RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásoknak kellően hatékonynak kell lenniük a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetéséhez. Az e területen létező nemzeti jogszabályok jelenlegi közelítésének az a célja, hogy elősegítse a belső piac zavartalan működését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg).

ÖSSZEFOGLALÓ

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások célja a fogyasztók kollektív érdekeit sértő jogellenes cselekmények megszüntetése vagy betiltása. Az irányelv szerinti jogszabályközelítés lehetővé teszi a szóban forgó eljárások hatékonyságának növelését és a belső piac zavartalan működését.

A figyelmbe vett jogsértések többek között a fogyasztói hitelre, a szervezett utazási formákra, a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekre, a távollevők között kötött szerződésekre és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra terjednek ki. Az érintett irányelvek felsorolása az I. mellékletben található.

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárások igénybevételének lehetséges kimenetele:

  • valamely jogsértés megszüntetése vagy megtiltása, adott esetben sürgősségi eljárás keretében;
  • valamely jogsértés tartós hatásainak felszámolása, többek között a határozat közzétételével;
  • olyan ítélet meghozatala, amely értelmében az alperesnek végre kell hajtania a határozatot, és amely egyben kényszerítő bírság fizetésére kötelezi.

A nemzetközi magánjog szabályainak sérelme nélkül az alkalmazandó jog szokásosan annak a tagállamnak a joga, ahol a jogsértést elkövették, vagy annak a tagállamnak a joga, ahol a jogsértés kifejti hatásait.

A jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás indítására feljogosított egységeknek jogos érdekük fűződik a fogyasztók kollektív érdekeinek és a belső piac zavartalan működésének betartatásához. Ilyenek például a kifejezetten a fogyasztók kollektív érdekeinek védelméért felelős független köztestületek vagy a fogyasztóvédelmi szervezetek.

A Bizottság összeállítja a Közösségen belüli jogsértések esetén eljárásra jogosult hatóságok jegyzékét, és azt közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ebben az esetben a jegyzékben szereplő feljogosított egységeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a jogsértés helye szerinti tagállam igazságügyi vagy közigazgatási hatóságaihoz forduljanak.

Az eljárás megindításának helye szerinti tagállam – a feljogosított hatósága közreműködésével vagy anélkül – dönthet arról, hogy szükség van-e a felek közötti előzetes konzultációra. Amennyiben a jogsértés a konzultáció iránti kérelem kézhezvételétől számított kéthetes határidőt túllépi, a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárás azonnal megindítható.

Háttér

A 2009/22/EK irányelv 2009. december 29-től hatályon kívül helyezi a 98/27/EK irányelvet, valamint kodifikálja a 98/27/EK irányelv egymást követő módosításait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 2009/22/EK irányelv

2009.12.29.

2001.1.1.

HL L 110., 2009.5.1.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, a 98/27/EK irányelvet kodifikáló 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének (3) bekezdése tekintetében az irányelv 2. cikkének hatálya alatt jogsértés elleni fellépésre feljogosított szervezetekről [Hivatalos Lap C 97., 2012.3.31].

Utolsó frissítés: 22.03.2013
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére