RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nekalé obchodní praktiky

Evropští spotřebitelé jsou chráněni proti nekalým obchodním praktikám, ať se jedná o klamavé či agresivní obchodní praktiky. EU přiznává stejnou úroveň ochrany všem spotřebitelům, bez ohledu na místo nákupu nebo prodeje v EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnic 84/450/EHS, 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení (ES) č. 2006/2004 (směrnice o nekalých obchodních praktikách)

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví zákaz nekalých obchodních praktik v Evropské unii (EU). Chrání tak ekonomické zájmy spotřebitelů, kteří uzavírají obchodní transakce s obchodníky.

Nekalé obchodní praktiky jsou praktiky, které:

 • nerespektují zásady náležité profesionální péče *;
 • mohou narušit ekonomické chování * spotřebitele.

Některé skupiny obyvatel by měly být zvláště chráněny vzhledem k jejich zranitelnosti či důvěřivosti, vzhledem k jejich věku (děti a starší osoby), nebo z důvodu duševní nebo fyzické slabosti.

Směrnice obsahuje ustanovení směrnic o klamavé reklamě, o smlouvách uzavřených na dálku a o nabízení finančních služeb na dálku.

Klamavé praktiky

Obchodní praktika je klamavá, pokud obsahuje nesprávné či zavádějící informace, nebo pokud tyto informace, i když jsou svou podstatou správné, mohou uvést spotřebitele v omyl. Jsou to informace, které se týkají zejména:

 • existence nebo povahy výrobku;
 • hlavních vlastností produktu (jako je jeho dostupnost, složení, datum výroby, geografický původ, očekávané výsledky jeho použití atd.);
 • ceny, závazků obchodníka, procesu prodeje;
 • nutnosti servisu, náhradních dílů, výměny nebo opravy;
 • obchodníka (jeho totožnosti, kvalifikací, statutu, kodexu chování atd.);
 • práv spotřebitele v oblasti prodeje spotřebního zboží.

Navíc směrnice zakazuje marketingové aktivity a reklamu výrobků, které vedou k záměně s jiným výrobkem nebo konkurenční značkou.

Konečně, všechny informace potřebné pro spotřebitele mu musí být poskytnuty v jasné a srozumitelné podobě, ve vhodný čas, aby mu umožnily učinit obchodní rozhodnutí. V opačném případě se bude jednat o klamavé opomenutí.

Agresivní obchodní praktiky

Obchodní rozhodnutí spotřebitele musí být svobodná. Nesmí být činěna na základě použití obtěžování, donucování či nepatřičného ovlivňování *.

Proto je třeba při stanovení sankce vzít v úvahu několik faktorů:

 • povahu a dobu trvání agresivní praktiky;
 • možné použití fyzického či slovního vyhrožování;
 • využití specifické okolnosti, týkající se spotřebitele, k ovlivnění jeho rozhodnutí;
 • mimosmluvní podmínky uložené spotřebiteli ohledně uplatnění jeho smluvních práv.
Klíčové pojmy aktu
 • Náležitá profesionální péče: úroveň zvláštních dovedností a péče, kterou lze od obchodníka ve vztahu ke spotřebiteli rozumně očekávat a která odpovídá poctivým obchodním praktikám nebo obecným zásadám dobré víry v oblasti obchodníkovy činnosti.
 • Rozhodnutí o obchodní transakci: rozhodnutí spotřebitele o tom, zda, jak a za jakých podmínek produkt koupí, zaplatí za něj najednou nebo částečně, ponechá si jej nebo se jej zbaví anebo ve vztahu k němu uplatní právo vyplývající ze smlouvy. Takové rozhodnutí může vést spotřebitele k jednání či k zdržení se jednání.
 • Nepatřiční ovlivňování: využívání pozice síly vůči spotřebiteli k činění nátlaku, a to i bez použití fyzické síly nebo hrozby jejího použití, způsobem, který významně omezuje schopnost spotřebitele učinit informované rozhodnutí.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2005/29/ES

12. 6. 2005

12. 6. 2007

Úř. věst. L 149 ze dne 11. 6. 2005

Poslední aktualizace: 21.06.2011

Viz také

 • Internetové stránky Generálního ředitelství Zdraví a spotřebitelé (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky