RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Uusi oikeudellinen kehys maksuille

Direktiivin tarkoituksena on luoda maksupalveluille nykyaikainen ja yhdenmukaistettu oikeudellinen kehys. Direktiivi korvaa kahdenkymmenenseitsemän jäsenvaltion kansalliset säännöt sääntökokonaisuudella, joka on voimassa sisämarkkinoiden alueella.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on luoda oikeudellinen kehys, joka on tarpeen, jotta voidaan luoda maksuille yhdennetyt markkinat, joilta on poistettu esteet uusien palveluntarjoajien markkinoille pääsylle. Direktiivin on määrä myös tehostaa kilpailua ja tarjota käyttäjille laajempi valikoima tuotteita. Korkeatasoinen suoja varmistetaan asettamalla tiedoille tietyt vaatimukset ja määrittelemällä käyttäjien ja maksupalvelujen tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet.

Soveltamisala

Direktiivi koskee yhteisöön sijoittautuneita maksupalvelujen tarjoajia, ja siinä annetaan säännöksiä euroissa tai muissa Euroopan unionin (EU) kansallisissa valuutoissa tehdyistä maksuista. Direktiiviä ei sovelleta maksutapahtumiin, jotka toteutetaan käteisenä tai paperisekkeinä, eikä siinä säädellä maksulaitosten myöntämiä lainoja, elleivät ne liity suoraan maksupalveluihin.

Direktiivissä erotetaan kuudenlaisia maksupalvelujen tarjoajia:

 • luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetussa direktiivissä tarkoitetut luottolaitokset, mukaan luettuna niiden luottolaitosten sivukonttorit, joilla on pääkonttori yhteisössä tai sen ulkopuolella
 • maksupalveluja tarjoavat postisiirtoa hoitavat laitokset
 • sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta annetussa direktiivissä tarkoitetut sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat
 • maksulaitokset (luonnolliset tai oikeushenkilöt, jotka ovat saaneet tähän tarkoitetun erityisen toimiluvan)
 • Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit, kun ne eivät toimi raha- tai muina viranomaisina
 • jäsenvaltiot tai niiden alue- tai paikallisviranomaiset, kun ne eivät toimivat viranomaisina.

Edellytykset toimiluvan saamiselle

Maksupalvelutoiminnan aloittaminen edellyttää toimiluvan saamista etukäteen. Toimilupaa haetaan kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, ja se voidaan myöntää vain johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneelle oikeushenkilölle. Toimilupahakemukseen on liitettävä tiettyjä yksityiskohtaisia tietoja mm. toimintaohjelmasta, liiketoimintasuunnitelmasta, hallinto- ja kirjanpitojärjestelmästä, sisäisen tarkastuksen järjestelmästä, riskinhallintamenettelyistä ja organisaatiorakenteesta.

Toimilupaa varten maksulaitoksella on oltava toimiva päätöksenteko-, ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat myös hylätä hakemuksen, jos ne eivät ole vakuuttuneita määräosuuden omistavien osakkeenomistajien tai jäsenten sopivuudesta.

Direktiivin mukaan maksulaitoksilla on oltava toimiluvan myöntämisajankohtana alkupääoma, jonka määrä vaihtelee riippuen maksulaitoksen tarjoamista palveluista, ja jatkuvasti riittävästi omia varoja. Toimiluvan saatuaan maksulaitos voi tarjota maksupalveluja kaikkialla EU:ssa joko palvelujen tarjoamisen vapauden tai sijoittautumisvapauden perusteella. Toimiluvan peruuttaminen on perusteltava, siitä on ilmoitettava asianosaisille ja se on julkistettava.

Maksulaitostoimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa, ja se kirjataan yhteisön online‑rekisteriin, jota päivitetään säännöllisesti.

Toimivaltaiset viranomaiset

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa maksulaitoksia. Näiden viranomaisten on oltava julkisia elimiä tai elimiä, jotka tunnustetaan kansallisessa laissa tai jotka toimivaltaiset viranomaiset tunnustavat. Niiden on oltava riippumattomia taloudellista toimintaa harjoittavista laitoksista. Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä keskenään yhteistyötä, ja niitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Ne voivat myös vaatia maksulaitokselta valvontaan tarvittavia tietoja, antaa suosituksia, ohjeita ja pakottavia hallinnollisia määräyksiä, peruuttaa toimiluvan toistaiseksi tai kokonaan ja määrätä maksulaitoksille seuraamuksia.

Läpinäkyvyys ja tiedonantovaatimukset

Direktiivissä säädetään, että kaikilta maksupalvelujen tarjoajilta vaaditaan selkeitä ja tiiviitä tietoja sekä yksittäisistä maksutapahtumista että esimerkiksi puitesopimuksen piiriin kuuluvista lukuisista maksutapahtumista.

Erityisesti direktiivissä eritellään

 • ehdot, jotka on ilmoitettava etukäteen, kuten palveluntarjoajan ja käyttäjän velvollisuudet ja vastuut, kulut, sovellettavaa lakia koskevat tiedot sekä valitus- ja muutoksenhakukeinot
 • tiedot, jotka on toimitettava käyttäjän pyynnöstä ennen kuin maksutapahtuma suoritetaan: määräaika tapahtuman suorittamiselle, toimituspalkkiot sekä muut maksut ja kulut
 • tiedot, jotka on toimitettava maksajalle maksutapahtuman suorittamisen jälkeen, kuten maksutapahtuman ja maksunsaajan viitetiedot, maksun kokonaismäärä, kulujen ja toimituspalkkioiden määrä ja käytetty vaihtokurssi
 • tiedot, jotka on toimitettava maksunsaajalle maksun vastaanoton jälkeen, kuten maksajan viitetiedot, siirretty kokonaissumma, maksut ja toimituspalkkiot sekä vaihtokurssi.

Maksupalvelujen käyttäjien ja tarjoajien oikeudet ja velvollisuudet

Direktiivissä annetaan säännöksiä, jotka koskevat maksupalvelujen käyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia:

 • maksutapahtuma on suoritettava yhden työpäivän kuluessa: jos maksu tehdään joko euroissa tai euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuutassa tai jos maksutapahtumaan sisältyy vain yksi valuutanmuunnos euron ja euroalueen ulkopuolisen jäsenvaltion valuuttayksikön välillä, maksumääräyksen summa on hyvitettävä maksunsaajan tilille viimeistään maksun hyväksymishetkeä seuraavan ensimmäisen työpäivän lopussa. Siirtymäkauden aikana, joka ulottuu tammikuun 1. päivään 2012, maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voivat sopia erilaisesta määräajasta, joka ei kuitenkaan voi olla pitempi kuin kolme päivää
 • maksupalvelujen tarjoaja on vastuussa, jos maksutapahtumaa ei ole suoritettu tai suoritus on ollut virheellinen. Maksupalvelujen tarjoajan katsotaan olevan objektiivisesti vastuussa, jos maksutapahtuma on suoritettu EU:n alueen sisäpuolella
 • maksupalvelujen käyttäjä on vastuussa, jos maksuvälinettä on käytetty petollisesti (rajoitettu 150 euroon). Tätä sääntöä ei kuitenkaan sovelleta käyttäjiin, jotka ovat yhtiöitä
 • sovelletaan periaatetta, jonka mukaan maksu on toteutettava täysimääräisenä; toisin sanoen maksunsaajalle on toimitettava täysimääräisenä ilman vähennyksiä summa, joka mainitaan maksumääräyksessä
 • maksun palauttamiseen liittyvät ehdot, jos on hyväksytty maksutapahtuma, jota ei olisi saanut hyväksyä
 • peruuttamisehdot, joiden mukaan maksupalvelujen käyttäjä voi torjua maksun, joka on hänelle osoitettu virheellisesti. Maksupalvelujen tarjoajan tehtävänä on myös todistaa, että maksutapahtuma oli todennettu, tallennettu ja tilitetty eikä siihen ole vaikuttanut tekninen vika tai häiriö.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Direktiivi 2007/64/EY

25.12.2007

1.11.2009

EUVL L 319, 5.12.2007

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Direktiivi 2009/111/EY

7.12.2009

31.10.2010

EUVL L 302, 17.11.2009

Viimeisin päivitys 02.07.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun