RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese Consumenten Adviesgroep

Archief

De "Europese Consumenten Adviesgroep" kan door de Commissie worden geraadpleegd over alle vraagstukken betreffende de bescherming van de consumentenbelangen in de Europese Unie (EU) . De groep bestaat uit één lid per lidstaat, die de nationale consumentenorganisaties vertegenwoordigt, en één lid van elke Europese consumentenorganisatie. Deze groep vervangt het "Consumentencomité".

BESLUIT

Besluit 2003/709/EG van de Commissie van 9 oktober 2003 tot oprichting van een Europese Consumenten Adviesgroep.

SAMENVATTING

De Europese Consumenten Adviesgroep vertegenwoordigt de consumenten van de Europese Unie (met inbegrip van de toetredende landen zodra ze lid worden van de EU). De Commissie kan de groep voor advies raadplegen over problemen die de consumenten betreffen op communautair niveau.

Samenstelling

De groep bestaat uit:

  • één lid per lidstaat, die de nationale consumentenorganisaties vertegenwoordigt,
  • één lid van elke Europese consumentenorganisatie.

Eén van de vernieuwende elementen van dit besluit in vergelijking met de vorige besluiten is dat het de definitie van "Europese consumentenorganisaties" harmoniseert met de definities in andere rechtsteksten (zie artikel 2).

Anderzijds kunnen dankzij dit besluit vertegenwoordigers van andere organisaties die de belangen van consumenten behartigen, alsook deskundigen officieel bij de werkzaamheden van de groep worden betrokken.

Duur

De leden van de groep worden voor drie jaar benoemd. Dit nieuwe besluit voert een beperking in door te bepalen dat de ambtstermijn van de leden van de groep die de nationale organisaties vertegenwoordigen slechts één keer kan worden verlengd (voorheen was er geen beperking van de verlenging van de ambtstermijn van de leden).

Werkwijze

De Europese Consumenten Adviesgroep vergadert gewoonlijk vier keer per jaar. De groep wordt geraadpleegd telkens wanneer de Commissie dat nodig acht, vaak volgens de schriftelijke procedure, soms via werkgroepen, en speelt een essentiële rol in de uitwisseling van informatie tussen de Commissie en de consumentenorganisaties op het terrein. De Commissie zit de vergaderingen van de groep voor, organiseert haar werkzaamheden en draagt zorg voor het secretariaat.

De groep legt ook elk jaar een verslag van haar activiteiten voor aan de jaarlijks door de Commissie bijeengeroepen vergadering van consumentenorganisaties.

Context

Besluit 2000/323/EG van de Commissie van 4 mei 2000 werd ingetrokken bij Besluit 2003/709/EG, hoofdzakelijk om het begrip "consumentenorganisatie" te harmoniseren, rekening houdend met het feit dat het aantal leden van de groep vanaf 2004 aanzienlijk zal toenemen met de toetreding tot de EU van tien nieuwe landen.

Met het ingetrokken Besluit 2000/323/EG was de uitbreiding van het aantal leden mogelijk gemaakt door het vastgestelde maximum van 20 leden op te heffen. Met het vorige besluit was de weg geopend voor de deelname van een vertegenwoordiger van elk van de Europese consumentenorganisaties (toen 5) én van een vertegenwoordiger voor elke lidstaat (15 vertegenwoordigers).

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Besluit 2003/709/EG09.10.2003-L 258 van 10.10.2003.

GERELATEERDE BESLUITEN

Nieuwe samenstelling van de Europese Consumenten Adviesgroep [Publicatieblad C 150 van 05.06.2004]

Besluit nr. 20/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 december 2003 tot vaststelling van een algemeen kader voor de financiering van communautaire acties ter ondersteuning van het consumentenbeleid in de periode 2004-2007 [Publicatieblad L 51 van 9.1.2004].

Laatste wijziging: 26.05.2005

Zie ook

Bijkomende informatie over de adviesgroep (DE)(EN)(FR) vindt u op de site van het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven