RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Spolupráce mezi členskými státy v oblasti ochrany zájmů spotřebitele

Dochází ke zvýšení ochrany zájmů spotřebitele v rámci přeshraničních nákupů, a to zavedením právní spolupráce mezi členskými státy, zaměřené na boj proti nepoctivým obchodníkům. Tato spolupráce mezi členskými státy musí zajistit účinné uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany zájmů spotřebitele na vnitřním trhu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tímto nařízením se zavádí síť orgánů, které mají pravomoc dohlížet na uplatňování právních předpisů týkajících se ochrany zájmů spotřebitele. Nařízení se vztahuje výhradně na protiprávní jednání uvnitř Evropské unie (EU).

Příslušné orgány

Každý členský stát určí příslušné orgány a ústřední styčný úřad příslušný pro uplatňování tohoto nařízení. Každý příslušný orgán má vyšetřovací a donucovací pravomoci nezbytné k uplatňování tohoto nařízení. Tyto pravomoci vykonává v souladu s vnitrostátním právem.

Příslušné orgány jsou povinny co nejdříve zasáhnout, je-li zapotřebí ukončit zjištěná protiprávní jednání, a to prostřednictvím vhodného právního nástroje. Ve většině případů pro urychlení podají žalobu na zdržení se jednání. Tímto postupem lze dosáhnout toho, aby byla protiprávní činnost ukončena či zakázána a aby byli nepoctiví prodejci souzeni u soudů v jiných členských státech.

Vzájemná pomoc

Nařízení zavádí rámec vzájemné pomoci, který obsahuje výměnu informací, žádost o donucovací opatření a koordinaci dozoru nad trhem a vymáhání práva.

Dozví-li se příslušný orgán o protiprávním jednání uvnitř EU, oznámí to orgánům ostatních členských států a Komisi. Na žádost jiného příslušného orgánu rovněž poskytne veškeré důležité informace potřebné ke zjištění, zda došlo k protiprávnímu jednání. Kromě toho přijme veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení nebo zákazu protiprávního jednání.

Příslušné orgány uvědomí Komisi o existenci protiprávního jednání, o přijatých opatřeních a jejich účinku, jakož i o koordinaci své činnosti. Sdělené informace lze použít pouze pro účely zajišťování souladu se zákony na ochranu zájmů spotřebitelů. Získané informace Komise ukládá a zpracovává v elektronické databázi. Veškeré žádosti o vzájemnou pomoc obsahují dostatečné informace umožňující vyhovět žádosti.

Za určitých podmínek může orgán odmítnout vyhovět žádosti o donucovací opatření či žádosti o informace nebo může rozhodnout o nesplnění povinnosti. V takovémto případě musí uvědomit dožadující orgán a Komisi o důvodech odmítnutí vyhovět žádosti o pomoc.

Činnosti Společenství

Členské státy informují sebe navzájem a Komisi o svých činnostech, zejména pokud jde o:

  • koordinaci vymáhání práva: odborné vzdělávání úředníků působících v oblasti vymáhání dodržování ochrany spotřebitele, shromažďování a hodnocení stížností spotřebitelů;
  • správní spolupráci: informování spotřebitelů a poradenství, podpora zástupců spotřebitelů.

Společenství spolupracuje s třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi s cílem posílit ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů. Tato spolupráce může být předmětem dohod mezi Společenstvím a dotčenými třetími zeměmi.

Komisi je nápomocen výbor. Každé dva roky předloží členské státy Komisi zprávu o uplatňování nařízení.

Zákony na ochranu zájmů spotřebitele

Příloha tohoto nařízení uvádí směrnice a nařízení na ochranu spotřebitele. Jedná se o obecné právní předpisy nebo předpisy zaměřené na tuto oblast, týkající se například nekalých obchodních praktik nebo přepravy cestujících.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 2006/2004

29. 12. 2004

Úř. věst. L 364 ze dne 9. 12. 2004

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 954/2011

7. 10. 2011

Úř. věst. L 259 ze dne 4.10.2011

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2006/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2007/76/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, pokud jde o vzájemnou pomoc (Úřední věstník L 32 ze dne 6.2.2007).
Toto rozhodnutí zavádí požadavky na informace. Jedná se například o minimální požadavky na informace, které mají být uvedeny v každé žádosti o vzájemnou pomoc a v upozorněních, dále o závazné lhůty, přístup k informacím a o používání jazyků.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. července 2009 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (KOM(2009) 336 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 23.02.2012
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky