RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbete för konsumentskydd mellan medlemsstaterna

Konsumentskyddet vid gränsöverskridande handel förstärks genom rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna i kampen mot oseriösa näringsidkare. Samarbetet mellan medlemsstaterna ska garantera att lagstiftningen om konsumentskydd på den inre marknaden tillämpas effektivt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Genom denna förordning skapas ett nätverk av behöriga myndigheter som kontrollerar att konsumentskyddslagstiftningen tillämpas. Förordningen tillämpas endast på överträdelser inom Europeiska unionen (EU).

Ansvariga myndigheter

Varje medlemsstat ska utse behöriga myndigheter och ett särskilt sambandskontor som ansvarar för tillämpningen av förordningen. Dessa myndigheter har de undersöknings- och verkställighetsbefogenheter som är nödvändiga för att tillämpa förordningen. De utövar sina befogenheter i enlighet med nationell lagstiftning.

De behöriga myndigheterna ska ingripa snarast för att undanröja en upptäckt överträdelse, med hjälp av lämpliga rättsliga medel. I de flesta fall ges ett förbudsföreläggande av snabbhetsskäl. Detta förfarande gör det möjligt att undanröja eller förbjuda den olagliga åtgärden och att väcka åtal mot de oseriösa säljarna i domstolar i övriga medlemsstater.

Ömsesidigt bistånd

I förordningen fastställs en ram för ömsesidigt bistånd, som omfattar informationsutbyte, begäran om åtgärder samt en samordning av marknadsövervakningen och genomförandet av lagstiftningen.

När en behörig myndighet får kännedom om en överträdelse som begåtts inom EU ska den informera myndigheterna i de övriga medlemsstaterna samt kommissionen. Den ska också, på begäran av en annan behörig myndighet, överlämna all information som behövs för att fastställa om en överträdelse inom gemenskapen har ägt rum. Dessutom ska den vidta alla nödvändiga åtgärder för att undanröja eller förbjuda överträdelsen inom gemenskapen.

De behöriga myndigheterna ska informera kommissionen om att det skett en överträdelse, vilka åtgärder som de har vidtagit och effekterna av dessa samt om hur de har samordnat sin verksamhet. De uppgifter som lämnats får endast användas för att säkerställa att de lagar som skyddar konsumenternas intressen efterlevs. Kommissionen lagrar och behandlar uppgifterna som den tar emot i en elektronisk databas. En begäran om ömsesidigt bistånd ska innehålla tillräckligt med information för att kunna beviljas.

En myndighet kan under vissa villkor vägra att bevilja en begäran om verkställighets- eller informationsåtgärder eller besluta att inte fullgöra sina skyldigheter. I så fall ska den meddela den ansökande myndigheten och kommissionen om varför begäran om bistånd avslagits.

Verksamhet i EU-länder

EU-länderna underrättar varandra och kommissionen om sin verksamhet, bl.a. följande:

  • samordningen av tillämpningen av lagstiftningen: utbildning av personal med uppdrag att övervaka tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen samt att samla in och klassificera konsumentreklamationer;
  • administrativt samarbete: information och rådgivning till konsumenterna och stöd till konsumentföreträdarna.

Europeiska unionen samarbetar med tredjeländer och relevanta internationella organisationer för att förbättra skyddet av konsumenternas ekonomiska intressen. Samarbetet kan bli föremål för avtal mellan EU och berörda tredjeländer.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Dessutom ska medlemsstaterna vartannat år lämna en rapport till kommissionen om hur förordningen tillämpas.

Lagstiftning som skyddar konsumenternas intressen

I bilagan till denna förordning ges närmare upplysningar om de lagar som skyddar konsumenternas intressen. Det handlar om allmän eller sektoriell lagstiftning, som sådan som rör otillbörliga affärsmetoder eller transporter av resande.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2006/2004

29.12.2004

-

EUT L 364, 9.12.2004

Anknytande rättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 954/2011

7.10.2011

-

EUT L 259, 4.10.2011

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 2006/2004 har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 2007/76/EG av den 22 december 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen med avseende på ömsesidigt bistånd [EUT L 32, 6.2.2007].
Detta beslut anger gällande informationskrav: till exempel minsta mängd uppgifter som måste ingå i en begäran om ömsesidigt bistånd samt i anmälningar och tidsfrister för begäran som skall respekteras, tillgång till information som utbytts och användning av språk.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 2 juli 2009 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen [KOM(2009) 336 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 23.02.2012
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början