RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Textilné výrobky: názvy textilných vlákien a označenie etiketou

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované ustanovenia, ktoré sa týkajú označenia textilných výrobkov etiketou s cieľom obmedziť prekážky v textilnom odvetví v rámci vnútorného trhu a zabezpečiť primeranú informovanosť spotrebiteľov.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1007/2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označení vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Text s významom pre EHP).

SÚHRN

V tomto nariadení sa ustanovujú ustanovenia týkajúce sa:

 • názvov textilných vlákien * v súvislosti s ich vymedzením a použitím na označenie vláknového zloženia textilných výrobkov;
 • označenia textilných výrobkov * etiketou, ktoré obsahujú netextilné časti živočíšneho pôvodu;
 • metód analýzy s cieľom overiť informácie, ktoré sú uvedené na etiketách alebo označeniach.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie

Toto nariadenie sa vzťahuje na tieto textilné výrobky, najmä:

 • na výrobky obsahujúce najmenej 80 hmotnostných % textilných vlákien;
 • na výrobky, ktoré sa posudzujú rovnako ako textilné výrobky.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na textilné výrobky, ktoré sa dodávajú osobám pracujúcim vo svojich domovoch alebo nezávislým firmám, ktoré vyrábajú z dodávaných materiálov bez toho, aby na nich bolo prevedené vlastnícke právo, ani na textilné výrobky zhotovené krajčírmi, ktorí sú samostatne zárobkovo činnými osobami.

Názvy textilných vlákien

Pri opise vláknového zloženia textilných výrobkov sa používajú textilné vlákna uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu. Nariadenie spresňuje, ktorý názov zodpovedá ktorému druhu vlákna. Používanie týchto názvov pri iných vláknach je zakázané.

Výrobcovia môžu požiadať Európsku komisiu, aby pridala nový názov textilného vlákna do prílohy I k tomuto nariadeniu. K žiadosti musia pripojiť technický spis, ktorý je v súlade s prílohou II a ktorý obsahuje tieto informácie:

 • názov, vymedzenie a identifikáciu navrhované pre nové textilné vlákno;
 • dostatočne vypracované metódy identifikácie a kvantifikácie;
 • dodatočné informácie o možných alergických reakciách alebo výrobnom postupe, alebo relevantnosti pre spotrebiteľa.

Špecifikácia zloženia textilných výrobkov

Používanie termínov ako „100 %“, „čisté“ alebo „len z“ je obmedzené len na výrobky, ktoré sa skladajú z jedného textilného vlákna.

Termín „strižná vlna“ (rovnako aj ostatné termíny uvedené v prílohe III) sa môže použiť na etikete v tom prípade, že je výrobok zložený výlučne z vlneného vlákna, ktoré nebolo predtým súčasťou hotového výrobku a ktoré nebolo vystavené žiadnemu inému spriadaciemu procesu. Ak je vlna obsiahnutá v zmesi textilných vlákien, termín „strižná vlna“ sa môže použiť na etikete, ak:

 • je všetka vlna zložená výlučne z jedného vlákna;
 • podiel vlny predstavuje najmenej 25 % z celkovej hmotnosti zmesi;
 • v prípade mykanej zmesi je vlna zmiešaná len s jedným ďalším druhom vlákna.

Textilné výrobky z viacerých druhov vlákien musia byť označené etiketou, na ktorej je uvedený názov a hmotnostné percento všetkých obsiahnutých vlákien v zostupnom poradí. Termín „iné vlákna“ sa môže použiť v prípade, ak niektoré vlákna, ktoré sú zastúpené v menšom podiele, nebolo možné ľahko stanoviť v čase výroby výrobku alebo v prípade vlákien, ktoré nie sú uvedené v prílohe I. Termíny „zmes vlákien“ alebo „nešpecifikované zloženie textílie“ sa môžu použiť u pri textilnom výrobku, ktorých zloženie sa dá v čase výroby ťažko určiť.

Prítomnosť netextilných častí živočíšneho pôvodu v textilnom výrobku musí byť na etikete označená vetou: „Obsahuje netextilné časti živočíšneho pôvodu“.

Označenie etiketou a iným označením textilných výrobkov

Pri uvádzaní na trh sa textilné výrobky označujú etiketou alebo iným označením trvalým, ľahko čitateľným, viditeľným a prístupným spôsobom, aby sa uviedlo ich vláknové zloženie. V prípade výrobkov, ktoré nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, sa tieto etikety alebo iné označenia môžu nahradiť alebo doplniť sprievodnými obchodnými dokumentmi. V tomto prípade ich poskytuje výrobca týchto výrobkov.

V prípade textilných výrobkov zložených z dvoch alebo viacerých textilných zložiek, ktoré majú rôzny obsah textilných vlákien, musí byť uvedené vláknové zloženie každej zložky.

Etiketa nesmie obsahovať skratky. Môže sa však uvádzať v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, na ktorého území sa výrobok sprístupňuje na trh.

Za označenie etiketou alebo iným označením je zodpovedný hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje textilný výrobok na trh.

Opisy zloženia z textilných vlákien sa musia uvádzať v katalógoch, obchodnej literatúre alebo na obaloch. Tieto informácie musia byť viditeľné aj v prípade, keď sa nákup uskutočňuje elektronicky.

Označenie etiketou nie je povinné v prípade textilných výrobkov, ktorých zoznam je uvedený v prílohe V.

Dohľad nad trhom

Kontroly zhody vláknového zloženia textilných výrobkov vykonávajú orgány dohľadu nad trhom v súlade s metódami stanovenými v prílohe VIII.

S účinnosťou od 8. mája 2012 sa týmto nariadením rušia smernice 73/44/EHS, 96/73/ES a 2008/121/ES.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Textilné vlákno je jednotka hmoty charakterizovaná svojou ohybnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky k maximálnemu priečnemu rozmeru, vhodná na textilné spracovanie, alebo ohybná páska alebo dutinka so zjavnou šírkou najviac 5 mm vrátane pások rezaných zo širších pásov alebo z fólií vyrobených zo surovín používaných na výrobu vlákien uvedených v prílohe I tabuľke 2.
 • Textilný výrobok je akýkoľvek surový, rozpracovaný, hotový, konfekčne rozpracovaný, vyrobený, polokonfekčný alebo konfekčný výrobok, ktorý je zložený výlučne z textilných vlákien bez ohľadu na použitý postup zmesovania alebo spájania.

REFERENCIA

Akt Nadobudnutie platnosti Termín transpozície v členských štátoch Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 1007/2011

7. 11. 2011

Ú. v. EÚ L 272, 18. 10. 2011

Posledná aktualizácia: 09.01.2012

Pozrite tiež:

 • Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel – Textilné a odevné výrobky (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok