RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kredietovereenkomsten voor consumenten

De uitbreiding van het Europese kredietaanbod moet gepaard gaan met verbeterde consumentenrechten. De harmonisering van de nationale bepalingen moet eveneens het aanbod grensoverschrijdende kredieten bevorderen.

BESLUIT

Richtlijn 2008/48/CE van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 betreffende kredietovereenkomsten voor de consument en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad

SAMENVATTING

Deze richtlijn beoogt de harmonisering van de wettelijke, reglementaire en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake het consumentenkrediet, om de grensoverschrijdende dienstverlening te bevorderen. Ze verhoogt de transparantie verleend door de contractvoorwaarden en de graad van consumentenbescherming.

Deze richtlijn is echter niet van toepassing op kredietovereenkomsten:

 • gewaarborgd met een hypotheek;
 • gesloten voor de aankoop van een grond of een gebouw;
 • met een totaalbedrag kleiner dan 200 euro of groter dan 75 000 euro;
 • betreffende een huuroverkomst zonder aankoopverplichting of een financieringshuur;
 • toegekend zonder dat er intresten of kosten verschuldigd zijn of onder de vorm van een kredietfaciliteit;
 • gesloten met een beleggingsonderneming;
 • ingevolge een wettelijk besluit;
 • betreffende de aflossing of de borg van een schuld;
 • betreffende leningen toegekend aan een beperkt publiek.

Het staat de lidstaten ook vrij een minder dwingend stelsel toe te passen voor organisaties met een sociaal oogmerk en activiteiten uitsluitend bestemd voor hun eigen leden, op voorwaarde dat ze een reëel jaarlijks kostenpercentage voorleggen lager dan het marktpercentage.

In de precontractuele fase moeten de kredietverlener * of zijn bemiddelaar * te gelegener tijd toegankelijke informatie verschaffen betreffende de essentiële kenmerken van het voorgestelde krediet. Het gaat hier met name om:

 • de duur van de kredietovereenkomst;
 • het totale kredietbedrag;
 • de debetrente en de betreffende rentevoet;
 • het reële jaarlijkse kostenpercentage * en het totale door de consument verschuldigde bedrag *;
 • het bedrag, het aantal en de periodiciteit van de afbetalingen;
 • de contantprijs van een goed of een verleende dienst in de vorm van een betalingsuitstel of een daarmee gepaard gaande kredietovereenkomst;
 • kosten verbonden aan of voortvloeiend uit de overeenkomst;
 • contractuele verplichtingen;
 • consumentenrechten;
 • gevolgen bij betalingsachterstand en niet-nakoming van de betalingsverplichtingen;
 • garanties.

De consument ontvangt deze informatie in een standaardformulier voorzien in bijlage II van voorliggende richtlijn.

Behalve de plicht tot het verschaffen van volledige precontractuele informatie, moet de uitlener de consument gepaste uitleg geven opdat deze laatste een overeenkomst kan kiezen die met zijn noden en financiële situatie overeenstemt. Bovendien moet de kredietverlener ook de solvabiliteit van zijn klanten nagaan voor hij een overeenkomst sluit, met inachtname van het recht van de consument geïnformeerd te worden bij een eventuele verwerping.

De overeenkomst moet de essentiële informatie bevatten kenmerkend voor het gekozen kredietaanbod. Bij wijziging van de debetrente * wordt de consument op de hoogte gebracht van het nieuwe bedrag, het aantal afbetalingen en de periodiciteit.

De consument kan zijn herroepingsrecht inroepen door de kredietverlener kennis te geven van zijn intentie, zonder deze beslissing te moeten motiveren. Dit binnen een termijn van veertien dagen te tellen vanaf het sluiten van de overeenkomst.

De consument heeft ook de mogelijkheid over te gaan tot vervroegde terugbetaling van zijn krediet. Hij kan dit recht uitoefenen op om het even welk moment, voor zover de schuldeiser hiervoor een billijke en objectief vastgestelde vergoeding ontvangt.

De lidstaten waken erover dat de kredietverleners en de kredietbemiddelaars hun plichten nakomen. Ze vergewissen zich van controles uitgevoerd door een onafhankelijke autoriteit.

Context

Deze richtlijn trekt richtlijn 87/102/EEG in teneinde in een betere consumentenbescherming te voorzien. Deze moet voor 12 mei 2010 in de lidstaten van kracht gaan.

Keywords
 • Kredietverlener: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een krediet toestaat of de intentie heeft een krediet toe te staan in het kader van de uitoefening van zijn handels- of beroepsactiviteiten.
 • Kredietbemiddelaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als kredietverlener optreedt en die, in het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten,:
  1. consumentenkredietovereenkomsten aanbiedt of voorstelt;
  2. consumenten bijstaat door voorbereidende werkzaamheden voor de contracten uit te voeren;
  3. consumentenkredietovereenkomsten sluit voor rekening van de kredietverlener.
 • Totale schuld van de consument: de som van het totaalbedrag van het krediet en de totale kredietkost voor de consument.
 • Reëel jaarlijks kostenpercentage: de totale kredietkost voor de consument, uitgedrukt in een jaarlijks percentage van het totale kredietbedrag.
 • Debetrentevoet: de intrestvoet uitgedrukt in een vast of variabel percentage, op jaarbasis toegepast op het opgenomen kredietbedrag.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2008/48/EG

11.6.2008

12.5.2010

PB L 133/66 van 22.5.2008

Laatste wijziging: 21.01.2009

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven