RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gränsöverskridande betalningar i euro

Betalningstransaktioner (särskilt banktransaktioner) gjorda i en medlemsstat eller mellan två medlemsstater ska ha samma avgifter. Förordningen rör alla elektroniska betalningstransaktioner, som betalningar, autogireringar, uttag i uttagsautomater, kortbetalningar med betalkort och kreditkort, liksom överföring av medel.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förordningen säkerställer att nationella och gränsöverskridande betalningar som görs i gemenskapen är underställda samma regler om bankavgifter.

Tillämpningsområde

De berörda betalningarna får inte överskrida 50 000 euro. De görs i euro eller i den nationella valutan i de medlemsstater som önskar tillämpa förordningen. Sålunda, efter begäran från Sverige, gäller principen om lika avgifter också för betalningar utförda i svenska kronor.

Förordningen gäller inte betalningar utförda av betaltjänstleverantörer * för sin egen räkning eller för andra betaltjänstleverantörers räkning. Det gäller heller inte avgifter för valutaväxling.

Lika avgifter som gäller betalningar

Tjänsteleverantörerna tar ut lika avgifter för:

  • gränsöverskridande betalningar, elektroniskt behandlade betalningstransaktioner där betalaren och betalningsmottagaren befinner sig i olika medlemsstater;
  • nationella betalningar, elektroniskt behandlade betalningstransaktioner där betalaren och betalningsmottagaren befinner sig i samma stat.

Förenkla automatiseringen av betalningar

Betaltjänstleverantören ska ge varje kund ett internationellt bankkontonummer (IBAN) och en bankidentifikationskod (BIC). Dessa koder används av kunden när denne utför gränsöverskridande transaktioner. Om de inte används, kan kunden behöva betala tilläggsavgifter. Betaltjänstleverantören ska informera kunden om tilläggsavgifternas storlek innan transaktionen ägt rum.

Efterlevnad av kraven i regelverket

Medlemsstaterna utser behöriga myndigheter för att se till att kraven i regelverket efterlevs.

Ifall bestämmelserna överträds av leverantörerna, kan användarna eller andra berörda parter lämna in klagomål till de nationella myndigheterna.

Medlemsstaterna tar fram förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol. De utser eller skapar behöriga organ.

Medlemsstaterna beslutar om de sanktioner som gäller ifall regelverket överträds.

Gränsöverskridande samarbete

De behöriga myndigheterna och de organ som hanterar förfaranden för klagomål och tvistlösning utanför domstol samarbetar snabbt för att lösa gränsöverskridande tvister.

Bakgrund

Förordning (EG) nr 2560/2001 upphävs från och med 1 november 2009.

Nyckelbegrepp
  • Beltaltjänstleverantörer: avser särskilt institut för kredit, elektroniska pengar, betalning, postgiro, Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna, medlemsstaterna eller deras regionala eller lokala myndigheter (när de inte agerar i egenskap av offentliga myndigheter).

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 924/2009

1.11.2009

-

EUT L 266, 9.10.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 10 september 2009 om "Att fullfölja genomförandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA): en färdplan för 2009-2012" [KOM(2009) 471 slutlig - ej offentliggjort i EUT].
Färdplanen som läggs fram av kommissionen fastställer prioriteringarna på det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) för perioden 2009-2010. Prioriteringarna rör de medlemsstater som har antagit euron eller som förbereder sig för att göra det, liksom Sverige. De ska göra det möjligt att:

  • påskynda migreringen av finansprodukter och betalregler mot SEPA-produkter;
  • öka SEPA:s och dess produkters synlighet;
  • åstadkomma en rättslig miljö för SEPA och förstärka samstämmigheten mellan dess regler och Europeiska betalningsrådets;
  • säkerställa standardisering, driftskompatibilitet och säkerhet för behandling av betalningar;
  • förbättra styrningen av SEPA, genom utarbetandet av en ny behörighetsstruktur på europanivå.

Kommissionens meddelande 2002/C 165/08 av den11 juli 2002 enligt artikel 9 i förordning (EG) nr 2560/2001 från Europaparlamentet och rådet [EUT C 165, 11.7.2002].
Kommissionen har den 28 juni 2002 mottagit ett meddelsande från de svenska myndigheterna att de beslutat utvidga förordningens tillämpning till den svenska kronan.

Senast ändrat den 04.12.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början