RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan kulttuuriperintötunnus

Euroopan kulttuuriperintötunnuksella halutaan korostaa Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta merkittäviä paikkoja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1194/2011/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionin (EU) käyttöön ottama Euroopan kulttuuriperintötunnus myönnetään unionissa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa.

Tavoitteena on tuoda esiin Euroopan yhteinen kulttuuriperintö ja vahvistaa näin kansalaisten tunnetta kuuluvuudesta unioniin ja kulttuurien välistä vuoropuhelua. Varsinkin kulttuurimatkailun ansiosta kulttuuriperintö lisää myös merkittävästi taloudellista kehitystä Euroopan alueilla, joiden kannattaa siis korostaa kulttuuriperinnön merkitystä.

Kohteiden eurooppalaisen symboliarvon ja pedagogisen ulottuvuuden korostaminen erottaa Euroopan kulttuuriperintötunnuksen Unescon ja Euroopan neuvoston kulttuuriperintöaloitteista.

Tunnuksen myöntämiskriteerit

Tunnusta voidaan hakea muistomerkeille, luontokohteille, vedenalaisille tai arkeologisille kohteille, teollisuus- tai kaupunkikohteille, kulttuurimaisemille, historiallisille paikoille, tiettyyn paikkaan liittyville kulttuurituotteille ja -esineille sekä aineettomalle perinnölle, nykyajan kulttuuriperintö mukaan lukien.

Rajatylittävistä kohteista, jotka sijaitsevat useassa jäsenvaltiossa ja joita yhdistää tietty teema, sekä kansallisista temaattisista kohteista eli useista samassa jäsenvaltiossa sijaitsevista kohteista, jotka keskittyvät tiettyyn teemaan, voidaan esittää yhteinen hakemus.

Tunnusta hakevien kohteiden on täytettävä vähintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  • ne ovat monikansallisia tai yleiseurooppalaisia, ja hakemuksessa osoitetaan, miten niiden vaikutus ja vetovoima ylittää kansalliset rajat
  • niiden asema ja merkitys Euroopan historiassa ja yhdentymisessä ja niiden yhteys eurooppalaisiin merkkitapahtumiin tai -henkilöihin taikka merkittäviin aatesuuntiin
  • niiden asema ja merkitys EU:n perustana olevien yhteisten arvojen kehittymisessä ja edistämisessä.

Tunnusta hakevista kohteista on lisäksi esitettävä hanke, jossa sitoudutaan valistamaan kansalaisia kohteen eurooppalaisesta ulottuvuudesta, järjestämään opetustoimintaa, edistämään monikielisyyttä, osallistumaan tunnuksen saaneiden kohteiden väliseen verkostotoimintaan ja lisäämään kohteen tunnettuutta Euroopan tasolla.

Tunnusta hakevista kohteista on esitettävä myös toimintasuunnitelma ja osoitettava, miten hakijat täyttävät tietyt vaatimukset, jotka koskevat muun muassa kohteen asiallista hoitoa, kohteen suojelun takaamista ja sen pitämistä avoinna mahdollisimman laajalle yleisölle.

Valintamenettely

Kohteiden esivalinnan suorittavat jäsenvaltiot: kukin jäsenvaltio saa valita enintään kaksi kohdetta kahden vuoden välein. Luettelo esivalituista kohteista toimitetaan puolueettomalle eurooppalaiselle asiantuntijaraadille, joka valitsee enintään yhden kohteen kustakin jäsenvaltiosta. Euroopan komissio nimeää raadin suositusten perusteella ne kohteet, joille tunnus myönnetään.

Tunnuksen saaneita kohteita seurataan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa, että ne täyttävät edelleen kriteerit ja toteuttavat hakemuksessa esitettyä hanketta ja toimintasuunnitelmaa. Jos seurannassa todetaan puutteita, raati esittää muutosehdotuksia yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa. Jos tarvittaviin toimiin ei ryhdytä, komissio voi peruuttaa tunnuksen.

Ensimmäiset tunnukset myönnetään vuonna 2013.

Taustaa

Sittemmin EU:n viralliseksi aloitteeksi nimetty Euroopan kulttuuriperintötunnus sai alkunsa vuonna 2006 tehdystä 18 jäsenvaltion hallituksen yhteisestä aloitteesta.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Päätös N:o 1194/2011/EU

23.11.2011

-

EUVL L 303, 22.11.2011

Viimeisin päivitys 31.01.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun