RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Textielproducten: benaming van textielvezels en etikettering

Deze verordening stelt geharmoniseerde bepalingen vast betreffende etikettering en merking van textielproducten om de belemmeringen op de interne markt in de textielsector op te heffen en een adequate informatievoorziening voor de consumenten te waarborgen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1007/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten, en houdende intrekking van Richtlijn 73/44/EEG van de Raad en Richtlijnen 96/73/EG en 2008/121/EG van het Europees Parlement en de Raad (voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze verordening stelt bepalingen vast betreffende:

 • de benaming van textielvezels (*) ten aanzien van hun omschrijving en gebruik om de vezelsamenstelling van textielproducten aan te geven;
 • etikettering van textielproducten (*) die niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong bevatten;
 • onderzoeksmethoden om de op de etiketten of merkingen aangegeven informatie te controleren.

Producten waarop de verordening betrekking heeft

Deze verordening heeft betrekking op de volgende textielproducten:

 • producten die ten minste 80 gewichtsprocent textielvezels bevatten;
 • de met textielproducten gelijkgestelde producten.

Deze verordening heeft geen betrekking op textielproducten die worden toevertrouwd aan thuiswerkers of zelfstandige ondernemingen zonder dat sprake is van eigendomsoverdracht, noch op door zelfstandige kleermakers gemaakte textielproducten.

Benaming van textielvezels

Voor het omschrijven van de vezelsamenstellingen van textielproducten moeten de in bijlage I van deze verordening vermelde textielvezels worden gebruikt. De verordening specificeert welke benaming overeenkomt met welke soort vezel. Deze benamingen mogen niet voor andere vezels worden gebruikt.

Fabrikanten kunnen bij de Commissie een aanvraag indienen om een nieuwe textielvezelbenaming aan de lijst in bijlage I van de verordening toe te voegen. Bij hun aanvraag moet een technisch dossier worden gevoegd dat overeenkomstig bijlage II is samengesteld en dat de volgende informatie bevat:

 • voorgestelde benaming, definitie en identificatie van de nieuwe textielvezel;
 • voldoende ontwikkelde identificatie- en kwantificeringsmethoden;
 • aanvullende informatie over mogelijke allergische reacties, over het productieproces of over de relevantie voor consumenten.

Aanduiding van de samenstelling van textielproducten

De uitdrukkingen „100 %”, „zuiver” of „puur” mogen alleen worden gebruikt voor textielproducten die uit één vezelsoort zijn samengesteld.

de uitdrukkingen „zuiver wol” of „scheerwol” (evenals de in bijlage III vermelde uitdrukkingen) kunnen op de etikettering worden gebruikt op voorwaarde dat het product uitsluitend bestaat uit wolvezels die voordien nooit in een afgewerkt product verwerkt zijn geweest en geen verspinningsbewerkingen hebben ondergaan. Als de wol in een mengsel van textielvezels is opgenomen, kan de term „zuiver scheerwol” op de etikettering worden gebruikt als:

 • alle wol is samengesteld uit één wolvezel;
 • de hoeveelheid van deze wol ten minste 25 % uitmaakt van het totale gewicht van het mengsel;
 • de wol, in het geval van een fijne menging, slechts met één andere vezelsoort is vermengd.

Op het etiket van meervezelige textielproducten worden de benaming en het gewichtspercentage van alle samenstellende vezels vermeld in afnemende volgorde. De uitdrukking „andere vezels” kan worden gebruikt als bepaalde minderheidsvezels op het tijdstip van de fabricage van het product niet kunnen worden aangeduid of voor vezels die niet voorkomen in bijlage I. De uitdrukking „diverse vezels” of „textiel van onbepaalde samenstelling” mag worden gebruikt op een textielproduct waarvan de samenstelling op het tijdstip van de fabricage moeilijk kan worden aangeduid.

De aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong in textielproducten, wordt met gebruikmaking van de uitdrukking „Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong” op het etiket of merk vermeld.

Etikettering en markering van textielproducten

Wanneer textielproducten op de markt worden aangeboden, zijn zij op duurzame, goed leesbare, zichtbare en toegankelijke wijze, voorzien van een etiket of merk dat de vezelsamenstelling ervan aanduidt. Voor producten die niet bestemd zijn voor de uiteindelijke consument, kan deze etikettering of merking worden vervangen door begeleidende handelsdocumenten. Deze documenten worden dan verstrekt door de fabrikant van het product.

Voor textielproducten die uit twee of meer textieldelen met verschillende textielvezelsamenstelling bestaan, moet de textielvezelsamenstelling van elk van de delen worden vermeld.

In de etikettering mogen geen afkortingen zijn opgenomen. De etikettering moet bovendien luiden in een of meer officiële talen van de lidstaat waar het product op de markt wordt gebracht.

De marktdeelnemer die een textielproduct op de markt brengt, is verantwoordelijk voor etikettering en merking.

De omschrijvingen van de textielvezelsamenstelling moeten ook in catalogussen en prospectussen of op verpakkingen worden vermeld. Deze informatie moet zichtbaar zijn in het kader van internetaankopen.

Etikettering is niet verplicht voor de producten die zijn vermeld in de lijst van bijlage V.

Markttoezicht

De controle van de conformiteit van de vezelsamenstelling van de textielproducten wordt uitgevoerd door de markttoezichtautoriteiten volgens de in bijlage VIII uitgewerkte methoden.

Met ingang van 8 mei 2012 leidt deze verordening tot intrekking van de Richtlijnen 73/44/EEG, 96/73/EG en 2008/121/EG.

Belangrijkste begrippen
 • Textielvezel: een element dat wordt gekenmerkt door zijn soepelheid, fijnheid en de grote lengte in verhouding tot de maximale dwarsdoorsnede, waardoor het geschikt is voor textieltoepassingen, of een soepele strook of buis waarvan de schijnbare breedte niet meer dan 5 mm bedraagt, met inbegrip van stroken die uit bredere stroken of uit folie zijn geknipt, die zijn vervaardigd op basis van de materialen die dienen voor de fabricage van de in bijlage I, tabel 2, genoemde vezels.
 • Textielproduct: alle onbewerkte, halfbewerkte, bewerkte, halfafgewerkte, afgewerkte, halfgeconfectioneerde of geconfectioneerde producten die uitsluitend uit textielvezels zijn samengesteld, ongeacht het toegepaste meng- of assemblageprocedé.

REFERENTIE

Besluit Inwerkingtreding Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 1007/2011

7.11.2011

PB L 272 van 18.10.2011

Laatste wijziging: 09.01.2012

Zie ook

 • Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie – Textielproducten en kleding (DE) (EN) (FR)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven