RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kuluttajaluottosopimukset

Luottojen tarjonnan kasvu Euroopassa edellyttää kuluttajan oikeuksien vahvistamista. Kansallisten säännösten yhdenmukaistamisen on mahdollistettava myös rajatylittävien luottojen tarjonnan edistäminen.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Direktiivillä pyritään lähentämään kulutusluottoja koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä rajat ylittävien palvelujen tarjoamisen helpottamiseksi. Lisäksi sillä parannetaan sopimusehtojen tarjoamaa avoimuutta ja kuluttajansuojan tasoa.

Direktiiviä ei voida kuitenkaan soveltaa luottosopimuksiin, mikäli

 • sopimuksen vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen
 • sopimuksen tarkoituksena on maa-alueen tai rakennuksen omistusoikeuden hankkiminen
 • luoton kokonaismäärä on alle 200 euroa tai yli 75 000 euroa
 • sopimus on vuokra- tai leasingsopimus, jossa ei ole määräystä velvoitteesta lunastaa sopimuksen kohdetta
 • sopimuksen mukaan luotto myönnetään korotta ja ilman muita maksuja tai tilinylitysmahdollisuutena
 • sopimus on tehty sijoituspalveluyrityksen kanssa
 • sopimus on seuraus tuomioistuimen tekemästä päätöksestä
 • sopimuksessa on kyse olemassa olevan velan maksamisesta tai vakuudesta
 • sopimus koskee lainoja, joita on myönnetty rajatulle yleisölle.

Jäsenvaltiot voivat myös soveltaa vähemmän sitovia säännöksiä organisaatioihin, joilla on sosiaalinen tarkoitus ja jonka toiminnasta hyötyvät ainoastaan sen jäsenet, kun ne tarjoavat tavanomaista markkinoilla vallitsevaa korkoa alhaisempaa vuosikorkoa.

Ennen sopimuksen tekoa luotonantajan * tai luotonvälittäjän * on annettava hyvissä ajoin selkeitä tietoja tarjotun luoton ominaispiirteistä. Näitä ovat erityisesti

 • luottosopimuksen kesto
 • luoton kokonaismäärä
 • lainakorko ja siihen sovellettava viitekorko
 • todellinen vuosikorko * ja kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä *
 • maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit
 • tavaran tai palvelun käteishinta, kun kyse on sen maksun lykkäyksenä myönnettävästä luotosta tai liitännäisestä luottosopimuksesta
 • sopimukseen liittyvät tai siitä seuraavat kustannukset
 • sopimusvelvoitteet
 • kuluttajan oikeudet
 • maksujen myöhästymisestä tai maksamatta jättämisestä koituvat seuraukset
 • vakuudet.

Kuluttajat saavat nämä tiedot direktiivin liitteessä II olevalla vakiomuotoisella lomakkeella.

Sopimuksen tekoa edeltävän tiedonantovelvoitteen lisäksi luotonantajan on annettava kuluttajalle riittäviä selvityksiä, jotta tämä pystyy valitsemaan tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa soveltuvan luottosopimuksen. Lisäksi luotonantajan on arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä ja kunnioitettava kuluttajan oikeutta saada tieto luottohakemuksen hylkäämisestä.

Sopimuksessa on esiteltävä valitun luottotarjouksen olennaiset ominaisuudet. Mikäli lainakorkoa * muutetaan, kuluttajalle ilmoitetaan uudelleen maksujen suuruus, lukumäärä ja maksuvälit.

Kuluttaja voi harjoittaa peruuttamisoikeutta ilmoittamalla aikeistaan luotonantajalle, eikä päätöksestä tarvitse esittää perusteluja. Peruutus on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä.

Kuluttajalla on myös mahdollisuus velan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Tätä oikeutta voidaan harjoittaa milloin tahansa, ja velkojan on saatava oikeudenmukainen ja objektiivisesti perusteltu korvaus.

Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että luotonantajat ja luotonvälittäjät täyttävät velvollisuutensa. Ne varmistavat, että riippumaton viranomainen valvoo toimintaa.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 87/102/ETY kuluttajansuojan vahvistamiseksi. Se on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön ennen 12 päivää toukokuuta 2010.

Säädöksen avainsanat
 • Luotonantaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnassaan myöntää tai lupaa myöntää luottoja.
 • Luotonvälittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka ei toimi luotonantajana ja joka elinkeino-, liike- tai ammattitoiminnassaan
  1. esittelee tai tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia
  2. avustaa kuluttajia tekemällä luottosopimusten suhteen valmisteluja
  3. tekee luotonantajan puolesta luottosopimuksia kuluttajien kanssa.
 • Kuluttajan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä: luoton kokonaismäärä ja kuluttajalle aiheutuvien luoton kokonaiskustannusten yhteismäärä.
 • Todellinen vuosikorko: kuluttajalle aiheutuvat luoton kokonaiskustannukset ilmaistuna luoton kokonaismäärälle laskettuna vuosikorkona.
 • Lainakorko: korko, joka ilmoitetaan nostetun luoton määrään vuositasolla sovellettuna kiinteänä tai vaihtuvana prosenttilukuna.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Direktiivi 2008/48/EY

11.6.2008

12.5.2010

EUVL L 133/66, 22.5.2008

Viimeisin päivitys 21.01.2009

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun