RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Współpraca między państwami członkowskimi w celu ochrony konsumentów

Ochrona konsumentów w ramach zakupów transgranicznych zostaje zwiększona poprzez współpracę prawną państw członkowskich dotyczącą walki z nieuczciwymi handlarzami. Współpraca między państwami członkowskimi musi zagwarantować skuteczne zastosowanie prawa dotyczącego ochrony konsumentów na rynku wewnętrznym.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Rozporządzenie to wprowadza sieć organów właściwych dla kontroli stosowania przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do wykroczeń popełnionych w Unii Europejskiej (UE).

Odpowiedzialne organy

Każde państwo członkowskie wyznacza właściwe organy i jednolity urząd łącznikowy odpowiedzialny za stosowanie rozporządzenia. Organy te posiadają uprawnienia w zakresie dochodzenia oraz uprawnienia do egzekwowania przepisów prawnych, niezbędne do stosowania rozporządzenia. Wykonują je zgodnie z prawem krajowym.

Właściwe organy muszą jak najszybciej interweniować w celu spowodowania zaprzestania stwierdzonych wykroczeń, wybierając odpowiedni środek prawny. W większości przypadków będzie to umożliwiający szybkie działanie nakaz zaprzestania. Procedura ta pozwala na zaprzestanie lub zakazanie niezgodnych z prawem czynności oraz na osądzenie nieuczciwych sprzedawców przed sądami państw członkowskich.

Wzajemna pomoc

Rozporządzenie ustala ramy wzajemnej pomocy, dotyczącej wymiany informacji, wniosków o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa oraz koordynacji działań nadzoru rynków i egzekwowania przepisów.

Gdy właściwy organ dowie się o przestępstwie popełnionym w UE, musi poinformować o tym władze państw członkowskich i Komisję. Dostarcza także, na wniosek innego właściwego organu, wszelkich informacji koniecznych do ustalenia, czy wykroczenie miało miejsce. Poza tym podejmuje wszelkie kroki wykonawcze konieczne w celu zaprzestania lub zakazania popełniania wykroczenia.

Właściwe organy informują Komisję o zaistnieniu wykroczenia, o powziętych środkach i ich skutkach oraz o koordynacji ich działań. Dostarczone informacje mogą być użyte wyłącznie do zapewnienia przestrzegania przepisów chroniących interesy konsumentów. Komisja przechowuje i przetwarza otrzymane informacje w elektronicznej bazie danych. Każdy wniosek o wzajemną pomoc musi zawierać wystarczające informacje umożliwiające rozpatrzenie wniosku.

Organ może w pewnych okolicznościach odpowiedzieć odmownie na wniosek o podjęcie środków służących egzekwowaniu prawa lub o udzielenie informacji albo zdecydować, że nie dopełni tych obowiązków. W podobnym przypadku informuje organ wnioskujący i Komisję o podstawach odmowy uwzględnienia wniosku o pomoc.

Działania wspólnotowe

Państwa członkowskie informują się wzajemnie oraz informują Komisję o swych działaniach dotyczących szczególnie:

  • koordynacji i stosowania przepisów: szkolenia urzędników kontrolujących stosowanie przepisów dotyczących ochrony konsumentów, gromadzących i klasyfikujących reklamacje konsumentów;
  • współpracy administracyjnej: dostarczania informacji i porad konsumentom, wspomagania przedstawicieli konsumentów.

Wspólnota współpracuje z krajami trzecimi i właściwymi organizacjami międzynarodowymi w celu poprawy ochrony interesów ekonomicznych konsumentów. Współpraca może być przedmiotem porozumień między Wspólnotą i danymi krajami trzecimi.

Komisja jest wspierana przez komitet. Poza tym państwa członkowskie co dwa lata przekazują Komisji sprawozdanie dotyczące stosowania rozporządzenia.

Przepisy prawne chroniące interesy konsumentów

Niniejsze rozporządzenie wymienia w załączniku przepisy prawne chroniące interesy konsumentów. Są to przepisy ogólne i branżowe, dotyczące m.in. nieuczciwych praktyk handlowych i przewozu podróżnych.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

29.12.2004

Dz.U. L 364 z 9.12.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 954/2011

7.10.2011

Dz.U. L 259 z 4.10.2011

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja 2007/76/WE Komisji z dnia 22 grudnia 2006 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy [Dz.U. L 32 z 6.2.2007].
Decyzja przewiduje wymagania w dziedzinie informacji. Określa na przykład minimum informacji, jakie należy zawrzeć we wnioskach o wzajemną pomoc oraz powiadomieniach, obowiązujące terminy, dostęp do informacji i używanie języków.

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 2 lipca 2009 r. dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów [COM(2009) 336 wersja ostateczna – nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2012
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony