RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen

De verbodsacties moeten voldoende effectief zijn om inbreuken waardoor de collectieve belangen van consumenten worden geschaad, tijdig te beëindigen. Harmonisatie van de nationale wetgeving op dit terrein moet de goede werking van de interne markt bevorderen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

De verbodsacties zijn erop gericht inbreuken waardoor de collectieve belangen van consumenten worden geschaad, te beëindigen of te verbieden. De harmonisatie van de wetgeving die door deze richtlijn wordt bewerkstelligd, zorgt voor een grotere effectiviteit van deze verbodsacties en de goede werking van de interne markt.

De geviseerde inbreuken omvatten met name het consumentenkrediet, de vakantiepakketten en rondreispakketten, de oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, de op afstand gesloten overeenkomsten en de oneerlijke handelspraktijken. De overeenstemmende richtlijnen worden opgesomd in bijlage I.

De procedure van verbodsacties kan leiden tot:

  • het beëindigen of verbieden van een inbreuk, zo nodig in het kader van een kort geding;
  • het elimineren van de aanhoudende effecten van een inbreuk, met name door de bekendmaking van de beslissing;
  • de gedaagde veroordelen tot het uitvoeren van een beslissing door het opleggen van een dwangsom.

Zonder afbreuk aan de regels van het internationaal privaatrecht, is het toepasselijke recht normaal gezien dat van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, of de lidstaat waar de gevolgen ervan zich voordoen.

De instanties die bevoegd zijn tot het instellen van acties hebben een rechtmatig belang om de collectieve consumentenbelangen en de goede werking van de interne markt te doen naleven. Dit is het geval bij onafhankelijke openbare instanties die specifiek met de bescherming van de collectieve belangen van consumenten zijn belast of organisaties voor consumentenbescherming.

Een lijst van de bevoegde instanties die actie kunnen ondernemen in geval van intracommunautaire inbreuken is vastgelegd door de Commissie en gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. In dat geval moeten de in de lijst opgenomen bevoegde instanties in staat zijn om zich te wenden tot de rechterlijke of administratieve instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden.

De lidstaat waarin een verbodsactie moet worden uitgevoerd, kan beslissen dat er voorafgaand overleg moet worden gevoerd tussen de partijen, al dan niet in aanwezigheid van een bevoegde instantie van die lidstaat. Indien de inbreuk blijft bestaan tot meer dan twee weken na ontvangst van het verzoek tot overleg, kan de verbodsactie met onmiddellijke ingang worden uitgevoerd.

Context

De Richtlijn 98/27/EG is op 29 december 2009 ingetrokken door Richtlijn 2009/22/EG. Laatstgenoemde codificeert de opeenvolgende wijzigingen van Richtlijn 98/27/EG.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad

Richtlijn 2009/22/EG

29.12.2009

1.1.2001

PB L 110 van 1.5.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie betreffende artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die Richtlijn 98/27/EG codificeert, ten aanzien van de instanties die bevoegd zijn tot het instellen van een actie uit hoofde van artikel 2 van eerstgenoemde richtlijn [Publicatieblad C 97 van 31.3.2012].

Laatste wijziging: 22.03.2013
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven