjoni kulturali u l-iżvilupp ta’ politika fuq livell Ewropew, kif ukoll li jippromwovi t-tixrid tagħhom, inkluż permezz tal-Internet. Għandu l-għan ukoll li jiżgura t-tixrid lokali u mmirat ta’ informazzjoni prattika dwar il-programm. Għal dan l-għan, sejrin jitwaqqfu punti ta’ kuntatt għall-kultura biex jippromwovu l-programm, iħeġġu l-parteċipazzjoni fl-attivitajiet tal-programm mill-akbar numru possibbli ta’ professjonisti u operaturi fil-qasam kulturali u jipprovdu konnessjoni effiċjenti mad-diversi istituzzjonijiet li jipprovdu appoġġ kulturali fil-pajjiżi tal-UE.

Programm aktar faċli għall-użu

Il-Kummissjoni sejra tafda l-ġestjoni tal-programm lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u sejra tintroduċi metodi aktar sempliċi għall-benefiċjarji. Barra minn hekk, għandha l-ħsieb li tissimplifika l-forom u tagħmel il-proċedura tal-għoti aktar trasparenti. Tixtieq ukoll tapplika l-prinċipju tal-proporzjonalità, filwaqt li fl-istess ħin tikkonforma mar-Regolament Finanzjarju fis-seħħ.

Prevenzjoni ta’ frodi

Il-Kummissjoni se tkompli tapplika sistema ta’ verifika biex tiċċekkja kif intużaw l-għotjiet u biex titlob lill-benefiċjarji tal-għotjiet jipprovdu dokumenti ta’ appoġġ fi kwalunkwe żmien għal perjodu ta’ ħames snin. Għandha wkoll aċċess għall-uffiċċji tal-benefiċjarji u għall-informazzjoni kollha meħtieġa. Ir-riżultati ta’ dawn il-verifiki, fejn xieraq, jistgħu jwasslu għal deċiżjonijiet ta’ rkupru. Il-Qorti tal-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) għandhom l-istess drittijiet.

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE

Soġġett għal ċerti kundizzjonijiet, il-programm huwa miftuħ għal parteċipazzjoni minn:

 • il-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE li iżda jiffurmaw parti miż-Żona Ekonomika Ewropea (l-Islanda, in-Norveġja u l-Liechtenstein);
 • il-pajjiżi kandidati li qegħdin jibbenefikaw minn strateġija ta’ qabel l-adeżjoni;
 • il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent.

Il-programm huwa miftuħ ukoll għall-kooperazzjoni ma’ pajjiżi oħra li mhumiex membri tal-UE li kkonkludew ftehimiet bilaterali mal-UE li jinkludu klawżoli kulturali.

Ġestjoni, baġit u evalwazzjoni

Il-Kummissjoni hija megħjuna minn kumitat. Ħafna mill-miżuri ta’ implimentazzjoni, u b’mod partikolari dawk relatati mal-appoġġ għal azzjonijiet kulturali, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżami.

Il-baġit propost inizjalment għall-perjodu 2007–2013 huwa ta’ EUR 400 miljun. Hawn taħt huwa inkluż it-tqassim indikattiv ta’ dan il-baġit:

 • madwar 77 % għall-appoġġ ta’ azzjonijiet kulturali;
 • madwar 10 % għall-appoġġ ta’ organizzazzjonijiet;
 • madwar 5 % għall-analiżi u l-informazzjoni;
 • madwar 8 % għall-ġestjoni tal-programm.

F’nofs it-terminu, iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2010, il-Kummissjoni sejra tippubblika l-ewwel rapport ta’ evalwazzjoni interim dwar il-programm. Dan ir-rapport se jkun segwit minn komunikazzjoni dwar il-kontinwazzjoni tal-programm, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2011. Fl-aħħar nett, sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015, il-Kummissjoni se tippreżenta rapport ta’ evalwazzjoni finali.

Kuntest

Il-bażi legali għal azzjoni tal-UE fil-qasam tal-kultura hija l-Artikolu 167 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Dan l-artikolu jiffoka fuq il-promozzjoni tad-diversità kulturali u l-wirt kulturali komuni, filwaqt li jirrispetta l-prinċipju ta’ sussidjarjetà. Il-programm Kultura, li jsegwi mill-programm “Kultura 2000” u l-programmi preċedenti Raphael, Ariane u Kaleidoscope, ġie stabbilit f’dan il-qafas.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħ - Data ta' skadenzaSkadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE

28.12.2006 – 31.12.2013

ĠU L 372, 27.12.2006

Att(i) emendatorju(i)Dħul fis-seħħ - Data ta' skadenzaSkadenza għat-transpożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Deċiżjoni Nru 1352/2008/KE

25.12.2008 – 31.12.2013

ĠU L 348, 24.12.2008

ATTI RELATATI

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-10 ta’ Jannar 2011 — Rapport ta’ evalwazzjoni interim dwar l-implimentazzjoni tal-programm Kultura (COM(2010) 810 finali — Mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali).

L-aħħar aġġornament: 12.04.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna