RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Grensoverschrijdende betalingen in euro

Betalingstransacties (met name banktransacties) uitgevoerd in een lidstaat of tussen twee lidstaten zijn onderworpen aan gelijke kosten. De verordening betreft alle elektronische betalingstransacties, waaronder overschrijvingen, afschrijvingen, geldafhalingen bij een geldautomaat, betalingen per debet- en kredietkaart, alsook geldoverdracht.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001 (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Onderhavige verordening garandeert dat nationale en grensoverschrijdende betalingen uitgevoerd binnen de Gemeenschap onderworpen zijn aan dezelfde regels inzake bankkosten.

Toepassingsgebied

De betreffende betalingen mogen het bedrag van 50 000 EUR niet overschrijden. Ze zijn uitgevoerd in euro of in de munteenheid van de lidstaten die de verordening wensen toe te passen. Ingevolge een vraag van Zweden is het gelijkheidsbeginsel ook toepasbaar op betalingen uitgevoerd in Zweedse kroon.

De verordening is niet van toepassing op betalingen uitgevoerd door betalingsdienstaanbieders * voor hun eigen rekening of voor die van andere dienstaanbieders van dezelfde aard. Ze is eveneens niet van toepassing op valutawisselkosten.

Kostengelijkheid toepasbaar op betalingen

De dienstaanbieders factureren gelijke kosten voor:

  • grensoverschrijdende betalingen, elektronisch verwerkte betalingen wanneer de betalingsdienstaanbieders van de betaler en van de begunstigde elk in een andere lidstaat gevestigd zijn;
  • nationale betalingen, elektronisch verwerkte transacties wanneer beide dienstaanbieders in dezelfde lidstaat gevestigd zijn;

De automatisering van de betalingen vereenvoudigen

De betalingdienstaanbieder geeft elke klant een internationaal bankrekeningnummer (IBAN) en een bankidentificatiecode (BIC). Bij grensoverschrijdende transacties heeft de klant deze codes nodig. Indien de klant er geen gebruik van maakt, kunnen bijkomende kosten aangerekend worden. De dienstaanbieder dient zijn klant te informeren over het bedrag van de bijkomende kosten vooraleer de transactie voltrokken is.

Naleving van de verplichtingen voortvloeiend uit de verordening

De lidstaten stellen de bevoegde autoriteiten aan die zullen instaan voor de naleving van de verplichtingen verbonden aan onderhavige verordening.

In geval van schending van de bepalingen door de dienstaanbieders kunnen de dienstgebruikers of iedere belanghebbende partij bezwaar aantekenen bij de nationale autoriteiten.

De lidstaten vaardigen procedures inzake klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting uit. Ze stellen hiertoe bevoegde organen aan of richten ze op.

De lidstaten beslissen over de toepasbare sancties in geval van schending van de verordening.

Grensoverschrijdende samenwerking

De bevoegde autoriteiten en de organen die verantwoordelijk zijn voor procedures inzake klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting werken vlot met elkaar samen bij de beslechting van grensoverschrijdende geschillen.

Context

De verordening (EG) nr. 2560/2001 werd ingetrokken vanaf 1 november 2009.

Belangrijkste begrippen
  • Betalingsdienstaanbieders: stellen in het bijzonder kredietinstellingen aan, alsook instellingen voor elektronisch geld, betalingsinstellingen, postcheque- en girodiensten, de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken, de lidstaten of hun regionale en lokale autoriteiten (indien ze niet optreden in de hoedanigheid van openbaar gezag).

REFERENTIES

Besluit Datum van inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht Publicatieblad
Verordening (EG) nr. 924/2009

1.11.2009

-

PB L 266 van 9.10.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 10 september 2009 betreffende de „Voltooiing van de SEPA: een routekaart voor 2009-2012” [COM(2009) 471 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].
De routekaart voorgesteld door de Commissie legt de prioriteiten vast voor de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (SEPA) voor de periode 2009-2010. Deze prioriteiten gelden voor de lidstaten die de euro als munteenheid hebben aangenomen of aan het aannemen zijn, alsook voor Zweden. Ze moeten de mogelijkheid bieden:

  • de migratie van financiële producten en betalingsnormen naar SEPA-producten toe te bevorderen;
  • de zichtbaarheid van de SEPA en de SEPA-producten te vergroten;
  • het rechtskader voor de SEPA te voltooien en de gelijkvormigheid van deze standaarden en die van de Europese Betalingsraad te bevorderen;
  • de standaardisatie, interoperabiliteit en veiligheid van de betalingsverwerking te verwezenlijken;
  • de governance van het SEPA-project te verbeteren, met de uitwerking van een nieuwe op Europees niveau bevoegde structuur.

Mededeling2002/C 165/08 van de Commissie van 11 juli 2002 op grond van artikel 9 van de verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad [Publicatieblad C 165 van 11.7.2002].
Op 28 juni 2002 heeft de Commissie kennisgeving ontvangen van het besluit van de Zweedse autoriteiten om de toepassing van de verordening tot de Zweedse kroon uit te breiden.

Laatste wijziging: 04.12.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven