RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet

Kommissionen opfordrer til, at tvister på forbrugerområdet bilægges i mindelighed. Med henblik på at styrke forbrugeres og virksomheders tillid til procedurerne ved udenretslige tvistbilæggelser fastlægger Kommissionen en række principper med henblik på at forbedre kvaliteten i procedurerne.

DOKUMENT

Kommissionens meddelelse af 30. marts 1998 om udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet [KOM(1998) 198 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionens henstilling nr. 98/257/EF af 30. marts 1998 om de principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 115 af 17.4.1998].

RESUMÉ

Kommissionen ønsker at gøre det lettere for forbrugernes at benytte procedurer til udenretslig bilæggelse * af tvister.

Forbrugerne kan støde på en række konkrete problemer i forbindelse med håndhævelsen af deres rettigheder, navnlig i form af høje udgifter forbundet med advokatbistand samt tidskrævende og komplekse juridiske procedurer, især ved tvister på tværs af landegrænser.

Kommissionen foreslår derfor at fremme procedurer til udenretslig bilæggelse af tvister såsom mægling, forlig og voldgift. Disse procedurer kan give forbrugere og virksomheder mulighed for enklere, hurtigere at nå frem til en bilæggelse af tvister for lavere udgifter.

Udenretslig bilæggelse af konflikter

Kommissionen henstiller til, at følgende principper følges:

  • det organ, der er ansvarligt for at træffe afgørelsen, er uafhængigt og har den fornødne kapacitet
  • der er åbenhed omkring proceduren og organets arbejdsmåder
  • proceduren er effektiv, hurtig og gratis eller mod moderate gebyrer, og begge parter har adgang til at foresvare deres synspunkter uden forpligtelse for forbrugeren til at skaffe sig juridisk bistand
  • afgørelserne skal være lovlige og kan ikke fratage forbrugerne den lovmæssige beskyttelse
  • proceduren skal være retfærdig for begge implicerede parter.

Kontekst

Denne henstilling er en opfølgning af konklusionerne i grønbogen (DE) (EN) (ES) (FR) om forbrugernes klagemuligheder ved domstolene og bilæggelse af tvister på forbrugerområdet på det indre marked.

Dokumentets nøglebegreber
  • Udenretslig procedure: enhver metode til bilæggelse af tvister, hvor der ved tredjeparts mellemkomst foreslås eller pålægges en løsning. Udenretslige instrumenter kan iværksættes af offentlige myndigheder, juridiske eksperter, civilsamfundets faglige foreninger eller organisationer (voldgiftsdomstol, privat voldgift, mæglere, etc.).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område.

Kommissionens henstilling af 4. april 2001 om principper for udenretslige organer til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, der ikke er omfattet af henstilling 98/257/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 109 af 19.4.2001].
Denne henstilling er rettet til organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, der forsøger at finde en løsning på en tvist ved at bringe parterne sammen for at nå til en fælles overenskomst. Disse organer skal desuden overholde følgende principper: procedurens uvildighed, gennemsigtighed, effektivitet og billighed.

Seneste ajourføring: 06.07.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top