RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstiilituotteet: tekstiilikuitujen nimitykset ja selosteet

Tässä asetuksessa vahvistetaan tekstiilituotteiden selosteita ja merkintöjä koskevat yhdenmukaistetut säännökset. Tarkoituksena on poistaa tekstiilialan sisämarkkinoiden esteet ja varmistaa riittävä kuluttajavalistus.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1007/2011, annettu 27 päivänä syyskuuta 2011, tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/73/EY ja 2008/121/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa vahvistettavat säännökset koskevat

 • tekstiilikuitujen * nimityksiä niiden määrittelemistä ja käyttöä varten tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen ilmoittamiseksi
 • sellaisten tekstiilituotteiden * selosteita, jotka sisältävät muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia
 • analyysimenetelmiä, joiden avulla tarkistetaan selosteissa tai merkinnöissä olevat tiedot.

Tuotteet, joita asetus koskee

Tämä asetus koskee tekstiilituotteita eli

 • tuotteita, joissa on vähintään 80 painoprosenttia tekstiilikuituja
 • tekstiilituotteisiin rinnastettavia tuotteita.

Asetus ei koske tekstiilituotteita, jotka annetaan jatkojalostettavaksi joko kotityönä tai itsenäisille yrityksille toimeksiantajan materiaalista ilman, että materiaali siirtyy tekijän omaisuudeksi, eikä tekstiilituotteita, jotka on valmistanut itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva räätäli.

Tekstiilikuitujen nimitykset

Tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen kuvauksissa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I lueteltuja tekstiilikuituja. Asetuksessa tarkennetaan, mikä nimitys vastaa mitäkin kuitulaatua. Kyseisiä nimityksiä ei saa käyttää muista kuiduista.

Valmistajat voivat tehdä Euroopan komissiolle hakemuksen uuden tekstiilikuidun nimityksen lisäämiseksi asetuksen liitteeseen I. Hakemukseen on sisällytettävä liitteen II mukaisesti laadittu tekninen tiedosto, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • uudelle tekstiilikuidulle ehdotettu nimitys, määritelmä ja tunniste
 • riittävän kehittyneet tunnistus- ja kvantifiointimenetelmät
 • lisätietoja mahdollisista allergisista reaktioista tai tuotantoprosessista tai merkityksestä kuluttajalle.

Tiedot tekstiilituotteiden koostumuksesta

Ilmaisuja ”100-prosenttinen”, ”puhdas” tai ”täys-” voidaan käyttää ainoastaan tuotteissa, joissa on vain yhtä kuitulajia.

Ilmaisua ”uusi villa” (ja muita liitteessä III olevia ilmaisuja) voidaan käyttää selosteissa, jos tuote koostuu yksinomaan villakuidusta, jota ei ole aikaisemmin käytetty valmiissa tuotteessa ja joka ei ole ollut kehruuprosesseissa. Kun villa sisältyy tekstiilikuitusekoitteeseen, ilmaisua ”uusi villa” voidaan käyttää selosteessa, jos

 • kaikki villa koostuu yhdestä villakuidusta
 • kyseisen villan osuus sekoitteen kokonaispainosta on vähintään 25 prosenttia
 • homogeenisessa sekoitteessa villaan on sekoitettu vain yhtä muuta kuitulajia.

Monikuituisten tekstiilituotteiden selosteissa on ilmoitettava kaikkien kuitujen nimitys ja niiden painoprosenttiosuudet alenevassa järjestyksessä. Ilmaisua ”muita kuituja” voidaan käyttää, jos joitakin vähäisessä määrin käytettyjä kuituja on ollut vaikea määrittää tuotteen valmistushetkellä tai jos kuidut eivät kuulu liitteeseen I. Ilmaisuja ”sekalaisia kuituja” tai ”kuitusisältö määrittämätön” voidaan käyttää tekstiilituotteesta, jonka koostumusta on vaikea määrittää valmistushetkellä.

Muuta kuin tekstiiliä olevien eläinperäisten osien esiintyminen tekstiilituotteessa on ilmoitettava käyttämällä selosteessa ilmausta ”sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia”.

Tekstiilituotteiden selosteet ja merkinnät

Kun tekstiilituotteita saatetaan markkinoille, niihin on liitettävä kestävä, selkeä, näkyvä ja helppotajuinen seloste tai merkintä niiden kuitukoostumuksesta. Tällaisten selosteiden tai merkintöjen asemasta voidaan käyttää mukana olevia kauppa-asiakirjoja, kun tuotteet eivät ole tarkoitettu loppukuluttajalle. Tällöin tuotteen varustamisesta selosteilla ja merkinnöillä vastaa valmistaja.

Tekstiilituotteissa, jotka sisältävät kahta tai useampaa tekstiilikuitusisällöltään erilaista tekstiiliosaa, on ilmoitettava kunkin osan tekstiilikuitusisältö.

Selosteessa ei saa käyttää lyhenteitä. Selosteen on lisäksi oltava sen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jonka alueella tuote saatetaan markkinoille.

Tekstiilituotteen markkinoille saattava talouden toimija vastaa sen selosteista ja merkinnöistä.

Tekstiilikuitujen koostumuskuvaukset on merkittävä myös luetteloihin, esitteisiin ja pakkauksiin. Näiden tietojen on oltava näkyvillä myös silloin, kun ostokset tehdään verkossa.

Liitteessä V lueteltujen tuotteiden merkinnät eivät ole pakollisia.

Markkinavalvonta

Tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen vaatimustenmukaisuuden tarkastavat markkinavalvontaviranomaiset liitteessä VIII esitettyjen menetelmien mukaisesti.

Tällä asetuksella kumotaan 8. päivästä toukokuuta 2012 direktiivit 73/44/ETY, 96/73/EY ja 2008/121/EY.

Keskeiset termit
 • Tekstiilikuitu: aineyksikkö, jolle on ominaista taipuisuus, ohuus ja suuri pituus suhteessa suurimpaan leveysmittaan ja joka näiden ominaisuuksien vuoksi soveltuu tekstiilikäyttöön, tai taipuisa liuska tai pilli, jonka leveys on enintään 5 mm, mukaan lukien leveämmistä liuskoista tai kalvoista leikatut liuskat, jotka on valmistettu samoista aineista kuin liitteessä I olevaan taulukkoon 2 merkityt kuidut ja jotka soveltuvat tekstiilikäyttöön.
 • Tekstiilituote: jalostamaton, osittain tai täysin jalostettu, osittain tai kokonaan viimeistelty, puolivalmis tai valmiiksi ommeltu tuote, joka koostuu yksinomaan tekstiilikuiduista niiden sekoitus- ja sitomistavoista riippumatta.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EU) N:o 1007/2011

7.11.2011

EUVL L 272, 18.10.2011

Viimeisin päivitys 09.01.2012

Katso myös

 • Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto – Tekstiili- ja vaatetustuotteet (DE) (EN) (FR)
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun