RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen

De Commissie bevordert de minnelijke schikking van consumentengeschillen. Om consumenten en bedrijven meer vertrouwen te geven in de buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen, stelt zij beginselen vast die de kwaliteit van deze procedures moeten verbeteren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen [COM(1998) 198 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen [Publicatieblad L 115 van 17. 4.1998].

SAMENVATTING

De Commissie wil de consument gemakkelijker toegang geven tot buitengerechtelijke procedures * voor de beslechting van geschillen.

Consumenten kunnen namelijk niet altijd even gemakkelijk hun rechten doen gelden, met name door de hoge kosten van juridische bijstand en de duur en de complexiteit van gerechtelijke procedures, vooral wanneer het grensoverschrijdende zaken betreft.

Daarom stelt de Commissie voor het gebruik van buitengerechtelijke procedures voor de beslechting van geschillen te bevorderen, zoals bemiddeling, verzoening of arbitrage. Deze procedures kunnen de consument en de bedrijven helpen hun geschillen eenvoudig, snel en goedkoop op te lossen.

Buitengerechtelijke beslechting van geschillen

Organen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen dienen de volgende beginselen na te leven:

  • een onafhankelijk orgaan dat over de nodige deskundigheid beschikt;
  • een transparante procedure en werking van het orgaan;
  • een efficiënte, snelle en kosteloze of goedkope procedure. Bovendien mag de raadpleging van een advocaat of juridisch vertegenwoordiger niet verplicht worden, hoewel elke partij wel het recht heeft zijn standpunt te verdedigen;
  • wettige beslissingen, die in overeenstemming moeten zijn met de wetten ter bescherming van de consument;
  • een voor alle betrokken partijen billijke procedure.

Context

Deze aanbeveling sluit aan op de conclusies van het Groenboek (DE) (EN) (ES) (FR) over de verhaalsmogelijkheden van de consument en de beslechting van consumentengeschillen in de interne markt.

Belangrijkste begrippen
  • Buitengerechtelijke procedure: elke methode waarmee een geschil kan worden beslecht door tussenkomst van een derde die een oplossing voorstelt of oplegt. Buitengerechtelijke instrumenten kunnen worden ingesteld door overheden, juridische beroepsbeoefenaren, beroepsorganisaties en organisaties van het maatschappelijk middenveld (scheidsgerecht, centra voor particuliere scheidsrechterlijke procedures, bemiddelaars, enz.).

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2008/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

Aanbeveling van de Commissie van 4 april 2001 met betrekking tot de beginselen voor de buitengerechtelijke organen die bij de consensuele beslechting van consumentengeschillen betrokken zijn die niet worden beoogd door Aanbeveling 98/257/EG [Publicatieblad L 109 van 19.4.2001].
Deze aanbeveling is van toepassing op de organen die verantwoordelijk zijn voor de procedures voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen die geschillen beogen te beslechten door de partijen bij elkaar te brengen om hen ervan te overtuigen een gezamenlijke oplossing te vinden. Deze organen moeten daarbij rekening houden met de volgende principes: onpartijdigheid, doorzichtigheid, doeltreffendheid en billijkheid van de procedure.

Laatste wijziging: 06.07.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven