RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kultur 2000-programmet

Arkiv

Kultur 2000-programmet, som ersätter de tidigare programmen Rafael, Ariane och Kalejdoskop syftar till att skapa ett gemensamt kulturområde genom att främja kulturell dialog och historiekunskaper, kreativitet, kulturens spridning, rörlighet över gränserna för konstnärer och deras verk, det europeiska kulturarvet, nya kulturella uttrycksformer och kulturens samhällsekonomiska roll. Kultur 2000-programmet stöder transnationella samarbetsprojekt mellan skapande konstnärer, aktörer på kulturområdet och kulturinstitutioner i de länder som deltar i programmet. Detta program ersätts av Kultur 2007-programmet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 508/2000/EG av den 14 februari 2000 om upprättande av Kultur 2000-programmet [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

För Europeiska unionen innebär detta första ramprogram för kultur en möjlighet att genomföra en ny strategi för gemenskapsåtgärder på kulturområdet för att möta dagens utmaningar och de europeiska medborgarnas behov liksom behoven hos aktörerna på kulturområdet. Det omfattande samråd som genomförts av kommissionen i samband med förberedelsen av ramprogrammet har klargjort den roll och betydelse som kulturen har när det gäller att möta de stora utmaningar som Europeiska unionen står inför. Den allmänna uppfattningen hos medlemsstater, parlamentsledamöter, kommissionen, internationella organisationer (Europarådet, Unesco) och kulturorganisationer är att begreppet kultur idag även ska anses omfatta populärkultur, industriell masskultur och vardagskultur.

I detta avseende har kultur en nära koppling till hur man bör ta itu med nutidens stora utmaningar som t.ex. påskyndandet av den europeiska integrationen, globaliseringen, informationssamhället, arbetslösheten och den sociala sammanhållningen.

Sedan fördraget om Europeiska unionen undertecknades har gemenskapen genomfört en första omgång initiativ bl.a. för att

 • understryka att det europeiska projektet, förutom ekonomiska och monetära förverkliganden, även gäller hela den europeiska samhällsmodellen samt att de europeiska medborgarna i högre grad bör involveras i detta projekt,
 • börja integrera den kulturella dimensionen i beslut som påverkar kulturområdet,
 • genomföra de första tre programmen för kulturellt samarbete på områdena bild- och scenkonst (Kalejdoskop), litteratur (Ariane) och kulturarv (Rafael),
 • framhäva sambandet mellan kultur, kulturindustri och sysselsättning på grundval av kommissionens studier om den kulturella verksamhetens samhällsbetydelse och sysselsättningspotential.

Kultur 2000-programmet

Kultur 2000-programmet är ett enhetligt instrument för programplanering och finansiering av gemenskapens verksamhet på kulturområdet under tiden 1 januari 2000-31 december 2006.

Kultur 2000-programmet ska bidra till att främja ett gemensamt europeiskt kulturområde genom att stödja samarbete mellan skapande konstnärer, kulturarbetare och medlemsstaternas kulturinstitutioner. Programmet ska därför främja kreativitet samt kulturens spridning över gränserna och rörlighet för artister, skapande konstnärer och andra kulturarbetare och yrkesverksamma och deras verk. Kultur 2000-programmet ska också bekräfta kulturens roll som en ekonomisk faktor och som en faktor för social integration och medborgarskap. Kultur 2000-programmet ska främja en effektiv koppling till åtgärder som genomförs inom gemenskapens andra politikområden och som är av betydelse för kulturen.

Programmets mål ska förverkligas genom följande åtgärder:

 • Särskilda nyskapande och/eller experimentella åtgärder i vilka aktörer från minst tre länder som deltar i programmet måste ingå. Dessa åtgärder ska bl.a. uppmuntra skapande och spridning av nya kulturella uttrycksformer, underlätta tillgång till kulturlivet, bl.a. för ungdomar och mindre gynnade grupper, samt främja direktsändning av kulturevenemang med hjälp av IT-teknik.
 • Integrerade åtgärder inom ramen för fleråriga, strukturerade kultursamarbetsavtal. Dessa avtal ska ingås mellan aktörer på kulturområdet från minst fem länder som deltar i programmet och ska syfta till att under högst tre års tid genomföra strukturerade kulturåtgärder som bidrar till att uppnå ett i förväg fastställt mål av kulturellt intresse. Samarbetsavtalen ska avse projekt som antingen gäller fördjupning inom ett kulturområde eller integrering av flera kulturområden.
 • Särskilda kulturevenemang med en europeisk och/eller internationell dimension. Därmed avses evenemang av betydande omfattning och räckvidd som bidrar till att öka medvetenheten om att tillhöra samma gemenskap (som t.ex. initiativet Europeisk kulturhuvudstad).

Finansieringsramen för genomförandet av Kultur 2000-programmet under perioden 2000-2006 uppgår till 236,5 miljoner euro. De årliga anslagen ska beviljas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen. Denna budget ska fördelas enligt följande:

 • Högst 45 % till särskilda nyskapande och/eller experimentella åtgärder.
 • Minst 35 % till integrerade åtgärder.
 • 10 % till särskilda kulturevenemang.
 • 10 % till övriga utgifter.

Kommissionen har i uppdrag att genomföra Kultur 2000-programmet och ska biträdas av en rådgivande kommitté. Medlemsstaterna kan genom ekonomiskt bidrag från kommissionen frivilligt öppna kulturkontaktpunkter (PCC)(EN)(FR). Dessa har till uppgift att marknadsföra och underlätta tillgången till programmet, uppmuntra deltagande samt säkerställa effektiva kontakter med de olika institutioner som ger stöd till kultursektorn i medlemsländerna.

För närvarande deltar aktörer från 30 europeiska länder i Kultur 2000-programmet: de tjugofem EU-länderna (Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Grekland, Spanien, Frankrike, Irland, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakien, Finland, Sverige och Storbritannien), de tre EES-länderna (Island, Liechtenstein och Norge) och de två kandidatländerna (Bulgarien och Rumänien).

Kommissionen ska senast den 31 december 2005 för Europaparlamentet och rådet, lägga fram en detaljerad utvärderingsrapport om de resultat som uppnåtts genom Kultur 2000-programmet. Denna rapport kommer att göra det möjligt för Europaparlamentet och rådet att granska förslaget till det nya ramprogram som lagts fram 2004 och som ska träda i kraft 2007.

Kommissionen fastställer med jämna mellanrum de prioriteringar som krävs för genomförandet av programmet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut nr 508/2000/EG.10.03.2004-EUT L 63, 10.04.2000

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Beslut nr 626/2004/EG [antagande: medbeslutandeförfarande COD/1998/0169]03.04.2004-EUT L 99, 3.4.2004
Beslut nr 786/2004/EG.--EUT L 138, 3.4.2004.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och regionkommittén - Rapport om den andra externa halvtidsutvärderingen av Kultur 2000-programmet [KOM(2006) 666 slutlig - ej offentliggjord i EUT].
Slutsatserna från denna externa utvärdering är positiva eftersom utvärderaren anser att programmets mål har nåtts. Programmet främjar kulturellt samarbete i Europa och det har haft en tydlig effekt och varit en viktig katalysator för nya idéer. De organisationer som deltar i Kultur 2000 har fått en rad fördelar: fler erfarenheter på europeisk nivå inom kultur, bättre förvaltningskompetens, förbättrad organisationskapacitet och individuell kapacitet samt förstärkt dialog mellan kulturella aktörer i Europa. Under perioden 2000-2004 gavs ekonomiskt stöd till 1 072 projekt. Programmet fyller dessutom ett tomrum i finansieringen av gränsöverskridande samarbete i Europa. En femprocentsregel infördes med krav på ett minimibidrag från projektledare och medorganisatörer till den totala budgeten. Utvärderaren gav dock vissa rekommendationer för att göra såväl programmet som de projekt som finansieras genom det mer synliga. Den budget som avsatts för spridningsstrategier uppskattas vara otillräcklig.

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén och regionkommittén - Rapport om genomförandet av "Kultur 2000"-programmet för åren 2000 och 2001 [KOM(2003) 722 slutlig - ej offentliggjord i EUT].
Samtidigt som Kultur 2000-programmet bevarar sin komplementaritet med övriga gemenskapsinsatser och medlemsstaternas kulturpolitik har det gett ett betydande stöd till det kulturella samarbetet inom Europa. Under 2000 och 2001 lämnades mer än 1 600 ansökningar in enligt programmet och mer än en fjärdedel fick bidrag. De flesta av de kulturaktörer som fått bidrag var ganska små när det gäller organisationskapacitet (budget och personal). De finansierade projekten ha företag osv.).
Det krav som infördes 2001 enligt vilket alla medarrangörer skulle säkerställa ett ekonomiskt bidrag på 5 % har medfört att alla aktörer deltar aktivt i projekten. Det har dock också bidragit till att kulturaktörer inte bildat partnerskap såvida de inte samarbetat tidigare och kulturella aktörer i associerade länder har inte deltagit i programmet i lika hög utsträckning. Antalet ansökningar minskade avsevärt under 2001. De fem viktigaste länderna mätt efter bidragens storlek var Frankrike, Italien, Tyskland, Belgien och Spanien. Med undantag av Liechtenstein har alla länder som deltar i programmet öppnat en kulturkontaktpunkt (PCC).

Senast ändrat den 03.05.2007

Se även

Mer information finns på webbplatsen för Generaldirektoratet för utbildning och kultur (DE) (EN) (FR) och på kulturportalen (DE) (EN) (FR).

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början