RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Διασυνοριακές πληρωμές σε Ευρώ

Οι συναλλαγές πληρωμής (ιδίως οι τραπεζικές) που πραγματοποιούνται σε ένα κράτος μέλος ή μεταξύ δύο κρατών μελών υπόκεινται στις ίδιες επιβαρύνσεις. Ο κανονισμός αφορά όλες τις συναλλαγές ηλεκτρονικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πίστωσης, των άμεσων χρεώσεων, των αναλήψεων στα αυτόματα μηχανήματα, των πληρωμών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες καθώς και των μεταφορών χρηματικών ποσών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός εγγυάται ότι οι εθνικές και διασυνοριακές πληρωμές που πραγματοποιούνται εντός της Κοινότηταςυπόκεινται στους ίδιους κανόνες σε ότι αφορά τις τραπεζικές επιβαρύνσεις.

Πεδίο εφαρμογής

Οι πληρωμές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 000 Ευρώ. Πραγματοποιούνται σε ευρώ ή στο εθνικό νόμισμα των κρατών μελών που επιθυμούν να εφαρμόσουν τον κανονισμό. Μετά από αίτημα της Σουηδίας, η αρχή των ισοδύναμων επιβαρύνσεων εφαρμόζεται και στις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε σουηδικές κορώνες.

Ο κανονισμός δεν ισχύει για τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από παρόχους υπηρεσιών πληρωμής * για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμής. Ο παρών κανονισμός δεν καλύπτει τα τέλη συναλλαγματικών μετατροπών.

Ισοδύναμες επιβαρύνσεις στις πληρωμές

Οι πάροχοι υπηρεσιών χρεώνουν τις ίδιες επιβαρύνσεις για:

  • διασυνοριακές πληρωμές, ηλεκτρονικές πράξεις πληρωμών, όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή και του δικαιούχου βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη·
  • εθνικές πληρωμές και ηλεκτρονικές πράξεις όταν οι δύο πάροχοι βρίσκονται στο ίδιο κράτος·

Διευκόλυνση της αυτοματοποίησης των πληρωμών

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής διαβιβάζει στο χρήστη το διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN) και τον κωδικό αναγνώρισης τραπέζης του (BIC). Ο πελάτης χρησιμοποιεί τους κωδικούς αυτούς κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές του. Εάν δεν τους χρησιμοποιήσει, μπορεί να υποστεί επιπλέον επιβαρύνσεις. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενημερώσει τον πελάτη του σχετικά με το ποσό των επιπλέον επιβαρύνσεων πριν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή.

Σεβασμός των ρυθμιστικών υποχρεώσεων

Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές για να επιβάλουν το σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από τους παρόχους υπηρεσιών, οι χρήστες της υπηρεσίας ή κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στις εθνικές αρχές.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν διαδικασίες καταγγελίας και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Για το σκοπό αυτό ορίζουν ή δημιουργούν τους αρμόδιους φορείς.

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού.

Διασυνοριακή συνεργασία

Οι αρμόδιες αρχές και οι φορείς καταγγελίας και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών συνεργάζονται τάχιστα για την επίλυση των διασυνοριακών διαφορών.

Πλαίσιο

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 καταργείται από την 1η Νοεμβρίου 2009.

Λέξεις-κλειδιά
  • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμής: πρόκειται κυρίως για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, πληρωμών, υπηρεσίες ταχυδρομικών επιταγών, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, τα κράτη μέλη ή τις περιφερειακές και τοπικές αρχές τους (στην περίπτωση που δεν δρουν με την ιδιότητα των δημόσιων αρχών).

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009

1.11.2009

-

ΕΕ L 266 της 9.10.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την «Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης πορείας για την περίοδο 2009-2012» [COM(2009) 471 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].
Ο χάρτης πορείας που παρουσίασε η Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) για την περίοδο 2009-2010. Πρόκειται για προτεραιότητες που αφορούν τα κράτη μέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ ή ετοιμάζονται να το υιοθετήσουν, καθώς επίσης και τη Σουηδία. Οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να συμβάλλουν:

  • στην επιτάχυνση της μετανάστευσης των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και των προτύπων πληρωμών προς τα προϊόντα ΕΧΠΕ·
  • στην βελτίωση της παρουσίας του ΕΧΠΕ και των προϊόντων του·
  • στην ολοκλήρωση του νομικού περιβάλλοντος του ΕΧΠΕ και την ενίσχυση της συμβατότητας των προτύπων αυτών με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών·
  • στην εξασφάλιση της τυποποίησης, της διαλειτουργικότητας και της ασφάλειας της επεξεργασίας των πληρωμών·
  • στη βελτίωση της διοίκησης του ΕΧΠΕ μέσω της κατάρτισης μιας νέας αρμόδιας δομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανακοίνωση 2002/C165/08 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2002 βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Επίσημη Εφημερίδα C 165 της 11.7.2002].
Στις 29 Ιουνίου 2002 κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή η απόφαση των σουηδικών αρχών να επεκτείνουν την εφαρμογή του κανονισμού στη σουηδική κορώνα.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.12.2009
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας