RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Žaloby na zdržení se jednání v oblasti ochrany spotřebitelů

Žaloby na zdržení se jednání musí být dostatečně účinné, aby zabránily porušování předpisů poškozujících kolektivní zájmy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních právních předpisů v této oblasti má podpořit řádné fungování vnitřního trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES ze dne 23. dubna 2009 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Žaloby na zdržení se jednání mají zabránit porušování předpisů, které je v rozporu s kolektivními zájmy spotřebitelů, nebo toto porušování zakázat. Sbližování právních předpisů na základě této směrnice umožní zvýšit účinnost žalob a řádné fungování vnitřního trhu.

Porušování předpisů, kterým se tato směrnice zabývá, se týká zejména spotřebitelských úvěrů, služeb pro cesty, zájezdy a pobyt, nepřiměřených podmínek ve spotřebitelských smlouvách, smluv uzavřených na dálku a nekalých obchodních praktik. Dotčené směrnice jsou uvedeny v příloze I.

Výsledkem podání žaloby na zdržení se jednání může být:

  • zastavení nebo zákaz porušování předpisů, případně vydaný v rámci zkráceného řízení;
  • zastavení pokračujících účinků porušování předpisů, zejména zveřejněním rozhodnutí;
  • příkaz žalované straně zaplatit pokutu, aby se zajistil výkon rozhodnutí.

Použitím této směrnice nejsou dotčena pravidla mezinárodního práva soukromého týkající se rozhodného práva, kterým je obvykle buď právo členského státu, ve kterém má porušování předpisů původ, nebo právo členského státu, ve kterém se účinky porušování předpisů projeví.

Subjekty oprávněné podat návrh na zahájení řízení mají oprávněný zájem zajistit dodržování kolektivních zájmů spotřebitelů a řádné fungování vnitřního trhu. Jsou to například nezávislé veřejnoprávní subjekty, které jsou výhradně odpovědné za ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, nebo organizace na ochranu spotřebitele.

Komise sestavuje seznam subjektů oprávněných jednat v případě porušování předpisů v rámci Společenství, který zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Subjekty uvedené na tomto seznamu jsou oprávněny podat návrh na zahájení řízení u soudních či správních orgánů členského státu, na jehož území došlo k porušení předpisů.

Členský stát, v němž je žaloba podána, může rozhodnout o potřebě předchozí konzultace mezi dotčenými stranami, případně i v přítomnosti oprávněného subjektu tohoto členského státu. Pokud se do dvou týdnů po obdržení žádosti o konzultaci nedosáhne zastavení porušování předpisů, může postižená strana podat bez dalšího žalobu na zdržení se jednání.

Kontext

Směrnice 98/27/ES je zrušena ode dne 29. prosince 2009 směrnicí 2009/22/ES. Tato směrnice kodifikuje postupné změny a opravy směrnice 98/27/ES.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/22/ES

29. 12. 2009

1. 1. 2001

Úř. věst. L 110 ze dne 1. 5. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise k čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/22/ES o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů, která kodifikuje směrnici 98/27/ES, ohledně subjektů oprávněných podat návrh podle článku 2 uvedené směrnice (Úř. věst. C 97 ze dne 31.3.2012)

Poslední aktualizace: 22.03.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky