RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Forbrugerkreditaftaler

Udviklingen i kredittilbud i EU bør ledsages af en forstærkning af forbrugernes rettigheder. En harmonisering af de nationale bestemmelser skal også fremme tilbuddet af grænseoverskridende kreditter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF.

RESUMÉ

Dette direktiv tilsigter at harmonisere medlemsstaternes lovgivningsbestemmelser, forordninger og administrative bestemmelser vedrørende forbrugerkredit med det formål at fremme grænseoverskridende serviceydelser. Direktivet forbedrer gennemskueligheden i aftalebetingelserne samt graden af forbrugerbeskyttelse.

Direktivet gælder dog ikke for kreditaftaler, der:

 • har sikkerhed i fast ejendom
 • indgås til erhvervelse af en grund eller en bygning
 • vedrører et beløb under 200 euro eller over 75 000 euro
 • vedrører en lejeaftale uden købsforpligtelse eller en leasingaftale
 • ydes rentefrit, omkostningsfrit eller som en kassekredit
 • indgås med et investeringsselskab
 • er en følge af en retskendelse
 • vedrører afvikling af eller sikkerhedsstillelse for en gæld
 • vedrører lån bevilget til en begrænset offentlighed.

Medlemsstaterne kan også anvende reglerne i en mindre bindende form over for organisationer, som har et socialt formål, og over for aktiviteter, som kun er til gavn for egne medlemmer, når den effektive, årlige rentesats er mindre end markedsrenten.

Forud for indgåelse af aftalen skal kreditgiveren * eller kreditformidleren * i god tid give fyldestgørende oplysninger om den tilbudte kredits vigtige karakteristika. Disse er blandt andet:

 • varigheden af kreditaftalen
 • det samlede kreditbeløb
 • debitorrenten og administrationsomkostningen
 • den årlige effektive rentesats * og det totale beløb, som forbrugeren skal betale *;
 • raternes størrelse, antal og hyppighed
 • kontantprisen for en vare eller for en tjeneste, som ydes med en betalingsfrist eller en tilhørende kreditaftale
 • omkostningerne forbundet med eller afledt af aftalen
 • de kontraktlige forpligtelser
 • forbrugerrettighederne
 • konsekvenserne ved for sen betaling eller misligholdelse
 • sikkerhedsstillelse.

Forbrugerne skal have disse oplysninger på en standardiseret blanket som beskrevet i bilag II til dette direktiv.

Ud over forpligtelsen til at levere fuldstændige oplysninger forud for aftalens indgåelse skal kreditgiveren give fyldestgørende forklaringer til forbrugerne, således at disse kan vælge en aftale som modsvarer deres behov og finansielle situation. Ydermere skal kreditgiverne vurdere deres kunders kreditværdighed, inden en aftale indgås, samt overholde forbrugernes ret til at blive informeret, hvis deres låneanmodning afvises.

Aftalen skal gentage de vigtige oplysninger, som karakteriserer det valgte tilbud om kredit. Hvis debitorrenten * ændres, skal forbrugeren oplyses om den nye sats og om raternes antal og hyppighed.

Forbrugerne kan udøve deres fortrydelsesret ved at meddele kreditgiveren deres beslutning uden at skulle begrunde denne beslutning. De har en frist hertil på fjorten dage at regne fra indgåelsen af aftalen.

Forbrugerne har ligeledes mulighed for en tidlig indfrielse af deres gæld. De kan udøve denne ret når som helst, i det omfang kreditgiveren får en rimelig og objektivt begrundet kompensation.

Medlemsstaterne sørger for, at kreditgiverne og kreditformidlerne opfylder deres forpligtelser. De sikrer sig, at der er en uafhængig myndighed til at foretage denne kontrol.

Kontekst

Dette direktiv ophæver direktiv 87/102/EØS for at styrke forbrugerbeskyttelsen. Det skal gennemføres i medlemsstaterne inden den 12. maj 2010.

Retsaktens nøglebegreber
 • Kreditgiver: enhver fysisk eller juridisk person, som tilbyder, eller som påtager sig at tilbyde en kredit som en del af sin kommercielle eller professionelle virksomhed.
 • Kreditformidler: en fysisk eller juridisk person, der ikke optræder som kreditgiver, men som, som en del af sine kommercielle eller professionelle aktiviteter:
  1. fremlægger eller tilbyder kreditaftaler til forbrugerne
  2. bistår forbrugerne med det aftaleforberedende arbejde
  3. indgår kreditaftaler med forbrugerne for kreditgivernes regning.
 • Det samlede beløb, som forbrugeren skal betale: summen af det samlede kreditbeløb og de samlede kreditomkostninger for forbrugeren.
 • Årlige omkostninger i procent: de samlede omkostninger for forbrugeren udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb.
 • Debitorrente: rentesatsen udtrykt i en fast eller variabel procentsats, der beregnes på årsbasis af de udnyttede kreditmuligheder.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2008/48/EF

11.6.2008

12.5.2010

EUT L 133/66 af 22.5.2008

Seneste ajourføring: 21.01.2009

Se endvidere

 • For supplerende oplysninger henvises til Europa-Kommissionens generaldirektorats websted Forbrugslån
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top