RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kreditkontrakt till konsumenter

Utvecklingen av krediterbjudanden i Europa ska åtföljas av en förstärkning av konsumenträtten. Harmoniseringen av dessa nationella bestämmelser ska också göra det möjligt att gynna gränsöverskridande krediter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG.

SAMMANFATTNING

Direktivet avser att harmonisera medlemsstaternas lagar och andra författningar som rör konsumtionskredit, för att underlätta för gränsöverskridande tjänster. Det förbättrar den insyn som ges av kontraktsförhållanden och nivån av konsumentskydd.

Direktivet gäller emellertid inte kreditkontrakt:

 • för vilka det som säkerhet finns en inteckning;
 • som sluts för att förvärva mark eller en byggnad;
 • som avser ett sammanlagt belopp på under 200 euro eller över 75 000 euro;
 • som rör hyres- eller leasingavtal, utan skyldighet att förvärva objektet;
 • som ges utan räntor och avgifter, eller i form av kontokredit;
 • som ingås med ett värdepappersföretag;
 • som är resultatet av ett rättsligt beslut;
 • som är knutna till betalning av eller säkerhet för en skuld;
 • som är knutna till lån beviljade till en begränsad målgrupp;

Medlemsstaterna kan också tillämpa et mindre bindande system på organisationer som har ett socialt syfte och aktiviteter som gör vinster endast för sina egna medlemmar, då de har en effektiv ränta som är lägre än den som används på marknaden.

Innan avtalet tecknas, ska kreditgivaren * eller kreditförmedlare * i god tid tillhandahålla tillräcklig information om huvudsakliga egenskaper hos den föreslagna krediten. Det rör sig särskilt om:

 • avtalets löptid;
 • det sammanlagda kreditbeloppet;
 • krediträntan och tillhörande räntor;
 • den effektiva räntan * och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten *;
 • storlek, antale och periodicitet för delbetalningarna;
 • kontantpriset på varan eller tjänsten vid kredit i form av betalningsanstånd eller därtill knutet kreditavtal;
 • avgifter knutna till eller uppkomna genom avtalet;
 • avtalsmässiga skyldigheter;
 • konsumenträtt;
 • konsekvenserna av försenade eller uteblivna betalningar;
 • säkerheter.

Konsumenterna får information i ett standardformulär som föreskrivs i bilaga II till detta direktiv.

Utöver skyldigheten att tillhandahålla fullständig information innan avtalet tecknas, ska kreditgivarna ge tillräcklig information till konsumenterna för att dessa ska kunna välja ett avtal som passar deras behov och finansiella status. Kreditgivarna ska också bedöma sina klienters kreditvärdighet innan avtalet sluts, samtidigt som de respekterar konsumenternas rätt att bli informerade ifall deras kreditbegäran avslås.

Kontraktet ska upprepa nödvändig information som beskriver det valda krediterbjudandet. Ifall den effektiva räntan ändras *, ska konsumenten informeras om det nya beloppet, samt om delbetalningarnas antal och periodicitet.

Konsumenterna får utöva sin ångerrätt genom att meddela detta till kreditgivaren, utan att behöva motivera sitt beslut. Detta ska ske inom fjorton dagar från det att avtalet slöts.

Konsumenterna har också möjlighet att göra en förtidsåterbetalning av sin skuld. De får utöva denna rätt när som helst, så vitt det är möjligt att kreditgivaren får en skälig och objektivt motiverad kompensation.

Medlemsstaterna ska se till att kreditgivarna och kreditförmedlarna uppfyller sina skyldigheter. De ska säkerställa att övervakning utförd av en självständig myndighet införs.

Bakgrund

Direktivet upphäver direktiv 87/102/EEG för att förstärka konsumentskyddet. Det ska vara verkställt i medlemsstaterna innan den 2 maj 2010.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Kreditgivare: fysisk eller juridisk person som lämnar eller förbinder sig att lämna till en kredit inom ramen för utövandet av närings- eller yrkesverksamhet.
 • Kreditförmedlare: fysisk eller juridisk person som inte agerar som kreditgivare och som, inom ramen för närings- eller yrkesverksamhet:
  1. presenterar eller erbjuder kreditavtal till konsumenter;
  2. bistår konsumenter genom att utföra avtalsförberedande arbete;
  3. ingår kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning.
 • Sammanlagt belopp som ska betalas av konsumenten: det sammanlagda kreditbeloppet och konsumentens sammanlagda kreditkostnad.
 • Effektiv ränta: konsumentens sammanlagda kreditkostnad, uttryckt i procent per år av den sammanlagda krediten.
 • Kreditränta: en procentuell fast eller rörlig räntesats som på årlig basis tillämpas på det utnyttjade kreditbeloppet.

HÄNVISNINGAR

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Direktiv 2008/48/EG

11.6.2008

12.5.2010

EUT L 133/66, 22.5.2008

Senast ändrat den 21.01.2009

Se även

 • För ytterligare information, se webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat Hälsa och konsumenter
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början