RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok

Az európai fogyasztók védelmet élveznek a tisztességtelen – megtévesztő vagy agresszív – kereskedelmi gyakorlatokkal szemben. Az Európai Unió azonos szintű védelmet biztosít minden fogyasztó számára, függetlenül attól, hogy az adásvétel az Unió mely pontján történt.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) [Hivatalos Lap L 149., 2005.6.11.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelv meghatározza az Európai Unióban (EU) tiltott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok fogalmát, és védi a kereskedelmi ügyleteket folytató fogyasztók gazdasági érdekeit.

Egy kereskedelmi gyakorlat tisztességtelennek tekinthető, ha:

 • ellentétes a szakmai gondosság * követelményeivel;
 • befolyásolhatja a fogyasztók ügyleti döntéseit *.

A fogyasztók bizonyos csoportjai különös védelemre szorulnak kiszolgáltatottságuk vagy hiszékenységük, koruk (gyermekek vagy idősek esetében), illetve szellemi vagy fizikai fogyatékosságuk miatt.

Az irányelv egyesíti a megtévesztő reklámokról, a távollevők között kötött szerződésekről és a pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelveket.

Megtévesztő gyakorlatok

Egy kereskedelmi gyakorlat megtévesztőnek minősül, amennyiben hamis vagy valótlan információt tartalmaz, vagy ha az alapvetően helytálló információ félrevezetheti a fogyasztót. Ezek az információk többek között az alábbiakra vonatkozhatnak:

 • a termék létezése vagy természete;
 • a termék lényeges tulajdonságai (úgymint a hozzáférhetőség, az összetétel, a gyártás időpontja, a földrajzi eredet, a használattól várható eredmények stb.);
 • az ár, a kereskedő kötelezettségvállalásai, az értékesítési folyamat;
 • valamely szolgáltatás vagy javítás szükségessége;
 • a kereskedő személye (személyazonossága, képesítései, jogállása, magatartási kódexe stb.);
 • a fogyasztó jogai a fogyasztási cikkek adásvételével kapcsolatban.

Az irányelv tiltja továbbá a termékekkel kapcsolatos olyan marketing- és reklámtevékenységet, amely annak egy más termékkel vagy egy versenytárs védjegyével való összetévesztését eredményezi.

A fogyasztó számára valamennyi információt világos és érthető formában, megfelelő időben rendelkezésre kell bocsátani, oly módon, hogy az lehetővé tegye számára a tájékozott ügyleti döntés meghozatalát. Ellenkező esetben a gyakorlat megtévesztő mulasztásnak tekintendő.

Agresszív kereskedelmi gyakorlatok

A fogyasztóknak szabadon kell meghozniuk a kereskedelmi ügyletre vonatkozó döntéseiket. A döntés nem születhet zaklatás, kényszerítés vagy nem megengedett befolyásolás hatására *.

A szankciók meghatározásakor tehát több szempontot kell figyelembe venni:

 • az agresszív gyakorlat jellege és időtartama;
 • fenyegető vagy gyalázkodó szóhasználat vagy magatartás;
 • valamilyen, a fogyasztót különösen érzékenyen érintő körülmény kihasználása a fogyasztó döntésének befolyásolása céljából;
 • a szerződéses jogával élni kívánó fogyasztó elé támasztott nem szerződéses akadályok.
A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Szakmai gondosság: a szakismeret és a gondosság azon szintje, amelynek gyakorlása ésszerűen elvárható a kereskedőtől a fogyasztóval szemben, a becsületes piaci gyakorlatnak és/vagy a jóhiszeműség általános alapelvének megfelelően, a kereskedő tevékenységi körében.
 • Ügyleti döntés: a fogyasztó által arra vonatkozóan hozott döntés, hogy vásároljon-e, és ha vásárol, akkor hogyan és milyen feltételek mellett, egy összegben vagy részletekben fizessen-e, a terméket megtartsa vagy elidegenítse-e, a termékkel kapcsolatos szerződéses jogát gyakorolja-e, valamint hogy a fogyasztó a cselekvés vagy a cselekvéstől való tartózkodás mellett döntsön-e.
 • Nem megengedett befolyásolás: a fogyasztóval szembeni hatalmi helyzet kihasználása nyomásgyakorlásra, akár fizikai erőszak alkalmazása vagy azzal való fenyegetés nélkül oly módon, amely jelentősen korlátozza a fogyasztónak a tájékozott döntés meghozatalára való képességét.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap

A 2005/29/EK irányelv

2005.6.12.

2007.6.12.

HL L 149., 2005.6.11.

Utolsó frissítés: 21.06.2011

Lásd még

 • Lásd az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság (EN) oldalát.
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére