RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Cooperarea între statele membre pentru protecţia consumatorilor

Protecţia consumatorilor în legătură cu achiziţiile transfrontaliere s-a îmbunătăţit, datorită cooperării legislative dintre statele membre şi prin lupta împotriva comercianţilor necinstiţi. Această cooperare între statele membre trebuie să garanteze aplicarea efectivă a legislaţiei privind protecţia consumatorilor în cadrul pieţei interne.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecţie a consumatorului”) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament instituie o reţea a autorităţilor competente pentru verificarea aplicării legislaţiei privind protecţia consumatorilor. Regulamentul se aplică numai în cazul încălcărilor comise pe teritoriul Uniunii Europene (UE).

Autorităţile responsabile

Fiecare stat membru desemnează autorităţile competente şi biroul unic de legătură responsabil de aplicarea regulamentului. Aceste autorităţi dispun de puterile de anchetă şi de executare necesare pentru aplicarea regulamentului. Acestea îşi exercită competenţele în conformitate cu legislaţia naţională.

Autorităţile competente trebuie să intervină cât mai rapid posibil pentru a pune capăt încălcărilor constatate, prin alegerea modalităţii legale adecvate. În majoritatea cazurilor, acestea întreprind o acţiune în încetare, din motive de rapiditate. Această procedură permite oprirea sau interzicerea acţiunii ilicite şi judecarea comercianţilor necinstiţi în faţa instanţelor altor state membre.

Asistenţă reciprocă

Regulamentul stabileşte un cadru pentru asistenţa reciprocă şi care include schimbul de informaţii, cererile de măsuri executorii, precum şi coordonarea activităţilor de supraveghere a pieţei şi executarea legislaţiei.

În cazul în care autoritatea competentă are cunoştinţă despre o încălcare comisă în UE, ea trebuie să informeze autorităţile din celelalte state membre şi Comisia. La cererea unei alte autorităţi competente, ea furnizează şi orice informaţie pertinentă pentru a stabili dacă s-a produs o încălcare. În plus, ea trebuie să ia toate măsurile executorii necesare pentru a opri sau a interzice încălcarea.

Autorităţile competente informează Comisia despre existenţa unei încălcări, despre măsurile luate şi efectele acestora şi despre coordonarea activităţilor lor. Informaţiile furnizate pot fi utilizate numai pentru a asigura respectarea legilor care protejează interesele consumatorilor. Comisia stochează şi prelucrează informaţiile pe care le primeşte într-o bază de date electronică. Orice cerere de asistenţă reciprocă trebuie să conţină informaţii suficiente pentru a permite autorităţii să dea curs cererii.

În anumite condiţii, o autoritate poate să refuze să răspundă la o cerere de informaţii sau de măsuri executorii sau poate să decidă să nu se conformeze obligaţiilor care îi revin. În acest caz, ea informează autoritatea solicitantă şi Comisia despre motivele respingerii cererii de asistenţă.

Activităţi comunitare

Statele membre se informează reciproc şi informează Comisia despre activităţile lor, în special cu privire la:

  • coordonarea punerii în aplicare a legislaţiei: formarea agenţilor însărcinaţi să vegheze la aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, la adunarea şi clasificarea reclamaţiilor consumatorilor;
  • cooperarea administrativă: informarea şi consilierea consumatorilor, susţinerea reprezentanţilor consumatorilor.

Comunitatea cooperează cu ţările terţe şi organizaţiile internaţionale competente, în scopul de a îmbunătăţi protecţia intereselor economice ale consumatorilor. Cooperarea poate face obiectul unor acorduri între Comunitate şi ţările terţe în cauză.

Comisia este asistată de un comitet. În plus, statele membre prezintă Comisiei un raport, la fiecare doi ani, privind aplicarea regulamentului.

Legi care protejează interesul consumatorilor

Acest regulament specifică în anexă directivele şi regulamentele care protejează interesele consumatorilor. Este vorba despre legislaţia generală sau sectorială, cum ar fi cea referitoare la practicile comerciale neloiale sau la transportul călătorilor.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004

29.12.2004

-

JO L 364 din 9.12.2004

Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 954/2011

7.10.2011

-

JO L 259 din 4.10.2011

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Decizia 2007/76/CE din 22 decembrie 2006 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului în ceea ce priveşte asistenţa reciprocă [Jurnalul Oficial L 32 din 6.2.2007].
Această decizie prevede cerinţele în materie de informare. De exemplu, informaţiile minime care trebuie incluse în cererile de asistenţă reciprocă şi în alerte, termenele de respectat, accesul la informaţii şi utilizarea limbilor străine.

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 2 iulie 2009 privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului [COM(2009) 336 final – Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 23.02.2012
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii