RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fogyasztói hitelmegállapodások

Az európai hitelajánlatok fejlődését a fogyasztói jogok erősödésének kell kísérnie. A nemzeti jogszabályok harmonizációjának lehetővé kell tennie a határokon átnyúló hitelajánlatok támogatását is.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 133., 2008.5.22.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek a célja a fogyasztói hitelekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás megkönnyítése érdekében. Az irányelv javítja a szerződéses feltételek által biztosított átláthatóságot, valamint a fogyasztók védelmének a szintjét.

Az irányelv azonban nem alkalmazandó az alábbi hitelmegállapodásokra:

 • jelzáloggal biztosított hitelekre vonatkozó megállapodásokra;
 • a földterület vagy ingatlan vásárlása érdekében megkötött hitelmegállapodásokra;
 • olyan hitelmegállapodásokra, amelyekben a hitel teljes összege 200 EUR-nál alacsonyabb, vagy pedig a 75 000 EUR-t meghaladja;
 • amelyek vásárlási kötelezettséget elő nem író bérleti szerződésekre vagy haszonbérleti megállapodásokra vonatkoznak;
 • amelyek alapján kamattól és egyéb díjaktól mentes hitelt nyújtanak, vagy pedig a hitelt folyószámlahitel formájában nyújtják;
 • amelyeket befektetési vállalkozásokkal kötöttek;
 • amelyeket bírósági vagy hatósági döntés következményeként kötöttek;
 • amelyet meglévő adósság megfizetésére vagy biztosítására nyújtottak;
 • amelyeket korlátozott közönségnek szóló kölcsönökhöz kötnek meg.

A tagállamok kevésbé szigorú rendszert alakíthatnak ki a társadalmi célt szolgáló olyan szervezetek számára, amelyek tevékenységéből egyedül a szervezet tagjai profitálnak, amennyiben az általuk alkalmazott éves teljeshiteldíj-mutató alacsonyabb a piacon érvényes mutatónál.

A szerződéskötést megelőző fázisban a hitelezőnek * vagy közvetítőinek * kellő időben megfelelően érthető tájékoztatást kell nyújtania az ajánlott hitel főbb jellemzőiről. Ezek a következők:

 • a hitelmegállapodás időtartama;
 • a teljes hitelösszeg;
 • a hitelkamatláb és ráeső kamatláb;
 • a teljeshiteldíj-mutató * és a fogyasztó által fizetendő teljes összeg *;
 • a teljesítendő fizetések összege, száma és gyakorisága;
 • a halasztott fizetéssel vagy kapcsolódó hitelmegállapodással finanszírozott áru vagy szolgáltatás készpénzára;
 • a szerződéshez kapcsolódó vagy abból keletkező költségek;
 • szerződéses kötelezettségek;
 • a fogyasztó jogai;
 • a késedelmes fizetés és a nem teljesítés következményei;
 • a garanciák.

A fogyasztók ezeket az információkat az e rendelet a II. mellékletében szereplő standardizált formanyomtatványban kapják meg.

A szerződéskötést megelőző teljes tájékoztatási kötelezettség mellett a hitelezőknek megfelelő magyarázattal is kell szolgálniuk a fogyasztók részére annak érdekében, hogy azok az igényeiknek és pénzügyi helyzetüknek megfelelő hitelmegállapodást választhassák ki. A hitelezőknek emellett a szerződéskötést megelőzően értékelniük kell ügyfeleik hitelképességét és a fogyasztók jogainak teljes tiszteletben tartásával kell tájékoztatniuk az ügyfelet, amennyiben hitelkérelmét elutasították.

A szerződésnek a kiválasztott hitelajánlat főbb jellemzőit kell tartalmaznia. A hitelkamatláb * módosítása esetén a fogyasztót tájékoztatni kell az új összegről, a fizetések számáról és gyakoriságáról.

A fogyasztó elállási jogát a hitelezőt e szándékáról való tájékoztatásával gyakorolhatja anélkül, hogy a döntését meg kellene indokolnia. A fogyasztó a szerződés megkötését követő tizennégy napon belül elállhat a hitelmegállapodástól.

A fogyasztónak lehetősége van adósságának határidő előtti visszafizetésére is. A fogyasztó bármikor gyakorolhatja ezt a jogot, feltéve, ha a hitelező emiatt méltányos és objektíve indokolt ellentételezést kap.

A tagállamok biztosítják, hogy a hitelezők és a hitelközvetítők teljesítsék a kötelezettségeiket. Az ellenőrzések végrehajtását független hatóságon keresztül biztosítják.

Háttér

Ez az irányelv a fogyasztók védelmének erősítése érdekében hatályon kívül helyezi a 87/102/EGK irányelvet. Az irányelvet 2010. május 12-ig kell végrehajtani a tagállamokban.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Hitelező: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása gyakorlása során hitelt nyújt vagy arra ígéretet tesz.
 • Hitelközvetítő: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely nem hitelezőként jár el, azonban szakmai, üzleti vagy foglalkozása keretében:
  1. fogyasztók számára hitelmegállapodásokat kínál vagy ajánl,
  2. fogyasztók számára hitelmegállapodások tekintetében előkészítő munkával segítséget nyújt,
  3. a hitelező nevében fogyasztókkal hitelmegállapodásokat köt.
 • A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: a hitel teljes összege és a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége.
 • Teljeshiteldíj-mutató: a hitel fogyasztó által viselt teljes költsége a teljes hitelösszeg éves százalékában kifejezve.
 • Hitelkamatláb: rögzített vagy változó százalékban kifejezett, a lehívott hitel összegére éves szinten alkalmazott kamatláb.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.6.11.

2010.5.12.

HL L 133., 2008.5.22., 66. o.

Utolsó frissítés: 21.01.2009

Lásd még

Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére