RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan kulttuuripääkaupunki

Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuma antaa eurooppalaisille kaupungeille mahdollisuuden esitellä yhden vuoden kestävän kulttuuriohjelman, jossa voidaan tuoda esiin Euroopan eri kulttuurien rikkautta ja monimuotoisuutta sekä niiden yhteisiä piirteitä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1622/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2007–2019.

TIIVISTELMÄ

Tässä päätöksessä vahvistetaan Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑tapahtuma ja määritellään nimitystä hakevien kaupunkien valintamenettely vuosina 2013–2019 sekä tapahtumavuoden alkuun saakka jatkuvan valmisteluvaiheen seurantajärjestelmä.

Kulttuuriohjelma ja sen eurooppalainen ulottuvuus

Jokaisen ehdokkaan hakemukseen sisältyy kulttuuriohjelma, jolla on eurooppalainen ulottuvuus ja joka perustuu pääasiallisesti kulttuuriyhteistyöhön Euroopan unionin (EU) toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklassa määrättyjen tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman täytyy täyttää tietyt perusteet, jotka jakautuvat kahteen luokkaan:

  • "eurooppalainen ulottuvuus", joka sisältää kulttuurialan toimijoiden välisen yhteistyön tehostamisen kaikilla tasoilla. Ohjelman täytyy myös tuoda esiin kulttuurisen monimuotoisuuden rikkautta Euroopassa ja Euroopan kulttuurien yhteisiä piirteitä
  • "kaupunki ja kansalaiset", jonka tavoitteena on kansalaisten mielenkiinnon herättäminen tapahtumaa kohtaan eurooppalaisella tasolla ja kaupungin pitkäaikaisen kulttuurisen kehityksen vahvistaminen.

Ohjelma kestää yleensä yhden vuoden. Komissio voi antaa tunnustusta valmisteluvaiheen laadusta myöntämällä kyseessä olevalle kaupungille Melina Mercouri -palkinnon (rahoitetaan Kulttuuri-ohjelmasta).

Valintamenettely

Kukin EU:n jäsenvaltio voi isännöidä tapahtumaa aikajärjestyksessä vuosina 2007–2019. Vuodesta 2011 lähtien kulttuuripääkaupunki nimetään vuosittain kahdesta jäsenvaltiosta.

Valintamenettelyyn kuuluu neljä vaihetta:

  • hakumenettely: kyseisten EU–maiden on julkaistava hakemuspyyntö viimeistään kuusi vuotta ennen tapahtuman suunniteltua alkua. Asiasta kiinnostuneilla kaupungeilla on sen jälkeen kymmenen kuukautta aikaa tehdä hakemus
  • esivalinta: valintalautakunnan täytyy kokoontua arvioimaan ehdotuksia ja esittää esivalinnan läpäisseiden kaupunkien luettelo viimeistään viisi vuotta ennen tapahtuman alkua. Valintalautakuntaan kuuluu 13 asiantuntijaa, joista seitsemän Euroopan parlamentti, neuvosto, komissio ja alueiden komitea ovat nimenneet kolmen vuoden määräajaksi. Asianomaiset EU-maat nimeävät muut kuusi jäsentä
  • lopullinen valinta: valintalautakunta kokoontuu uudelleen yhdeksän kuukauden kuluttua esivalintakokouksesta arvioimaan esivalinnan läpäisseiden kaupunkien ohjelmia ja suosittelee niistä yhtä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valintalautakunta laatii tässä vaiheessa myös kyseessä olevalle EU–maalle ja komissiolle kertomuksen, jossa se esittää valitulle kaupungille suosituksia
  • nimeäminen: kummankin EU-maan, joista nimitys kyseisenä vuonna tehdään, on esitettävä valintalautakunnan suositusten perusteella EU:n toimielimille yhtä kaupunkia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi viimeistään neljä vuotta ennen tapahtuman alkamista. Neuvosto nimeää kummastakin jäsenvaltiosta yhden kaupungin virallisesti Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Seurantavaihe

Toimielinten nimeämät asiantuntijat auttavat valittuja pääkaupunkeja toteuttamaan ohjelmansa etenkin takaamalla niiden eurooppalaisen lisäarvon.

Kaksi vuotta ennen tapahtuman alkua tehdään Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelman väliseuranta, joka liittyy valmistelun ja eurooppalaisen ulottuvuuden etenemiseen.

Loppuseuranta tapahtuu viimeistään kahdeksan kuukautta ennen tapahtuman alkua. Siinä asiantuntijat arvioivat valmistelutöitä ja jatkojärjestelyjä. He lähettävät komissiolle ja kyseessä oleville kaupungeille kertomuksen, jossa esitetään heidän päätelmänsä ja suositellaan mahdollisesti Melina Mercouri ‑palkinnon myöntämistä.

Taustaa

Ministerineuvosto aloitti Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtuman 13. kesäkuuta 1985, ja siitä on tullut vuosien myötä yksi EU:n suosituimmista toimista. Koska tapahtumaan osallistuu runsaasti kansalaisia ja sillä on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen sekä taloudellinen merkitys, yhä useampi kaupunki kilpailee kulttuuripääkaupunkinimityksestä vuosittain. Euroopan kulttuuripääkaupungin nimeämismenettelyä onkin muutettu tehokkaammaksi ja laajentuneen EU:n tarpeisiin paremmin soveltuvaksi.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös N:o 1622/2006/EY

23.11.2006

-

EUVL L 304, 3.11.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston päätös N:o 2007/324/EY, tehty 7 päivänä toukokuuta 2007, käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita sovelletaan neuvoston suorittamaan kahden jäsenen nimeämiseen Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevan yhteisön toiminnan mukaiseen valintalautakuntaan sekä seuranta- ja neuvoa-antavaan lautakuntaan [EUVL L 122, 11.5.2007].

Viimeisin päivitys 26.09.2011
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun