RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Deregulering af pakningsstørrelser

Liberaliseringen af pakningsstørrelser fremmer varernes frie bevægelighed på EU’s indre marked. Dette direktiv har som formål at fjerne mulige konkurrencebarrierer og fremme europæiske virksomheders adgang til markederne i de forskellige lande i Den Europæiske Union (EU).

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/45/EF af 5. september 2007 om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF.

RESUMÉ

EU-landene må ikke forbyde eller begrænse markedsføring af en færdigpakning på Den Europæiske Unions (EU) indre marked.

Frem til den 11. oktober 2012 kan de dog fortsat fastsætte markedsføringskvoter for mælk, smør, tørret pasta og kaffe. Ligeledes kan EU-lande, der har fastsat kvoter for hvidt sukker videreføre disse frem til 11. oktober 2013.

Særlige tilfælde

Vin og spiritus (se bilag), der sælges i færdigpakning, er omfattet af perioder og kvoter for markedsføringen. Direktivet omhandler ikke denne produktkategori, når produkterne sælges i skattefri butikker til forbrug uden for det europæiske marked.

Aerosoler skal angive beholderens samlede nominelle kapacitet samt den nominelle volumen af indholdet. Det er frivilligt at angive indholdets nominelle vægt.

Kontekst

Med dette direktiv ophæves direktiv 75/106/EØF om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser og direktiv 80/232/EØF om værdiskalaer for nominelle mængder og nominelle rumfang for visse varer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/45/EF

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247 af 21.9.2007

Seneste ajourføring: 21.10.2011
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top