RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reglering av konsumenttvister utanför domstol

Kommissionen uppmanar till en uppgörelse i godo av konsumenttvister. För att förstärka konsumenternas och företagens förtroende vid reglering av tvister utanför domstol, fastställer kommissionen principer för att förstärka kvaliteten hos dessa förfaranden.

RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 30 mars 1998 om reglering av konsumenttvister utanför domstol [KOM (1998) 198 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Kommissionens rekommendation 98/257/EG av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol [EUT L 115, 17.4.1998].

SAMMANFATTNING

Kommissionen har för avsikt att förenkla konsumenternas åtkomst till reglering av tvister utanför domstol *.

Konsumenterna kan stöta på problem när det gäller att hävda sina rättigheter som bland annat rör höga kostnader för juridisk rådgivning och biträde av juridiskt ombud, långa väntetider innan ett mål avgörs och komplexa rättsliga förfaranden, särskilt i gränsöverskridande tvister.

Kommissionen föreslår därför att främja reglering av tvister utanför domstol, till exempel genom medling, förlikning eller skiljedomsförfaranden. Dessa förfaranden kan hjälpa konsumenterna och företagen att enkelt och snabbt reglera sina tvister till en liten kostnad.

Reglering av tvister utanför domstol

Kommissionen att följande principer ska respekteras:

  • organets oberoende och sakkunskap;
  • öppenhet i organets förfaranden och funktionssätt;
  • ett förfarande som är effektivt, snabbt och gratis eller till mycket lågt pris. Dessutom ska tillgång till en advokat eller juridiskt ombud vara frivilligt, även om alla parter har rätt att försvara sin ståndpunkt;
  • legaliteten hos besluten, som ska respektera de lagar som skyddar konsumenterna;
  • den rättvisa karaktären hos förfarandet, för alla inblandade parter.

Bakgrund

Denna rekommendation är en uppföljning av slutsatserna i Grönboken (DE) (EN) (ES) (FR) om konsumenters talerätt och reglering av konsumenttvister på den inre marknaden.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Regering av tvister utanför domstol: alla metoder för att reglera en tvist genom ingripande av tredje part som föreslår eller ålägger en lösning. Instrumenten för handläggning utanför domstol kan fastställas av offentliga myndigheter, av yrkesverksamma i den rättsliga sektorn, av grupper av yrkesverksamma eller organisationer i det civila samhället (skiljedomstolar eller skiljedomsinstitut, medlare osv.).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling på privaträttens område.

Kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo och som inte omfattas av rekommendation 98/257/EG [EUT L 109, 19.4.2001].
Denna rekommendation gäller de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol, vilka försöker finna en lösning på en tvist genom att sammanföra parterna för att nå en uppgörelse i godo. Dessa instanser ska beakta följande principer: opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa förfaranden.

 
Senast ändrat den 06.07.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början