RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tekstilprodukter: tekstilfiberbetegnelser og etikettering

Med denne forordning fastlægges harmoniserede bestemmelser om etikettering og mærkning af tekstilprodukter for at fjerne hindringer for det indre marked i tekstilsektoren og garantere forbrugerne tilstrækkelig information.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv 73/44/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/73/EF og 2008/121/EF (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

I forordningen fastlægges bestemmelser om:

 • betegnelsen for tekstilfibre * med hensyn til definition og anvendelse heraf, for at angive tekstilprodukternes fibersammensætning
 • etikettering af tekstilprodukter *, der indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse
 • analysemetoder til kontrol af oplysningerne på etiketter og mærker.

Produkter, der falder ind under forordningen

Denne forordning finder anvendelse på tekstilprodukter, nemlig:

 • produkter, hvori tekstilfibrenes vægtandel udgør mindst 80 %
 • produkter, der behandles på samme måde som tekstilprodukter.

Denne forordning gælder ikke tekstilprodukter, der, uden at salg finder sted, overgives til personer, der arbejder fra eget hjem, eller selvstændige virksomheder med henblik på videreforarbejdning, og heller ikke tekstilprodukter, der udformes af selvstændige skræddere.

Betegnelse for tekstilfibre

Kun de tekstilfiberbetegnelser, der er opført i bilag I til denne forordning, kan anvendes til at angive tekstilprodukternes fibersammensætning. I forordningen præciseres, hvilken betegnelse der svarer til hvilken fiberart. Det er forbudt at anvende disse betegnelser til andre fibre.

Fabrikanterne har mulighed for at anmode om optagelse af en ny tekstilfiberbetegnelse på listen i bilag I til forordningen. Ansøgningen skal indeholde et teknisk dossier udarbejdet i overensstemmelse med bilag II, hvor følgende skal være angivet:

 • foreslået betegnelse, definition og identifikation af den nye tekstilfiber
 • tilstrækkeligt udviklede identificerings- og kvantificeringsmetoder
 • supplerende oplysninger om eventuelle allergiske reaktioner, produktionsprocessen eller forbrugerrelevansen.

Angivelse af tekstilprodukternes sammensætning

Brugen af betegnelserne "100 %", "ren" eller "hel-" er begrænset til produkter, der udelukkende er fremstillet af samme fiber.

Betegnelsen "ren, ny uld" (og betegnelserne i bilag III) kan bruges til etikettering, når produktet udelukkende består af en uldfiber, der aldrig har været indarbejdet i et færdigt produkt, og som ikke har været underkastet en spinde- og/eller filtningsproces. Når ulden er indeholdt i en tekstilfiberblanding, kan betegnelsen "ren, ny uld" anvendes til etikettering, når alle nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Hele uldmængden består udelukkende af samme uldfiber.
 • Mængden af denne uld i forhold til blandingens samlede vægt er ikke under 25 %.
 • Ulden er, i tilfælde af en intim fiberblanding, kun blandet med en enkelt anden fiber.

Multitekstilfiberprodukter skal etiketteres eller mærkes med betegnelsen og vægtprocenten for alle indeholdte fibre i rækkefølge efter faldende vægt. Betegnelsen "øvrige fibre" kan anvendes for mindre mængder fibre, forudsat at det er vanskeligt at anføre disse på fremstillingstidspunktet, eller for fibre, der ikke er anført i bilag I. Betegnelserne "forskellige fibre" eller "ubestemt tekstilsammensætning" kan anvendes i etiketteringen eller mærkningen for et tekstilprodukt, hvis sammensætning vanskeligt kan præciseres på fremstillingstidspunktet.

Tilstedeværelsen i tekstilprodukter af ikke-tekstildele af animalsk oprindelse skal angives med formuleringen "indeholder ikke-tekstildele af animalsk oprindelse" på etiketteringen.

Etikettering og mærkning af tekstilprodukter

Når tekstilprodukter gøres tilgængelige på markedet, skal de etiketteres og mærkes holdbart, let læseligt, synligt og tilgængeligt for at angive deres fibersammensætning. For så vidt angår produkter, der ikke er bestemt til slutbrugeren, kan disse etiketter eller mærker erstattes af ledsagende handelsdokumenter. Det er fabrikanten, der skal levere disse.

På tekstilprodukter bestående af to eller flere bestanddele, der ikke har samme tekstilfibersammensætning, skal fibersammensætningen for hver bestanddel oplyses.

Der må ikke anvendes forkortelser til etikettering eller mærkning. Oplysningen skal foreligge på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, på hvis område tekstilprodukterne markedsføres.

Den erhvervsdrivende, der markedsfører et tekstilprodukt, er ansvarlig for etikettering eller mærkning heraf.

Beskrivelserne af tekstilfibrenes sammensætning skal ligeledes figurere i kataloger, brochurer og på emballager. Oplysningerne skal være synlige i forbindelse med onlinekøb.

Etikettering er ikke påkrævet på de i bilag V opførte tekstilprodukter.

Markedsovervågning

Markedsovervågningsmyndighederne foretager kontrol af overensstemmelsen af tekstilprodukters fibersammensætning ved hjælp af metoderne i bilag VIII.

Fra den 8. maj 2012 ophæver denne forordning direktiv 73/44/EØF, 96/73/EF og 2008/121/EF.

Dokumentets nøglebegreber
 • Tekstilfiber: et produkt, der er kendetegnet ved sin bøjelighed, sin finhed og sin store længde i forhold til det største tværmål, og som således egner sig til fremstilling af tekstilapplikationer, eller en blød strimmel, flad eller rørformet, med en normal bredde på højst 5 mm, herunder strimler skåret ud af bredere strimler eller af folier, fremstillet af kemiske forbindelser, der tjener til fremstilling af de fibre, som er klassificeret i tabel 2 i bilag I.
 • Tekstilprodukt: ethvert produkt, der i rå, halvbearbejdet, bearbejdet, halvforarbejdet, forarbejdet, halvkonfektioneret eller konfektioneret tilstand udelukkende indeholder tekstilfibre, uafhængigt af de til blandingen eller samlingen anvendte processer.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 1007/2011

7.11.2011

-

EUT L 272 af 18.10.2011.

Seneste ajourføring: 09.01.2012

Se endvidere

 • Generaldirektoratet for Erhverv – Beklædning og tekstil (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top