RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Program Kultura (2007–2013)

Toto rozhodnutí zavádí nástroj pro financování a programování kulturní spolupráce na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Zajišťuje rozpočet ve výši 400 milionů EUR na rozvoj nadnárodní kulturní spolupráce mezi subjekty ze zemí Evropské unie (EU) nebo ze zemí mimo EU účastnících se programu. Cílem programu Kultura je podporovat akce kulturní spolupráce, evropské organizace aktivní v oblasti kultury a také shromažďovat a šířit informace v oblasti kultury.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1855/2006/EC ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí program Kultura (2007–2013) (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Na základě příkladu předchozích kulturních programů je obecným cílem programu Kultura posílit kulturní prostor sdílený Evropany s cílem podpořit utváření evropského občanství.

Tři cíle

Program má tři ústřední cíle s významnou evropskou přidanou hodnotou:

 • podporovat nadnárodní mobilitu pracovníků v odvětví kultury;
 • podporovat pohyb kulturních a uměleckých děl a produktů za hranice jednotlivých států;
 • podporovat dialog mezi kulturami.

Pro obdržení podpory ze strany Evropské unie (EU) musí vybrané projekty splňovat jeden nebo více těchto cílů.

Tři úrovně intervence

Pro naplnění výše uvedených cílů poskytuje Komise tři úrovně intervence, které reagují na specifické potřeby:

 • podpora pro kulturní akce. Toto rozhodnutí stanoví tři typy kulturních akcí způsobilých pro podporu EU:
  1. projekty víceleté spolupráce. Tyto projekty budou založeny na spolupráci nejméně šesti subjektů nejméně ze šesti různých zemí účastnících se programu. Tito pracovníci z odvětví kultury budou spolupracovat na různých činnostech se společným cílem. Projekty spolupráce potrvají tři až pět let a budou založeny na dohodě o spolupráci. Účelem podpory EU je pomoci těmto projektům v jejich počáteční fázi nebo ve fázi rozšíření tak, aby se staly udržitelnými. Projekty způsobilé pro tuto podporu budou vybrány na základě výzev k předkládání návrhů. Kritéria výběru budou v zásadě založena na úrovni odborné znalosti účastníků kulturního projektu, jejich finanční situaci, profesních schopnostech a také na kvalitě a evropské přidané hodnotě činností nebo jejich vztahu k cílům programu. Podpora EU nesmí překročit 50 % způsobilého rozpočtu projektu ani 500 000 eur ročně na všechny činnosti všech projektů spolupráce;
  2. akce spolupráce. Jedná se o akce kulturní spolupráce mezi evropskými subjekty trvající nejvýše dva roky. Upřednostňuje se tvořivost a inovace. Každá akce musí být uskutečňována v rámci partnerství s nejméně třemi kulturními subjekty ze tří různých zúčastněných zemí. Zvláště jsou podporovány akce, které se soustřeďují na hledání způsobů spolupráce s cílem jejich dlouhodobého rozvoje. Akce se vybírají na základě výzev k předkládání návrhů. Kritéria výběru budou stejná jako u projektů víceleté spolupráce. Podpora EU bude mezi 50 000 a 200 000 eur za období nepřesahující dva roky;
  3. zvláštní akce. Pomoc bude poskytována také na zvláštní akce, které jsou symbolické a mají velký rozsah. Způsobilé akce musí směřovat k významným zájmům obyvatel Evropy a pomoci zvýšit jejich povědomí o kulturní rozmanitosti a vnímání přináležitosti ke stejnému společenství. Jedním příkladem takové iniciativy je projekt „Evropská hlavní města kultury“. Pravidla výběrového řízení pro zvláštní akce závisí na dotyčné akci; financování nesmí přesáhnout 60 % rozpočtu projektu;
 • podpora pro organizace aktivní v kulturní sféře. Tato pomoc je pro organizace, které mají skutečný vliv na úrovni EU nebo pokrývají nejméně sedm evropských zemí. Organizace mohou mít z této podpory užitek, pokud zajistí zastoupení na úrovni EU, šíří informace pro usnadnění kulturní spolupráce na úrovni EU nebo se účastní na projektech kulturní spolupráce tak, že působí jakožto vyslanci evropské kultury. Výběr probíhá na základě výzev k předkládání návrhů;
 • podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje kulturní politiky. Cílem této podpory je zvýšit objem a kvalitu informací a údajů o kulturní spolupráci a rozvoji politiky na evropské úrovni a také podpora jejich šíření včetně prostřednictvím internetu. Má také zajistit cílené, místní šíření praktických informací o programu. Za tímto účelem budou zřízena kulturní kontaktní místa na podporu programu, podporu k účasti na činnostech programu co nejvíce pracovníků a subjektů v oblasti kultury a zajištění účinného propojení s různými institucemi podporujícími odvětví kultury v zemích EU.

Uživatelsky vstřícnější program

Komise pověřuje řízením programu Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a zavádí jednodušší metody pro příjemce. Má v úmyslu zjednodušit formuláře a učinit postup udělování transparentnější. Přeje si také uplatňovat zásadu proporcionality a zároveň dodržovat platné finanční nařízení.

Prevence podvodů

Komise bude nadále uplatňovat systém kontrol pro zjišťování využívání grantů a bude žádat příjemce grantů, aby po dobu pěti let kdykoli poskytli veškeré doklady. Komise má také přístup do kanceláří příjemců a ke všem nezbytným informacím. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k tomu, že bude požadovat vrácení vyplacených částek. Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva.

Spolupráce se zeměmi mimo EU

Na základě určitých podmínek je program otevřený účasti:

 • zemí mimo EU z Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko a Lichtenštejnsko);
 • kandidátských zemí, které využívají předvstupní strategie;
 • zemí západního Balkánu.

Program je také otevřený spolupráci s dalšími zeměmi mimo EU, které s EU uzavřely dvoustranné dohody obsahující ustanovení o kultuře.

Řízení, rozpočet a hodnocení

Komisi pomáhá výbor. Většina prováděcích opatření, a zejména opatření související s podporou kulturních akcí, musí být přijata v souladu s přezkumným postupem.

Rozpočet původně navržený na období 2007–2013 je 400 milionů EUR. Níže je orientační rozdělení tohoto rozpočtu:

 • přibližně 77 % na podporu pro kulturní akce;
 • přibližně 10 % na podporu pro organizace;
 • přibližně 5 % na analýzy a informace;
 • přibližně 8 % na řízení programu.

Uprostřed, ale ne později než 31. prosince 2010, bude Komise publikovat první prozatímní hodnotící zprávu o programu. Po této zprávě bude následovat sdělení o pokračování programu, ne později než 31. prosince 2011. A nakonec nejpozději do 31. prosince 2015 Komise předloží konečnou hodnotící zprávu.

Kontext

Právním základem pro činnost EU v oblasti kultury je článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek se zaměřuje na podporu kulturní rozmanitosti a společného kulturního dědictví za respektování zásady subsidiarity. V tomto rámci se zavádí program Kultura, který navazuje na program „Kultura 2000“ a dřívější programy Raphael, Ariane a Kaleidoscope.

ODKAZY

AktVstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 1855/2006/ES

28. 12. 2006–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 372 

ze dne 27. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnost – Datum ukončení platnostiLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 1352/2008/ES

25. 12. 2008–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 348 

ze dne 24. 12. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 10. ledna 2011 – Prozatímní hodnotící zpráva o provádění programu Kultura (KOM(2011) 810 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 12.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky