RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jäsenvaltioiden yhteistyö kuluttajien suojelemiseksi

Valtioiden rajat ylittäviin ostoihin liittyvää kuluttajansuojaa parannetaan jäsenvaltioiden välisellä oikeudellisella yhteistyöllä, joka kohdistuu vilpillisesti toimiviin myyjiin. Jäsenvaltioiden yhteistyöllä on taattava kuluttajansuojalainsäädännön tehokas soveltaminen sisämarkkinoilla.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön soveltamisesta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella perustetaan toimivaltaisten viranomaisten verkosto valvomaan kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön soveltamista. Asetusta sovelletaan ainoastaan Euroopan unionissa (EU) tehtyihin rikkomuksiin.

Asiasta vastaavat viranomaiset

Kukin jäsenvaltio nimittää toimivaltaiset viranomaiset sekä yhden yhteysviraston, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanosta. Näillä viranomaisilla on oltava tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet asetuksen soveltamiseen liittyvissä asioissa, ja ne käyttävät toimivaltaansa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on toimittava mahdollisimman pikaisesti havaittujen soveltamisrikkomusten lopettamiseksi valitsemallaan asianmukaisella oikeudellisella keinolla. Useimmissa tapauksissa ne nostavat kieltokanteen sen nopeuden vuoksi. Kyseinen menettely mahdollistaa lainvastaisten toimien keskeyttämisen tai kieltämisen ja hyvän kauppatavan vastaisesti toimivien myyjien tuomitsemisen muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

Vastavuoroinen apu

Asetuksessa vahvistetaan vastavuoroista apua koskevat puitteet, jotka kattavat tiedonvaihdon, täytäntöönpanotoimia koskevat pyynnöt sekä markkinavalvontaa ja lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien toimien koordinoinnin.

Jos toimivaltaisella viranomaisella on tietoa EU:ssa tehdystä rikkomuksesta, sen on ilmoitettava siitä muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle. Sen on myös toimitettava toisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta voidaan vahvistaa, onko rikkomus tapahtunut. Lisäksi sen on toteutettava kaikki tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet rikkomuksen keskeyttämiseksi tai kieltämiseksi.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle tapahtuneista rikkomuksista, toteutetuista toimista ja niiden vaikutuksista sekä toiminnan koordinoinnista. Toimitettuja tietoja voidaan käyttää ainoastaan sen varmistamiseen, että kuluttajien etuja suojaavaa lainsäädäntöä noudatetaan. Komissio tallentaa saamansa tiedot sähköiseen tietokantaan ja käsittelee niitä siellä. Kaikissa vastavuoroista apua koskevissa pyynnöissä on oltava riittävät tiedot, jotta pyyntöön voidaan vastata.

Viranomainen voi tietyin edellytyksin olla vastaamatta täytäntöönpanotoimia tai tiedonsaantia koskevaan pyyntöön tai päättää olla noudattamatta velvoitteitaan. Tällöin sen on ilmoitettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle ja komissiolle perusteet olla vastaamatta avunpyyntöön.

EU‑maiden toimet

EU‑maiden on ilmoitettava toisilleen ja komissiolle toimistaan, jotka koskevat erityisesti seuraavia:

  • lainsäädännön täytäntöönpanon koordinointi: niiden virkamiesten koulutus, joiden tehtävänä on valvoa kuluttajansuojalainsäädännön soveltamista sekä kuluttajavalitusten keruuta ja luokittelua
  • hallinnollinen yhteistyö: tietojen ja neuvojen toimittaminen kuluttajille sekä kuluttajaedustuksen tukeminen.

Euroopan unioni tekee yhteistyötä kolmansien maiden ja kansainvälisten toimivaltaisten organisaatioiden kanssa parantaakseen kuluttajien taloudellisten etujen suojelua. Yhteistyöstä voidaan tehdä sopimus EU:n ja kyseisten kolmansien maiden välillä.

Komissiota avustaa komitea. Lisäksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle joka toinen vuosi raportti asetuksen soveltamisesta.

Kuluttajien etuja suojaava lainsäädäntö

Asetuksen liitteessä eritellään kuluttajansuojaan liittyvät direktiivit ja asetukset. Tällä tarkoitetaan yleistä tai alakohtaista lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä ja matkustajaliikennettä koskevia säädöksiä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 2006/2004

29.12.2004

-

EUVL L 364, 9.12.2004

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EU) N:o 954/2011

7.10.2011

-

EUVL L 259, 4.10.2011

Euroopan parlamentin ja neuvoton asetukseen (EY) N:o 2006/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/76/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 täytäntöönpanosta keskinäisen avunannon osalta [EUVL L 32, 6.2.2007].
Päätöksessä säädetään tietovaatimuksista, kuten vähimmäistiedoista, jotka on sisällytettävä keskinäiseen avunantopyyntöön tai ilmoitukseen, noudatettavista määräajoista, tietoihin tutustumisesta ja käytettävistä kielistä.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2009, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27. lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ("asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä") soveltamisesta [KOM(2009) 336 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 23.02.2012
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun