RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Distansförsäljning av finansiella tjänster

I europeisk lagstiftning fastställs principer för distansförsäljning av finansiella tjänster. Denna harmonisering av principerna ger konsumenterna ett bättre skydd vid förhandlingar och ingående av avtal med en leverantör som är etablerad i en annan medlemsstat.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG [Se ändringsrättsakterna].

SAMMANFATTNING

Tillämpningsområde

Direktivet gäller distansförsäljning (t.ex. per telefon, fax eller Internet), dvs. alla försäljningssätt där avtalsparterna inte samtidigt är fysiskt närvarande, av finansiella tjänster till konsumenter (bank-, försäkrings-, betalnings - och investeringstjänster, inklusive pensionsfonder).

Betänketid

Direktivet ger konsumenten en betänketid innan denne sluter ett avtal med leverantören. Leverantören måste därför sända konsumenten ett avtalsförslag som omfattar samtliga avtalsvillkor skriftligen eller på ett varaktigt medium (t.ex. på datadiskett, cd-rom eller e-post). Betänketiden är 14 dagar, och under denna tid får leverantören inte ändra avtalsvillkoren. Parterna kan dock komma överens om en längre betänketid eller förhandla fram andra villkor.

Ångerrätt

Konsumenten har en ångerrätt på 14 dagar (30 dagar för livförsäkringar och individuella pensionsförsäkringar) i följande fall:

  • När avtalet har undertecknats innan leverantören har meddelat konsumenten avtalsvillkoren (t.ex. då ett försäkringsavtal slutits för att få en omedelbar täckning).
  • När konsumenten ingår ett avtal under betänketiden och leverantören på otillbörligt sätt har påverkat konsumenten att ingå avtalet, även om konsumenten har fått avtalsvillkoren.

Om konsumenten använder sig av ångerrätten då han eller hon redan delvis fått tjänsten utförd kan leverantören kräva att konsumenten senare betalar för den tjänst som utförts. Om tjänsten utförts i sin helhet innan ångerrätten utnyttjas kan den inte längre utnyttjas och konsumenten ska betala för den tjänst som utförts. Konsumenten ska på förhand informeras om det pris som skall betalas (eller den grund utifrån vilket priset beräknas).

För att förhindra spekulation gäller betänketiden och ångerrätten inte tjänster på vilka priset varierar enligt kurser som fastställs på finansmarknaderna (t.ex. värdepappersmarknaden).

Rätt till återbetalning

Vissa finansiella tjänster, exempelvis terminsaffärer (som en order från en kund att köpa ett visst antal aktier till ett bestämt pris), kan visa sig vara helt eller delvis omöjliga att utföra under avtalstiden. I detta fall har konsumenten rätt att få tillbaka de belopp som betalats för att köpa dessa tjänster.

Annullering av betalning med stulna kort

En konsument som utsätts för bedräglig användning av ett betalkort kan begära att betalningen annulleras eller att redan betalda belopp återbetalas.

Skydd mot icke beställda tjänster

Konsumenten skyddas genom direktiv 2005/29/EG som föreskriver att leverans av tjänster som inte har beställts är en otillbörlig affärsmetod. Underlåtenhet att svara på förslag om tillhandahållande av tjänster medför inte att konsumenten ådrar sig en skyldighet. Det rör sig inte heller om ett tyst samtycke.

Reklamationsförfaranden

Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga och effektiva förfaranden (rättsliga, administrativa eller utanför domstolsväsendet) för reklamation och rättelse för att reglera tvister mellan leverantörer och konsumenter.

Sanktioner

Medlemsstaterna ska också se till att operatörer och leverantörer av kommunikationsteknik när så är möjligt stoppar olaglig verksamhet som bedrivs med hjälp av kommunikationsteknik.

Bakgrund

Direktivet avser att komplettera Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, som ger konsumenterna ett tillräckligt skydd i relation till de flesta produkter och tjänster bortsett från finansiella tjänster, på grund av deras specifika art. Direktivet rättar till denna brist genom att det inför gemensamma bestämmelser för de villkor som gäller vid distansförsäljning av finansiella tjänster.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2002/65/EG

9.10.2002

9.10.2004

EGT L 271, 9.10.2002

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/29/EG

12.6.2005

12.12.2007

EUT L 149, 11.6.2005

Direktiv 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

EUT L 319, 5.12.2007

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2002/65/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version  har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 15.06.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början