RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kulttuuri-ohjelma (2007–2013)

Tällä päätöksellä perustetaan kulttuuriyhteistyön rahoitus- ja ohjelmointiväline 1. tammikuuta 2007 ja 31. joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi. Ohjelmalle esitetään 400 miljoonan euron määrärahoja, joilla kehitetään Euroopan unionin (EU) maiden ja ohjelmaan osallistuvien EU:n ulkopuolisten maiden kulttuuritoimijoiden välistä rajatylittävää kulttuuriyhteistyötä. Kulttuuri‑ohjelmalla tuetaan kulttuuriyhteistyötoimia, kulttuurialalla toimivia eurooppalaisia organisaatioita sekä tiedon keruuta ja levitystä kulttuurialalla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-ohjelman (2007–2013) perustamisesta [ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Kulttuuri‑ohjelman yleisenä tavoitteena on aiempien kulttuuriohjelmien tapaan edistää eurooppalaisille yhteistä kulttuurialuetta, jotta edistettäisiin Euroopan kansalaisuuden kehittymistä.

Kolme tavoitetta

Ohjelmalla on kolme tavoitetta, jotka tuovat todellista eurooppalaista lisäarvoa:

 • edistää kulttuurialan ammattilaisten rajatylittävää liikkuvuutta
 • kannustaa taideteosten ja taide- ja kulttuurituotteiden kansalliset rajat ylittävää levittämistä
 • edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Euroopan unionin (EU) tukea saadakseen hankkeen on oltava näistä tavoitteista yhden tai useamman mukainen.

Kolme toimintalohkoa

Komissio tarjoaa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi kolmea toimintalohkoa, jotka vastaavat erilaisiin tarpeisiin:

 • Kulttuuritoimien tukeminen. Tässä päätöksessä määritetään kolme kulttuuritoimityyppiä, joille voidaan myöntää EU:n rahoitusta:
  1. Monivuotiset yhteistyöhankkeet. Näissä hankkeissa vähintään kuusi kulttuuritoimijaa vähintään kuudesta ohjelmaan osallistuvasta maasta tekevät yhteistyötä. Kulttuurialan ammattilaiset toteuttavat yhdessä erilaisia toimia, joilla on yhteinen tavoite. Tällaiset yhteistyöhankkeet kestävät kolmesta viiteen vuoteen ja perustuvat yhteistyösopimukseen. EU:n tuella on tarkoitus avustaa yhteistyöhankkeita niiden käynnistys- tai laajentumisvaiheessa, jotta yhteistyö saadaan kestävälle pohjalle. Tukea saavat hankkeet valitaan ehdotuspyyntöjen perusteella. Valintaperusteina ovat ennen kaikkea kulttuurihankkeisiin osallistuvien tahojen asiantuntemuksen taso, niiden taloudelliset ja ammatilliset valmiudet sekä toimien laatu, niiden tarjoama eurooppalainen lisäarvo ja merkittävyys ohjelman tavoitteisiin nähden. EU:n tuki voi olla enintään 50 prosenttia hankkeen tukikelpoisesta talousarviosta ja enintään 500 000 euroa vuodessa kaikkien yhteistyöhankkeiden kaikkien toimien osalta.
  2. Yhteistyötoimet. Näillä tarkoitetaan eurooppalaisten toimijoiden välisiä, enintään kaksi vuotta kestäviä kulttuuriyhteistyötoimia, joissa painotetaan luovuutta ja innovointia. Toimet toteutetaan vähintään kolmen kolmesta eri jäsenvaltiosta olevan kulttuurialan toimijan yhteistyönä. Erityisesti kannustetaan toimia, joiden tarkoituksena on tutkia yhteistyötapoja niiden kehittämiseksi pitkäjänteisesti. Toimet valitaan ehdotuspyynnön perustella. Valintaperusteet ovat samat kuin monivuotisilla yhteistyöhankkeilla. EU:n tuen määrä on 50 000–200 000 euroa enintään kahden vuoden aikana.
  3. Erityistoimet. Avustusta voivat saada myös tunnuskuvalliset, laajat erityistoimet. Sellaisiksi katsotaan toimet, joilla on laaja vaikutuspiiri Euroopan kansojen keskuudessa ja jotka lisäävät tietoisuutta kulttuurisesta monimuotoisuudesta ja samaan yhteisöön kuulumisesta. Tällainen on esimerkiksi "Euroopan kulttuuripääkaupungit" -hanke. Valintasäännöt riippuvat kulloinkin kyseessä olevasta toimesta, ja yhteisön tuki voi olla enintään 60 prosenttia hankkeen talousarviosta.
 • Kulttuurialalla toimivien organisaatioiden tukeminen. Tämä tuki on tarkoitettu organisaatioille, joiden toiminnalla on todellista vaikutusta EU:n tasolla tai joissa on mukana vähintään seitsemän eurooppalaista maata. Tukea myönnetään organisaatioille, jotka huolehtivat edustustehtävistä EU:n tasolla, levittävät EU:n laajuista kulttuuriyhteistyötä helpottavaa tietoa tai osallistuvat kulttuuriyhteistyöhankkeisiin ja toimivat siten eurooppalaisen kulttuurin lähettiläinä. Toimet valitaan ehdotuspyynnön perustella.
 • Analysointien tukeminen, tiedon keruu ja levitys sekä hankkeiden vaikutusten maksimointi kulttuuriyhteistyön ja politiikan kehittämisen alalla. Tällä tuella pyritään lisäämään Euroopan laajuista kulttuuriyhteistyötä ja kulttuuripolitiikan kehittämistä koskevien numero- ja muiden tietojen määrää ja parantamaan niiden laatua sekä edistämään niiden levittämistä muun muassa Internetissä. Tuki on tarkoitettu myös ohjelmaa koskevien käytännön tietojen kohdennettuun levittämiseen paikallistasolla. Tätä varten perustetaan kulttuurin yhteyspisteitä. Niiden tehtävänä on tehdä ohjelmaa tunnetuksi, rohkaista mahdollisimman monia kulttuurialan ammattilaisia ja toimijoita osallistumaan ohjelman toimiin sekä pitää yllä toimivia yhteyksiä eri instituutioihin, jotka tukevat kulttuurialaa EU‑maissa.

Helppokäyttöisempi ohjelma

Komissio osoittaa ohjelman hallinnoinnin koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle ja ottaa käyttöön avustuksen saajia koskevat yksinkertaisemmat säännöt. Se aikoo yksinkertaistaa lomakkeita ja lisätä tuen myöntämismenettelyn avoimuutta. Lisäksi se pyrkii soveltamaan suhteellisuusperiaatetta noudattaen samalla voimassa olevaa varainhoitoasetusta.

Petosten torjuminen

Komissio soveltaa edelleen tarkastusjärjestelmää, jossa on mahdollista tarkistaa avustuksen käyttö ja pyytää avustuksen saajia esittämään avustuksen käyttöä osoittavat tositteet viiden vuoden ajan. Komissiolla on myös oikeus päästä avustuksen saajan tiloihin ja oikeus kaikkien tarvittavien tietojen saantiin. Komissio voi näiden tarkastusten tulosten perusteella tarvittaessa tehdä päätöksiä varojen takaisinperinnästä. Tilintarkastustuomioistuimella ja Euroopan petostentorjuntavirastolla (OLAF) on nämä samat oikeudet.

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden kanssa

Ohjelmaan voivat tietyin edellytyksin osallistua

 • Euroopan talousalueeseen kuuluvat Euroopan unionin ulkopuoliset maat (Islanti, Liechtenstein ja Norja)
 • ehdokasmaat, joita varten on laadittu liittymistä valmisteleva strategia
 • Länsi-Balkanin maat.

Yhteistyö on mahdollista myös sellaisten muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotka ovat tehneet EU:n kanssa kulttuuria koskevia lausekkeita sisältäviä kahdenvälisiä sopimuksia.

Hallinto, rahoituspuitteet ja arviointi

Komission apuna toimii komitea. Useimmat täytäntöönpanotoimet, varsinkin kulttuuritoiminnan tukemiseen liittyvät, on hyväksyttävä tarkastelumenettelyä käyttäen.

Kaudeksi 2007–2013 alustavasti esitetyt määrärahat ovat 400 miljoonaa euroa. Talousarvion suuntaa-antava jako on seuraava:

 • noin 77 prosenttia kulttuuritoimien tukemiseen
 • noin 10 prosenttia organisaatioiden tukemiseen
 • noin 5 prosenttia analysointiin ja tiedotukseen
 • noin 8 prosenttia ohjelman hallinnointiin.

Komissio esittää ohjelman ensimmäisen väliarviointiraportin puolessavälissä eli viimeistään 31. joulukuuta 2010. Tiedonanto ohjelman jatkamisesta annetaan viimeistään joulukuussa 2011. Komissio esittää jälkiarviointiraportin viimeistään 31. joulukuuta 2015.

Tausta

EU:n toiminta kulttuurin alalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklaan. Artiklassa korostetaan, että toiminnassa on edistettävä kulttuurien monimuotoisuutta ja korostettava yhteistä kulttuuriperintöä toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kulttuuri‑ohjelma, joka on jatkoa Kulttuuri 2000 -ohjelmalle ja aiemmille Rafael-, Ariane- ja Kaleidoskooppi‑ohjelmille, noudattaa näitä puitteita.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös N:o 1855/2006/EY

28.12.2006 – 31.12.2013

-

EUVL L 372, 27.12.2006

MuutosasiakirjatVoimaantulo - Voimassaolon päättymispäiväTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös N:o 1352/2008/EY

25.12.2008 – 31.12.2013

-

EUVL L 348, 24.12.2008

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011 – Väliarviointi Kulttuuri-ohjelman täytäntöönpanosta [KOM(2010) 810 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Viimeisin päivitys 12.04.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun