RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Komise doporučuje smírné řešení spotřebitelských sporů. Pro posílení důvěry spotřebitelů a podniků v mimosoudní postupy řešení sporů Komise stanoví zásady ke zvýšení kvality těchto postupů.

AKT

Communication from the Commission on 'the out-of-court settlement of consumer disputes' [COM(1998) 198 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 30. března 1998 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (KOM(1998) 198 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes [OJ L 115 of 17.4.1998] (Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů)

PŘEHLED

Komise má v úmyslu usnadnit přístup spotřebitelů k postupům pro mimosoudní řešení * sporů.

Spotřebitelé mohou při uplatňování svých práv čelit některým překážkám, zejména kvůli vysokým nákladům na právní pomoc, délce a složitosti soudního řízení, zejména v případě přeshraničních sporů.

Proto Komise navrhuje podporovat mimosoudní postupy pro řešení sporů, jakými je mediace, smírčí nebo rozhodčí řízení. Tyto postupy mohou pomoci spotřebitelům a podnikům vyřešit spory jednoduchým, rychlým a levným způsobem.

Mimosoudní řešení sporů

Komise stanoví zásady, které musí být splněny:

  • nezávislost a odbornost odpovědného orgánu;
  • transparentnost řízení a fungování orgánu;
  • efektivnost, rychlost a nezpoplatněné řízení či řízení s malými náklady. Navíc využití advokáta nebo právního zástupce musí být dobrovolné, přestože každá strana má právo hájit své stanovisko;
  • zákonnost rozhodnutí, která musí respektovat zákony na ochranu spotřebitele;
  • spravedlivý průběh řízení pro každou zúčastněnou stranu.

Kontext

Toto doporučení navazuje na závěry zelené knihy (DE) (EN) (ES) (FR) o přístupu spotřebitelů k právní ochraně a urovnávání spotřebitelských sporů v rámci jednotného trhu.

Klíčové pojmy
  • Mimosoudní řízení: jakýkoliv mechanismus umožňující řešení sporu prostřednictvím zásahu třetí osoby, která navrhuje nebo ukládá řešení. Mimosoudní nástroje mohou být stanoveny orgány veřejné správy, odborníky z právního odvětví, sdruženími odborníků či organizacemi občanské společnosti (rozhodčí soud, soukromé rozhodčí subjekty, veřejný ochránce práv atd.).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Doporučení Komise ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů, na něž se nevztahuje doporučení 98/257/ES (Úř. věst. L 109 ze dne 19.4.2001)
Toto doporučení se vztahuje na orgány odpovědné za postupy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které se pokoušejí nalézt řešení sporu tím, že vedou strany ke společnému dosažení dohody. Tyto orgány by navíc měly vzít v úvahu následující zásady: nestrannost, transparentnost, efektivitu a spravedlivost řízení.

Poslední aktualizace: 06.07.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky