RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Přeshraniční platby v eurech

Za platební transakce (zejména bankovní) provedené v členském státě nebo mezi dvěma členskými státy se účtují stejné poplatky. Toto nařízení se týká všech elektronických platebních operací, tedy převodů, inkas, výběrů z bankomatů, plateb debetní nebo kreditní kartou a převodů prostředků.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16. září 2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení (ES) č. 2560/2001 (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení zaručuje, že vnitrostátní i přeshraniční platby uskutečněné ve Společenství podléhají stejným pravidlům, pokud jde o bankovní poplatky.

Oblast působnosti

Dotčené platby nesmějí přesáhnout částku 50 000 EUR. Jde o platby denominované v eurech nebo v národních měnách členských států, které se rozhodly uplatňovat toto nařízení. Na žádost Švédska se tato zásada stejných poplatků vztahuje i na platby v švédských korunách.

Toto nařízení se nevztahuje na platby prováděné poskytovateli platebních služeb * na jejich vlastní účet nebo na účet pro jiné poskytovatele platebních služeb. Také se nevztahuje na poplatky za směnu měn.

Stejné poplatky za platby

Poskytovatelé služeb účtují stejné poplatky u:

  • přeshraničních plateb a elektronických operací, pokud se poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních služeb příjemce nacházejí v různých členských státech;
  • vnitrostátních plateb a elektronických operací, pokud se poskytovatel platebních služeb plátce i poskytovatel platebních služeb příjemce nacházejí ve stejném členském státě.

Usnadnění automatizace plateb

Poskytovatel platebních služeb sdělí uživateli platebních služeb jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC). Klient používá tyto kódy při přeshraničních transakcích. Pokud tak neučiní, poskytovatel mu může účtovat dodatečné poplatky. Poskytovatel platebních služeb informuje klienta o výši dodatečných poplatků před tím, než se transakce uskuteční.

Dodržování právních požadavků

Členské státy určí příslušné orgány zajišťující dodržování tohoto nařízení.

Uživatelé platebních služeb a jiné zúčastněné strany mají možnost podávat příslušným orgánům stížnosti na údajné porušení tohoto nařízení ze strany poskytovatelů platebních služeb.
Členské státy zavedou postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a mimosoudní zjednávání nápravy. Za tím účelem určí nebo zřídí příslušné orgány.

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení.

Přeshraniční spolupráce

Příslušné orgány a subjekty odpovědné za mimosoudní vyřizování stížností a mimosoudní zjednávání nápravy spolupracují aktivně a bez průtahů při řešení přeshraničních sporů.

Kontext

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 2560/2001 se zrušuje s účinkem ode dne 1. listopadu 2009.

Klíčové pojmy
  • Poskytovatel platebních služeb: úvěrové instituce, instituce elektronických peněz, platební instituce, poštovní žirové instituce, Evropská centrální banka a národní centrální banky, členské státy a jejich regionální a místní orgány (pokud nejednají jako veřejné orgány).

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Nařízení (ES) č. 924/2009

1. 11. 2009

-

Úř. věst. L 266 

ze dne 9. 10. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 10. září 2009 o „Dotvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA): plán na období 2009–2012“ (KOM(2009) 471 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Plán předložený Komisí stanovuje priority jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA) na období 2009–2010. Tyto priority se týkají členských států, které přijaly euro za svou měnu nebo se k tomu chystají, a Švédska. Musí umožnit:

  • zrychlení přechodu finančních produktů a norem v oblasti plateb na produkty SEPA;
  • zvýšení povědomí a propagace produktů SEPA;
  • vypracování solidního právního prostředí SEPA a zajištění souladu jeho norem s normami Evropské rady pro platby;
  • dosažení normalizace a interoperability a bezpečnosti zpracování plateb;
  • zlepšení řízení projektu SEPA pomocí spolupráce nové příslušné struktury na úrovni Společenství.

Sdělení Komise 2002/C 165/08 ze dne 11. července 2002 podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu Radě (ES) č. 2560/2001 (Úř. věst. C 165 ze dne 11.7.2002).
Komise dne 28. června 2002 obdržela oznámení o rozhodnutí švédských orgánů rozšířit platnost nařízení na švédskou korunu.

Poslední aktualizace: 04.12.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky