RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Αγωγές παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών

Οι αγωγές παραλείψεως πρέπει να είναι αρκετά αποτελεσματικές ώστε να δοθεί τέλος στις παραβάσεις που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Στόχος της παρούσας εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών σε αυτό τον τομέα είναι η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/22/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος των αγωγών παραλείψεως είναι η παύση ή η απαγόρευση των παραβάσεων που θίγουν τα συλλογικά συμφέροντα των καταναλωτών. Η προσέγγιση των νομοθετικών διατάξεων στην οποία συντελεί η παρούσα οδηγία καθιστά δυνατή τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγωγών αυτών, καθώς και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι παραβάσεις που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν κυρίως την καταναλωτική πίστη, τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι σχετικές οδηγίες παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

Η προσφυγή σε αγωγές παραλείψεως μπορεί να έχει τα εξής αποτελέσματα:

  • παύση ή απαγόρευση παράβασης, όταν ενδείκνυται, στα πλαίσια επείγουσας διαδικασίας·
  • εξάλειψη των συνεχιζόμενων αποτελεσμάτων της παράβασης, ιδίως μέσω της δημοσίευσης της απόφασης·
  • υποχρέωση του εναγομένου να εκτελέσει την απόφαση, με την επιβολή χρηματικής ποινής.

Με την επιφύλαξη των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση είτε το δίκαιο του κράτους μέλους όπου επήλθαν τα αποτελέσματά της.

Οι φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής έχουν έννομο συμφέρον να επιβάλλουν την τήρηση των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ανεξάρτητους δημόσιους οργανισμούς, που είναι επιφορτισμένοι ειδικά με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ή για οργανισμούς προστασίας των καταναλωτών.

Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των αρμόδιων αρχών που μπορούν να εγείρουν αγωγές σε περίπτωση ενδοκοινοτικών παραβάσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι νομιμοποιημένοι φορείς που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να μπορούν να προσφεύγουν στις δικαστικές ή διοικητικές αρχές του κράτους μέλους όπου διαπράχθηκε η παράβαση.

Το κράτος μέλος εντός του οποίου πρέπει να ασκηθεί αγωγή μπορεί να αποφανθεί σχετικά με την αναγκαιότητα προηγούμενης διεξαγωγής διαβούλευσης μεταξύ των μερών, παρουσία ή όχι του νομιμοποιημένου φορέα του εν λόγω κράτους μέλους. Εάν η παύση της παράβασης δεν επιτευχθεί εντός δύο εβδομάδων μετά την παραλαβή του αιτήματος προς διαβούλευση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει άμεσα αγωγή παραλείψεως.

Πλαίσιο

Η οδηγία 2009/22/ΕΚ καταργεί την οδηγία 98/27/ΕΚ στις 29 Δεκεμβρίου 2009. Η νέα οδηγία κωδικοποιεί τις διαδοχικές τροποποιήσεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΘέση σε ισχύΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/22/EK

29.12.2009

1.1.2001

ΕΕ L 110 της 1.5.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, που κωδικοποιεί την οδηγία 98/27/ΕΚ, σχετικά με τους νομιμοποιούμενους φορείς που μπορούν να εγείρουν αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω οδηγίας [Επίσημη Εφημερίδα C 97 της 31.3.2012].

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22.03.2013
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας