RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Textilní výrobky: názvy textilních vláken a označování

Toto nařízení zavádí harmonizovaná ustanovení týkající se označování etiketou nebo jiného označování textilních výrobků s cílem odstranit překážky na vnitřním trhu v textilním odvětví a poskytnout spotřebitelům přesné informace.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 27. září 2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví pravidla týkající se:

 • názvů textilních vláken * s ohledem na jejich definici a užití pro označení materiálového složení textilních výrobků;
 • označování textilních výrobků * obsahujících netextilní části živočišného původu;
 • metod analýzy k ověření informací uvedených na označení.

Výrobky dotčené tímto nařízením

Toto nařízení se vztahuje na textilní výrobky, a to:

 • výrobky, u nichž tvoří textilní vlákna nejméně 80 % celkové hmotnosti;
 • ostatní výrobky zahrnuté mezi textilní výrobky.

Toto nařízení se nevztahuje na textilní výrobky, které jsou předávány domáckým pracovníkům nebo nezávislým podnikům, kteří dodané materiály dále zpracovávají, bez převodu vlastnického práva k těmto výrobkům, ani na textilní výrobky zhotovené na zakázku samostatně výdělečně činnými krejčími.

Názvy textilních vláken

Pro údaje o materiálovém složení se na označeních textilních výrobků používají pouze názvy textilních vláken uvedené v příloze I tohoto nařízení. Nařízení vymezuje názvy textilních vláken, jejichž povaha odpovídá popisu obsaženému v uvedené příloze. Používání těchto názvů pro jiná vlákna je zakázáno.

Výrobci mohou požádat Evropskou komisi o doplnění názvu nového textilního vlákna na seznam uvedený v příloze I. K žádosti musí být přiložena technická dokumentace vypracovaná v souladu s přílohou II, která obsahuje tyto informace:

 • navrhovaný název, definici a identifikaci nového textilního vlákna;
 • dostatečně vypracované metody identifikace a kvantifikace;
 • další informace týkající se možných alergických reakcí, výrobního postupu nebo významu pro spotřebitele.

Označení složení textilních výrobků

Použití výrazů „100 %“, „čisté“ nebo „pouze z“ je omezeno na textilní výrobky složené výhradně ze stejných vláken.

Textilní výrobek může být označen výrazem „střižní vlna“ (a názvy stanovenými v příloze III) za předpokladu, že se skládá výhradně z vlněných vláken, která nebyla dříve součástí hotového výrobku, ani nebyla vystavena žádnému spřádacímu procesu. Pokud je vlna obsažená ve směsi textilních vláken, může se výraz „střižní vlna“ použít k označení výrobku, pokud:

 • veškerá vlna obsažená v dané směsi je složená výhradně z vlněných vláken;
 • obsah této vlny tvoří nejméně 25 % celkové hmotnosti směsi;
 • v případě mykané směsi se vlna mísí pouze s jedním dalším vláknem.

Textilní výrobky z více vláken musí být označeny názvem a procentním hmotnostním podílem všech druhů vláken, které jsou obsaženy ve výrobku, v sestupném pořadí. Výrazem „jiná vlákna“ lze označit vlákna, která nelze v době výroby snadno určit nebo která nejsou uvedena v příloze I. Výrazy „směs vláken“ nebo „nespecifikované složení textilie“ se mohou použít u textilních výrobků, jejichž složení je v době výroby obtížné určit.

Přítomnost netextilních částí živočišného původu v textilních výrobcích se na označení etiketou uvádí souslovím „obsahuje netextilní části živočišného původu“.

Označování textilních výrobků

Textilní výrobky musí být označeny za účelem uvedení údajů o jejich materiálovém složení vždy, když jsou dodávány na trh; označení musí být provedeno trvanlivým způsobem a musí být snadno čitelné, viditelné a přístupné. U výrobků, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli, mohou být označení nahrazena či doplněna průvodními obchodními doklady. Označení zajišťuje výrobce.

Textilní výrobky složené ze dvou nebo více textilních částí, z nichž každá obsahuje rozdílné druhy textilních vláken, musí nést označení, na němž je uveden obsah textilních vláken v každé části.

Označení nesmí obsahovat zkratky. Označení musí být poskytnuta v úředním jazyce či jazycích členského státu, na jehož území jsou textilní výrobky dodávány spotřebitelům.

Za označení odpovídá hospodářský subjekt, který textilní výrobek uvádí na trh.

Údaje o materiálovém složení textilií musí být uvedeny také v katalozích a prospektech i na obalech a na označení. Tyto informace musí být jasně viditelné, i pokud se jedná o nákup elektronickými prostředky.

Označení není povinné pro výrobky, jejichž seznam je uveden v příloze V.

Dozor nad trhem

Kontroly shody materiálového složení textilních výrobků provádějí orgány pro dozor nad trhem v souladu s metodami uvedenými v příloze VIII.

Ode dne 8. května 2012 toto nařízení zrušuje směrnice 73/44/EHS, 96/73/ES a 2008/121/ES.

Klíčové pojmy aktu
 • Textilní vlákno: útvar charakterizovaný svou ohebností, jemností a vysokým poměrem délky k maximálnímu příčnému rozměru, což jej činí vhodným pro textilní použití, nebo ohebný pásek nebo dutinka, jehož zjevná šířka je maximálně 5 mm, včetně pásků řezaných z širších pásů nebo fólií, vyrobený ze surovin používaných pro výrobu vláken uvedených v tabulce 2 přílohy I a vhodný pro textilní použití.
 • Textilní výrobek: surový, rozpracovaný, hotový, konfekčně rozpracovaný, vyrobený, polokonfekční nebo konfekční výrobek, který se skládá výhradně z textilních vláken, bez ohledu na použitý postup směsování nebo spojování.

ODKAZ

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 1007/2011

7. 11. 2011

Úř. věst. L 272 ze dne 18. 10. 2011

Poslední aktualizace: 09.01.2012

Viz také

 • Generální ředitelství Podniky a průmysl – Textilní a oděvní výrobky (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky