RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen

Förbudsförelägganden ska vara tillräckligt effektiva för att få överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intressen att upphöra. Denna harmonisering av nationella lagstiftningar på detta område syftar till att främja en god funktion av den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG av den 23 april 2009 om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen (kodifierad version) (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förbudsförelägganden syftar till att förbjuda eller stoppa överträdelser som skadar konsumenternas kollektiva intresse. Tillnärmningen av lagstiftningarna som görs genom detta direktiv gör det möjligt att öka effektiviteten i dessa åtgärder och göra att den inre marknaden fungerar bättre.

Bland de överträdelser som avses kan särskilt nämnas konsumentkredit, semesterpaket och paketarrangemang, oskäliga villkor i konsumentkontrakt, distansavtal och otillbörliga affärsmetoder. De berörda direktiven räknas upp i bilaga I.

Att använda förbudsförelägganden kan leda till att:

  • överträdelser stoppas eller förbjuds, om möjligt inom ramen för ett förenklat förfarande,
  • undanröja fortsatta verkningar av överträdelsen, särskilt genom att offentliggöra ett beriktigande,
  • ålägga svaranden att följa ett beslut genom att ålägga denne att betala böter.

Utan att påverka internationell-privaträttsliga regler, är tillämplig lag normalt den som gäller i medlemsstaten där överträdelsen har sitt ursprung, eller den vari överträdelsen fått effekt.

Inrättningar som kan föra talan har ett berättigat intresse att skydda konsumenternas intressen och säkerställa en god funktion hos den inre marknaden. Det gäller oberoende offentliga organ, med särskilt ansvar för att skydda konsumenternas intressen eller organisationer som skyddar konsumenternas intressen.

En lista med myndigheter som är behöriga att agera vid överträdelser inom gemenskapen upprättas av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De inrättningar som kan föra talan som finns med på listan, ska vara godkända för att väcka talan hos domstol eller administrativ myndighet i den medlemsstat där överträdelsen ägt rum.

Medlemsstaten i vilken en föreläggande söks kan besluta att ett föregående samråd är nödvändigt mellan parterna, i närvaro av en godkänd inrättning i den medlemsstaten eller inte. Om överträdelsen inte upphör inom två veckor efter det att begäran om samråd har mottagits, får talan om förbudsföreläggande väckas omedelbart.

Bakgrund

Direktiv 98/27/EG upphävdes den 29 december 2009 av direktiv 2009/22/EG. Den senare kodifierar fortlöpande ändringar av direktiv 98/27/EG.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/22/EG

29.12.2009

1.1.2001

EUT L 110, 1.5.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 4.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG om förbudsföreläggande för att skydda konsumenternas intressen, som kodifierar direktiv 98/27/EG, när det gäller de inrättningar som får väcka talan enligt artikel 2 i direktivet [EUT C 97, 31.3.2012].

Senast ändrat den 22.03.2013
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början