RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavat kieltokanteet

Kieltokanteiden on oltava riittävän tehokkaita, jotta niillä voidaan lopettaa kuluttajien yhteisiin etuihin kohdistuvat oikeudenloukkaukset. Yhtenäistämällä kansallista lainsäädäntöä tällä alalla pyritään edistämään sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/22/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Kieltokanteiden tarkoituksena on lopettaa tai kieltää kuluttajien yhteisiin etuihin kohdistuvat oikeudenloukkaukset. Yhtenäistämällä lainsäädäntöä tällä direktiivillä voidaan edistää näiden toimien vaikuttavuutta ja sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuutta.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat erityisesti seuraavia asioita koskevat oikeudenloukkaukset: kulutusluotto, pakettilomat ja pakettikiertomatkat, kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot, etäsopimukset ja sopimattomat kaupalliset menettelyt. Näitä aloja koskevat direktiivit on lueteltu liitteessä I.

Kieltokanteen avulla voidaan

  • lopettaa tai kieltää oikeudenloukkaus tarvittaessa kiireellistä menettelyä noudattaen
  • poistaa oikeudenloukkauksen jatkuvat vaikutukset muun muassa julkaisemalla päätös
  • tuomita vastaaja noudattamaan päätöstä määräämällä myöhästymismaksu.

Direktiivi ei rajoita kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen soveltamista, joten yleensä sovelletaan joko sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, josta oikeudenloukkaus on peräisin, tai sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa oikeudenloukkauksen vaikutukset ilmenevät.

Kieltokanteen nostamiseen oikeutetuilla yksiköillä on oikeus valvoa kuluttajien yhteisiä etuja ja sisämarkkinoiden toiminnan sujuvuutta. Tällaisia yksiköitä ovat riippumattomat julkiset elimet, joiden tehtävänä on kuluttajien yhteisten etujen suojaaminen, sekä kuluttajansuojajärjestöt.

Komissio laatii luettelon viranomaisista, jotka ovat oikeutettuja puuttumaan yhteisön sisällä tapahtuviin oikeudenloukkauksiin. Luettelo julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Luetteloon kirjattujen oikeutettujen yksiköiden on tällöin voitava saattaa asia oikeusviranomaisten tai hallintoviranomaisten käsittelyyn siinä jäsenvaltiossa, jossa oikeudenloukkaus on tapahtunut.

Jäsenvaltio, jossa kanne on nostettava, voi päättää osapuolten välisestä ennakkoneuvottelusta, joka voidaan järjestää kyseisen jäsenvaltion oikeutetun yksikön läsnä ollessa. Jos oikeudenloukkausta ei saada lakkaamaan kahden viikon kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottamisesta, kieltokanne voidaan nostaa viipymättä.

Taustaa

Direktiivi 98/27/EY kumottiin 29. joulukuuta 2009 direktiivillä 2009/22/EY. Sillä kodifioidaan direktiiviin 98/27/EY tehdyt peräkkäiset muutokset.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2009/22/EY

29.12.2009

1.1.2001

EUVL L 110, 1.5.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY, jolla on kodifioitu direktiivi 98/27/EY, 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista yksiköistä, joilla on oikeus nostaa kanne kyseisen direktiivin 2 artiklan mukaisesti [EUVL C 97, 31.3.2012].

Viimeisin päivitys 22.03.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun