RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο των διασυνοριακών αγορών αυξάνεται μέσα από τη νομική συνεργασία των κρατών μελών κατά των ανέντιμων εμπόρων. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να εξασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») [Βλέπε πράξη (εις) τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Ο εν λόγω κανονισμός δημιουργεί ένα δίκτυο αρχών με την αρμοδιότητα να ελέγχουν την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά στις παραβάσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Αρμόδιες αρχές

Κάθε κράτος μέλος ορίζει τις αρμόδιες αρχές και το ενιαίο γραφείο σύνδεσης που έχουν την ευθύνη εφαρμογής του κανονισμού. Οι αρχές αυτές διαθέτουν τις ερευνητικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή του κανονισμού. Ασκούν τις αρμοδιότητες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρεμβαίνουν το ταχύτερο δυνατόν για να εξασφαλίσουν την παύση στις διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιλέγοντας το κατάλληλο νομικό μέσο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, προσφεύγουν στην άσκηση αγωγή παραλείψεως για λόγους ταχύτητας. Η εν λόγω διαδικασία επιτρέπει την παύση ή την απαγόρευση μιας παράνομης ενέργειας και την παραπομπή των ανέντιμων πωλητών ενώπιων των δικαστηρίων των άλλων κρατών μελών.

Αμοιβαία συνδρομή

Ο κανονισμός θεσπίζει ένα πλαίσιο για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, στο οποίο περιλαμβάνονται η ανταλλαγή πληροφοριών, οι αιτήσεις λήψης εκτελεστικών μέτρων καθώς και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για την εποπτεία της αγοράς και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Όταν μια αρμόδια αρχή λαμβάνει γνώση μιας παράβασης εντός της ΕΕ, οφείλει να ενημερώνει σχετικά τις αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή. Επίσης, κατόπιν αιτήματος άλλης αρμόδιας αρχής, παρέχει όλα τα δέοντα στοιχεία για να διαπιστωθεί εάν όντως διαπράχθηκε παράβαση. Επιπλέον, οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία εκτελεστικά μέτρα για την παύση ή την απαγόρευση της παράβασης.

Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή για την ύπαρξη παράβασης, μέτρων που έχουν ληφθεί, και για τα αποτελέσματά τους, καθώς και για το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση τήρησης των νόμων που προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η Επιτροπή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Κάθε αίτηση αμοιβαίας συνδρομής οφείλει να περιλαμβάνει επαρκή στοιχεία, έτσι ώστε να μπορεί να δοθεί συνέχεια στην αίτηση.

Μια αρχή δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μην δεχτεί να δώσει συνέχεια στην αίτηση μέτρων εκτέλεσης ή παροχής πληροφοριών, ή να αποφασίσει να μη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνει την αιτούσα αρχή και την Επιτροπή σχετικά με τους λόγους απόρριψης της αίτησης συνδρομής.

Δραστηριότητες των χωρών της ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ ενημερώνονται αμοιβαία και ενημερώνουν την Επιτροπή ως προς τις δραστηριότητές τους, ειδικότερα όσον αφορά:

  • το συντονισμό της εφαρμογής της νομοθεσίας: κατάρτιση υπαλλήλων αρμόδιων για την εποπτεία εφαρμογής της νομοθεσίας σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, συλλογή και ταξινόμηση των καταγγελιών των καταναλωτών·
  • τη διοικητική συνεργασία: παροχή πληροφοριών και συμβουλών στους καταναλωτές, υποστήριξη των εκπροσώπων των καταναλωτών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται με τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, έτσι ώστε να βελτιωθεί η προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. Η συνεργασία αυτή δύναται να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω τρίτων χωρών.

Την Επιτροπή επικουρεί στο έργο αυτό μια επιτροπή. Εξάλλου, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή κάθε δύο έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Νομοθεσία που προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών

Το παράρτημα του παρόντος κανονισμού προσδιορίζει τις οδηγίες και τους κανονισμούς που προστατεύουν τους καταναλωτές. Πρόκειται για γενικές ή τομεακές νομοθετικές πράξεις, όπως εκείνες που αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή τη μεταφορά επιβατών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

29.12.2004

-

ΕΕ L 364 της 09.12.2004

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 954/2011

7.10.2011

-

ΕΕ L 259 της 4.10.2011

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση  έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 2007/76/EΚ της 22 Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27 Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή [Επίσημη Εφημερίδα L 32 της 6.2.2007].
Η εν λόγω απόφαση προβλέπει απαιτήσεις στον τομέα της πληροφόρησης. Για παράδειγμα, τις ελάχιστες πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής και στις ειδοποιήσεις επείγουσας ανάγκης, τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη χρήση των γλωσσών.

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών [COM(2009) 336 τελικό – Δεν έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23.02.2012
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας