RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Oneerlijke handelspraktijken

De Europese consument wordt beschermd tegen oneerlijke handelspraktijken, met name tegen misleidende en agressieve handelspraktijken. De EU biedt alle consumenten dezelfde mate van bescherming, ongeacht waar zij in de EU iets kopen.

BESLUIT

Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijnen 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (richtlijn oneerlijke handelspraktijken).

SAMENVATTING

Deze richtlijn definieert de oneerlijke handelspraktijken die in de Europese Unie (EU) verboden zijn. Zo beschermt zij de economische belangen van consumenten die transacties aangaan met handelaren.

Oneerlijke handelspraktijken zijn praktijken die:

 • in strijd zijn met de beginselen van professionele toewijding *;
 • het besluit van de consument over een transactie * kunnen beïnvloeden.

Bepaalde bevolkingsgroepen moeten extra worden beschermd door hun kwetsbaarheid, goedgelovigheid, leeftijd (kinderen en ouderen) dan wel een geestelijke of lichamelijke beperking.

In de richtlijn zijn de bepalingen van de richtlijnen inzake misleidende reclame, op afstand gesloten overeenkomsten en de verkoop op afstand van financiële diensten opgenomen.

Misleidende handelspraktijken

Een handelspraktijk is misleidend indien foute of op onwaarheden berustende informatie wordt verstrekt of indien de verstrekte informatie, hoewel feitelijk juist, de consument misleidt. Die informatie heeft met name betrekking op:

 • het bestaan of de aard van het product;
 • de voornaamste kenmerken van het product (zoals beschikbaarheid, samenstelling, fabricagedatum, geografische oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, enz.);
 • de prijs, de verplichtingen van de handelaar en het verkoopproces;
 • de noodzaak van een dienst of reparatie;
 • de handelaar (zijn identiteit, kwalificaties, status, gedragscode, enz.);
 • de rechten van de consument inzake de verkoop van consumptiegoederen.

De richtlijn verbiedt bovendien reclame- en marketingactiviteiten die aanleiding geven tot verwarring met andere producten of een concurrerend merk.

Ten slotte moet alle vereiste informatie op een duidelijke en begrijpelijke wijze en op het gepaste moment aan de consument worden verstrekt, zodat deze een besluit kan nemen over de betrokken transactie. Als dat niet gebeurt, betreft het een misleidende handelspraktijk door omissie.

Agressieve handelspraktijken

Consumenten moeten bij hun besluiten over transacties volledige keuzevrijheid hebben. Voorafgaand aan dergelijke besluiten mag er geen sprake zijn van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding *.

Voor de vaststelling van sancties moeten verschillende elementen in aanmerking worden genomen:

 • de aard en de duur van de agressieve praktijk;
 • het gebruik van dreigende taal of gedragingen;
 • het uitbuiten van bepaalde omstandigheden die het beoordelingsvermogen van de consument kunnen beperken om het besluit van de consument te beïnvloeden;
 • niet-contractuele voorwaarden die de consument worden opgelegd voor het uitoefenen van zijn rechten.
Belangrijkste begrippen
 • Professionele toewijding: het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht,overeenkomstig eerlijke marktpraktijken en/of het algemene beginsel van goede trouw in de sector van de handelaar.
 • Besluit over een transactie: elk door een consument genomen besluit over de vraag of, en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt, behoudt of van de hand doet, of een contractueel recht uitoefent in verband met het product, ongeacht of de consument wel of niet tot handelen overgaat.
 • Ongepaste beïnvloeding: het uitbuiten van een machtspositie ten aanzien van de consument om, zelfs zonder gebruik van of dreiging met fysiek geweld, pressie uit te oefenen op een wijze die het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen aanzienlijk beperkt.

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Richtlijn 2005/29/EG

12.6.2005

12.6.2007

L 149, 11.6.2005

Laatste wijziging: 21.06.2011

Zie ook

 • De website van het directoraat-generaal Gezondheid en consumenten (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven