RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Програма „Култура“ (2007—2013 г.)

Това решение установява финансов и програмен инструмент за културно сътрудничество за периода между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2013 г. Осигурен е бюджет от 400 милиона евро за развитие на транснационалното културно сътрудничество между субекти от държави-членки на Европейския съюз (ЕС) или държави, които не са членки на ЕС, участващи в програмата. Целта на програма „Култура“ е да подкрепя действия за културно сътрудничество, европейски организации, действащи в сферата на културата, както и събирането и разпространяването на информация в областта на културата.

АКТ

Решение № 1855/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програма „Култура“ (2007—2013 г.) [Вж. Акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Като следва примера на предишните културни програми, главната цел на програма „Култура“ е да укрепи културната сфера, споделяна от европейците с оглед поощряване на създаването на европейско гражданство.

Три цели

Програмата има три главни цели със значителна добавена стойност за Европа:

 • насърчаване на транснационалната мобилност на участниците в областта на културата;
 • поощряване на движение извън националните граници на произведения на изкуството и на културни и художествени произведения;
 • поощряване на междукултурния диалог.

За да получат подпомагане от Европейския съюз (ЕС), избраните проекти трябва да изпълняват една или повече от тези цели.

Три нива на действие

За постигане на горепосочените цели Комисията предвижда три нива на действие, които отговарят на отделни потребности:

 • подпомагане на културни дейности. Това решение определя три вида културни дейности, допустими за подпомагане от ЕС:
  1. проекти за многогодишно сътрудничество. Тези проекти ще се основават на сътрудничество между поне шест културни оператори от най-малко шест страни, участващи в програмата. Тези участници в областта на културата ще работят заедно по различни дейности с обща крайна цел. Проектите за сътрудничество ще продължават между три и пет години и ще се основават на споразумение за сътрудничество. Целта на подкрепата от ЕС е да се помогне на тези проекти на етапа на тяхното установяване или разгръщане с цел те да станат устойчиви. Допустимите проекти за това подпомагане ще бъдат подбрани след покани за представяне на предложения. Критериите за подбор ще се основават най-вече на нивото на експертен опит на участниците в културния проект, тяхната финансова стабилност и професионална компетентност, както и качеството на европейската добавена стойност на дейностите или тяхното значение за целите на програмата. Подпомагането от ЕС не може да надвишава 50 % от допустимия бюджет на проекта, нито повече от 500 000 евро на година за всички дейности на всички проекти за сътрудничество;
  2. дейности за сътрудничество. Това са дейности за културно сътрудничество между оператори в Европа, продължаващи максимум две години. Ще се даде приоритет на творчеството и иновациите. Всяка дейност ще се осъществява в партньорство най-малко между три културни операторr в три различни участващи страни. Ще се насърчават дейности, насочени към изследване на перспективи за сътрудничество с цел тяхното развитие в дългосрочен план. Подборът ще се извърши след покана за предложения. Критериите за подбор ще бъдат същите както критериите за проекти за многогодишно сътрудничество. Подпомагането от ЕС ще бъде между 50 000 евро и 200 000 евро за период, не по-дълъг от две години;
  3. специални дейности. Ще се подпомагат и специални дейности, които са емблематични и перспективни. За да се класират, дейностите трябва да засягат значителна част от народите в Европа и да спомагат за повишаване на тяхната осведоменост за културното многообразие и тяхното чувство за принадлежност към една и съща общност. Пример за подобна инициатива може да бъде проектът „Европейски столици на културата“. Процедурите за подбор на специални дейности ще зависят от въпросната дейност; финансирането не може да надвишава 60 % от бюджета на проекта;
 • помощ за организации, действащи в сферата на културата. Тази помощ е за организации, които имат значително влияние на европейско равнище или обхващат най-малко седем европейски страни. Организациите могат да се възползват от тази помощ, ако те осигурят представителство на европейско равнище, разпространяват информация за улесняване на културното сътрудничество на равнище ЕС или участват в проекти за културно сътрудничество, действайки като посланици на европейската култура. Подборът ще се извърши след покана за подаване на предложения;
 • помощ за анализи, събиране и разпространение на информация и за оптимизация на въздействието на проектите в областта на културното сътрудничество и развитието на културната политика. Целта на това подпомагане е да се повиши обемът и количеството информация и данни за културното сътрудничество и развитието на културната политика на европейско равнище, както и за насърчаване на тяхното разпространение, включително чрез интернет. Също така се цели да се осигури насочено, местно разпространение на практическа информация за програмата. За тази цел ще бъдат създадени точки за културен контакт, за да рекламират програмата, да насърчават участието в дейности по програмата на възможно най-голям брой културни дейци и оператори в сферата на културата и да осигурят ефективна връзка с различните институции, оказващи помощ на културата в страните от ЕС.

По-лесна за използване програма

Комисията поверява управлението на програмата на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и въвежда по-опростени методи за бенефициерите. Тя възнамерява да опрости формулярите и да направи процедурата за присъждане по-прозрачна. Също така тя желае да приложи принципа на пропорционалността, като същевременно се изпълнява финансовият регламент.

Предотвратяване на измами

Комисията ще продължи да прилага система за одит, за да провери използването на безвъзмездната помощ и да иска от бенефициерите на безвъзмездната помощ да предоставят придружаваща документация по всяко време за период от пет години. Също така има достъп до офисите на бенефициерите и до цялата необходима информация. Резултатите от тези одити, когато това е уместно, водят до решения за възстановяване на средства. Сметната палата и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) имат същите правомощия.

Сътрудничество със страни, които не са членки на ЕС

При определени условия програмата е отворена за участие за:

 • страни, които не са членки на ЕС, от Европейското икономическо пространство (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн);
 • страни кандидатки, ползващи предприсъединителна стратегия;

 • държавите от Западните Балкани.

Програмата е отворена за сътрудничество и с други страни, които не са членки на ЕС, но са сключили двустранни споразумения с ЕС, в които се включват клаузи за култура.

Управление, бюджет и оценка

Комисията се подпомага от комитет. Повечето от мерките за прилагане и по-конкретно онези, които се отнасят до подпомагането за културни дейности, трябва да се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане.

Първоначално предложеният бюджет за периода 2007—2013 г. е 400 милиона евро. По-долу е показана примерна разбивка на този бюджет:

 • около 77 % е за подпомагане на дейности в сферата на културата;
 • около 10 % е за подпомагане на организации;
 • около 5 % е за анализ и информация;
 • около 8 % е за управление на програмата.

В средата на програмата, но не по-късно от 31 декември 2010 г., Комисията ще публикува първия доклад за междинна оценка на програмата. Този доклад ще бъде последван от съобщение за продължаването на програмата, не по-късно от 31 декември 2011 г. И накрая, най-късно до 31 декември 2015 г. Комисията ще представи доклад за заключителна оценка.

Общи положения

Правната основа за действие на ЕС в сферата на културата е член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Този член поставя акцент върху насърчаването на културното многообразие и общото културно наследство, като се спазва принципът на субсидиарност. Програмата „Култура“, която произтича от „Култура 2000“ и миналите програми „Рафаел“, „Ариана“ и „Калейдоскоп“, е установена в тази работна рамка.

БЕЛЕЖКИ

АктВлизане в сила — дата на изтичанеКраен срок за транспониране от държавите-членкиОфициален вестник

Решение № 1855/2006/EО

28.12.2006 г.— 31.12.2013 г.

OВ L 372 от 27.12.2006 г.

Акт(ове) за изменениеВлизане в сила — дата на изтичанеКраен срок за транспониране от държавите-членкиОфициален вестник

Решение № 1352/2008/EО

25.12.2008 г.— 31.12.2013 г.

OВ L 348 от

24.12.2008 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 януари 2011 г. – Доклад за междинна оценка на прилагането на програма „Култура“ [COM(2010) 810 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

Последна актуализация: 12.04.2011
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата