RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tidsdelat boende och långfristiga semesterprodukter

Den europeiska lagstiftningen styr de rättigheter och skyldigheter som härrör ur avtal för förvärv av tidsdelade semesterprodukter och liknande produkter. Denna harmonisering avser att förstärka det europeiska konsumentskyddet, inklusive när det rör vissa avtal som har en internationell dimension.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Marknaden för tidsdelade semesterprodukter * och liknande är under utveckling. Detta direktiv harmoniserar vissa aspekter av marknadsföring, försäljning och återförsäljning * av denna typ av produkt.

Dessa bestämmelser gör det möjligt att utvidga det skydd som redan ges av gemenskapslagstiftningen till konsumenter av tidsdelad semester, långfristig semester *, bytesavtal * och avtal om återförsäljning. De gäller avtal som slutits med näringsidkare.

Rätt till information

Innan ett avtal sluts, får konsumenten information om den egendom han är i begrepp att införskaffa, om de rättigheter han har och de sammanlagda kostnader som hör till överenskommelsen. Han ska informeras om att det finns en ångerrätt, hur lång den är och under vilka förhållanden den får utövas. Dessa uppgifter är en integrerad del av avtalet och får inte ändras.

Dessa uppgifter lämnas kostnadsfritt, på ett hållbart medium och genom ett standardformulär som är anpassat till varje avtalstyp (bilagorna I till IV). Uppgifterna är klara, tydliga och exakta. Konsumentet får välja på vilket språk dessa uppgifter är formulerade, det i det land konsumenten är bosatt eller är medborgare i, förutsatt att det är ett av Europeiska unionens (EU) officiella språk.

Medlemsstaterna säkerställer att konsumenten underrättas om kravet på förhandsinformation om det handlar om mottagen reklam eller deltagande i ett marknadsföringsevenemang.

Ingående av avtal

Avtalet ingås skriftligen, på pappersmedium eller annat hållbart medium. Konsumenten väljer på vilket språk dessa uppgifter ska formuleras, oavsett om det är språket i det land konsumenten är bosatt eller där han är medborgare, förutsatt att det är ett av EU:s officiella språk, och uppfyller kraven i hemvistlandet. När avtalet sluts får konsumenten minst en kopia av avtalet.

Ångerrätt

Direktivet utvidgar konsumentens ångerrätt, som när de utövas avslutar alla skyldigheter parterna emellan och alla anknytande avtal. Denna rätt får utövas utan skäl inom fjorton kalenderdagar. Denna tidsfrist gäller från det att avtalet skrivits under eller tagits emot, eller vid annat bindande avtal.

Denna möjlighet som ges till konsumenten nämns i standardformuläret med förhandsinformation. Om denna skyldighet inte fullgörs, förlängs tidfristen till ett år och fjorton dagar. Om näringsidkaren inte heller tillhandahållit förhandsinformationen, kan ångerrätten utövas under tre år och fjorton dagar.

Handpenning

Handpenning, säkerheter, att reservera belopp på konton eller att ta emot skuldförbindelser, liksom alla andra typer av ersättning från konsumenten till näringsidkaren eller en tredje part, får inte ske innan fristen för ångerrätten gått ut.

När det gäller återförsäljningsavtal, är handenning förbjudet innan försäljningen ägt rum eller avtalet på annat sätt upphört att gälla.

De delbetalningar som görs inom ramen för långfristiga semesteravtal görs enligt en avbetalningsplan, de delas upp i lika stora årliga delbetalningar. Från och med den andra avbetalningen får konsumenten frånträda avtalet utan att drabbas av någon straffavgift, genom att handla under de 14 kalenderdagar som följer på begäran om avbetalning.

Frånträdande av anknytande avtal

När konsumenten utövar sin ångerrätt, frånträds automatiskt alla anknytande avtal som är knutna till huvudavtalet. Konsumenten uppbär ingen avgift. Villkoren för frånträdande av dessa avtal fastställs av medlemsstaterna.

Internationella avtal

Rättigheterna som fastställs i detta direktiv får tillämpas på avtal underställda en lag i ett tredjeland utanför Europeiska unionen:

  • ifall någon av de berörda fastigheterna är belägen i en medlemsstat;
  • i brist på fast egendom, ifall näringsidkaren bedriver sin kommersiella verksamhet i en medlemsstat.

Tvistlösning

Medlemsstaterna ska se till att konsumenten blir informerad om möjligheten att väcka talan enligt nationell lag. De verkar för utveckling av förfaranden för prövning utanför domstol.

Bakgrund

Direktivet upphäver direktiv 94/47/EG för att ta med utvecklingen av marknaden för semesterprodukter i beräkningen.

Definitioner
  • Tidsdelad semester: ett avtal som löper på mer än ett år genom vilket en konsument rätten att mot ersättning, använda ett eller flera boenden, för övernattning under mer än en tidsperiod.
  • Långfristig semester: rör ett avtal som löper på mer än ett år genom vilket en konsument mot ersättning, får rätt till boenderabatter eller andra liknande boendeförmåner.
  • Byte: avtal genom vilket en konsument, mot ersättning, ansluter sig till en bytessystem som ger tillgång till övernattningsboende eller andra tjänster. I utbyte tillåts andra personer tillfälligt dra nytta av rättigheterna i samband med dennes avtal om boende.
  • Återförsäljningsavtal genom vilket en näringsidkare, mot ersättning hjälper en konsument att sälja eller köpa en användarrätt till en fastighet eller produkt.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2008/122/EG

2.2.2009

23.2.2011

EUT L 33, 3.2.2009

Senast ändrat den 05.06.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början