RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstilizstrādājumi — tekstilšķiedru nosaukumi un etiķetēšana

Šajā regulā paredzēti saskaņoti noteikumi par tekstilizstrādājumu etiķetēšanu un marķēšanu, lai novērstu iekšējā tirgus šķēršļus tekstilnozarē un patērētājiem nodrošinātu atbilstošu informāciju.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 27. septembra Regula (ES) Nr. 1007/2011 par tekstilšķiedru nosaukumiem un par tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva etiķetēšanu un marķēšanu saistībā ar tiem, un par Padomes Direktīvas 73/44/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/73/EK un 2008/121/EK atcelšanu (dokuments attiecas uz EEZ).

KOPSAVILKUMS

Šī regula paredz noteikumus par:

 • tekstilšķiedru nosaukumiem *, ņemot vērā to definīciju un izmantošanu, lai norādītu tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvu,
 • tādu tekstilproduktu etiķetēšanu *, kuri satur dzīvnieku izcelsmes komponentus, kas nav tekstilmateriāls,
 • analīzes metodēm, lai pārbaudītu uz etiķetēm vai marķējumiem norādīto informāciju.

Produkti, uz kuriem attiecas regula

Šī regula attiecas uz tekstilproduktiem, proti:

 • izstrādājumiem, kuros tekstilšķiedras veido vismaz 80 % no izstrādājuma kopējā svara,
 • tekstilizstrādājumiem pielīdzinātiem produktiem.

Šī regula neattiecas uz tekstilizstrādājumiem, kas nodoti mājražotājiem vai patstāvīgiem uzņēmumiem bez īpašuma tiesību pārejas, kā arī uz tekstilizstrādājumiem, kurus izgatavo pašnodarbināti drēbnieki.

Tekstilšķiedru nosaukumi

Tekstilizstrādājumu šķiedru sastāva aprakstam jāizmanto šīs regulas I pielikumā uzskaitītie tekstilšķiedru nosaukumi. Regulā ir precizēts, kurš nosaukums atbilst katram šķiedras veidam. Šo nosaukumu izmantošana citām šķiedrām ir aizliegta.

Ražotājiem ir iespēja pieprasīt Eiropas Komisijai jauna tekstilšķiedras nosaukuma iekļaušanu šīs regulas I pielikumā. Viņu pieprasījumam jāpievieno tehniskā dokumentācija, kura sagatavota saskaņā ar II pielikumu un kurā ir iekļauta šāda informācija:

 • jaunajai tekstilšķiedrai ierosinātais nosaukums, definīcija un identifikācija,
 • pietiekami izstrādātas identifikācijas un kvantitatīvās noteikšanas metodes,
 • papildu informācija par iespējamām alerģiskām reakcijām vai ražošanas procesu, vai nozīmīgumu patērētājam.

Norāde par tekstilizstrādājumu sastāvu

Apzīmējumu “100 %”, “tīrs” vai “viss” drīkst lietot tikai tādiem tekstilizstrādājumiem, kuri pilnībā sastāv no vienas šķiedras.

Apzīmējumu “pirmlietojuma vilna” vai “cirptā vilna” (kā arī III pielikumā norādītos apzīmējumus) uz etiķetes var izmantot, ja izstrādājums sastāv vienīgi no vilnas šķiedras, kas iepriekš nav bijusi iestrādāta gatavā izstrādājumā un nav bijusi pakļauta vērpšanas procesiem. Ja vilna ir iekļauta tekstilšķiedru maisījumā, apzīmējumu “pirmlietojuma vilna” uz etiķetes var norādīt, ja:

 • visa vilna sastāv vienīgi no vilnas šķiedras,
 • šāda vilna veido ne mazāk kā 25 % no maisījuma kopējā svara,
 • rupji kārstos maisījumos vilnai ir piemaisīta tikai viena cita šķiedra.

Uz dažādšķiedru tekstilizstrādājumu etiķetēm jānorāda visu to sastāvā ietilpstošo šķiedru nosaukumi un to svara procentuālais daudzums dilstošā secībā. Apzīmējumu “citas šķiedras” var lietot, ja dažas šķiedras, kuras ir nelielā daudzumā, izstrādājuma ražošanas brīdī nav varēts deklarēt, vai attiecībā uz šķiedrām, kuras nav iekļautas I pielikumā. Apzīmējumus “dažādas šķiedras” vai “tekstilšķiedru sastāvs nav norādīts” var lietot uz tekstilizstrādājuma, attiecībā uz kuru ražošanas brīdī ir grūti precizēt tā sastāvu.

Par dzīvnieku izcelsmes komponentu, kas nav uzskatāmi par tekstilmateriālu, klātbūtni tekstilizstrādājumos jāziņo, uz etiķetes izvietojot norādi “Izstrādājumā ietilpst dzīvnieku izcelsmes komponenti, kas nav tekstilmateriāls”.

Tekstilizstrādājumu etiķetēšana un marķēšana

Laižot tekstilizstrādājumus tirgū, tiem piestiprina izturīgu, salasāmu, redzamu un pieejamu etiķeti vai tos marķē, lai norādītu šo izstrādājumu šķiedru sastāvu. Produktiem, kas nav paredzēti galapatērētājam, šīs etiķetes vai marķējumu var aizstāt ar tirdzniecības pavaddokumentiem. Tos nodrošina izstrādājuma ražotājs.

Tekstilizstrādājumiem, kas sastāv no diviem vai vairāk tekstilkomponentiem, ir jānorāda katras daļas šķiedru sastāvs.

Etiķetē nedrīkst būt saīsinājumi. Tajā ir jābūt tekstam vienā vai vairākās to dalībvalstu oficiālajās valodās, kurās izstrādājums tiek laists tirgū.

Par izstrādājuma etiķetēšanu un marķēšanu ir atbildīgs uzņēmējs, kas tekstilizstrādājumu laiž tirgū.

Tekstilšķiedru sastāva aprakstiem jābūt norādītiem arī katalogos, tirdzniecības literatūrā un uz iepakojumiem. Šai informācijai jābūt redzamai, arī veicot pirkumus tiešsaistē.

Etiķetēšana nav obligāta izstrādājumiem, kuru saraksts ir iekļauts V pielikumā.

Tirgus uzraudzība

Tirgus uzraudzības iestādes saskaņā ar VIII pielikumā noteiktajām metodēm pārbauda, vai tekstilizstrādājumu šķiedru sastāvs atbilst sniegtajai informācijai.

No 2012. gada 8. maija saskaņā ar šo regulu tiek atceltas Direktīvas 73/44/EEK, 96/73/EK un 2008/121/EK.

Aktā lietotie svarīgākie termini
 • Tekstilšķiedra ir vielisks veidojums, kuram piemīt raksturīgais lokanums, smalkums un liela garuma attiecība pret maksimālo šķērsgriezumu un kuru šo īpašību dēļ var izmantot tekstilizstrādājumos; vai elastīga sloksne vai dobs materiāls, kura nosakāmais platums nepārsniedz 5 mm, tostarp sloksnes, kas izgrieztas no platākām sloksnēm vai plēvēm, un kurš ražots no vielām, ko izmanto I pielikuma 2. tabulā uzskaitīto šķiedru izgatavošanā.
 • Tekstilizstrādājums ir jebkurš neapstrādāts, pusapstrādāts, apstrādāts, daļēji pārstrādāts, rūpnieciski ražots, pusgatavs vai gatavs izstrādājums, kas pilnībā sastāv no tekstilšķiedrām, neatkarīgi no izmantotās maisīšanas vai savienošanas metodes.

ATSAUCE

Akts Stāšanās spēkā Transponēšanas termiņš dalībvalstīs Oficiālais Vēstnesis

Regula (ES) Nr. 1007/2011

7.11.2011.

OV L 272, 18.10.2011.

Pēdējā atjaunināšana: 09.01.2012

Skatīt arī

 • Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts – Tekstilizstrādājumi un apģērbs (DE) (EN) (FR)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums