RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Angivelse af priser på forbrugsvarer

Angivelse af salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, for at forbedre forbrugeroplysningen og lette prissammenligning er obligatorisk. Prisen skal angives på en sådan måde, at den ikke kan misforstås, er umiddelbart synlig og let læselig.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer

RESUMÉ

Salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, skal angives på en sådan måde, at de ikke kan misforstås, er umiddelbart synlige og let læselige. Ifølge direktivet forstås ved "at de ikke kan misforstås" den endelige pris, inklusive moms og øvrige afgifter.

Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at denne bestemmelse ikke skal finde anvendelse på:

  • varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
  • salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.

Medlemsstaterne kan:

  • fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
  • opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Der fastsættes i direktivet en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke er forpligtet til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.

Medlemsstaterne

  • træffer egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv
  • fastsætter og meddeler, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktiv ophæver direktiv 79/581/EØF (om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på levnedsmidler ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))) og 88/314/EØF (om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på ikke-levnedsmidler) med virkning fra den 18. marts 2000.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 98/6/EF [vedtagelse: fælles beslutningsprocedure COD/1995/0148]18.3.199818.3.2003EFT L 80 af 18.3.1998

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 21. juli 2006 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer [KOM(2006) 325 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].
Til trods for at direktivet udelukkende finder anvendelse på løsøregenstande, fremgår det for det første af meddelelsen, at en række lande også lader tjenesteydelser være omfattet heraf: Tyskland, Belgien, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Luxembourg, Portugal, Tjekkiet, Polen, Slovakiet og Slovenien.
Dernæst bekræfter den, at alle medlemsstaterne har fritaget visse kategorier af varer eller fortegnelser over varer fra kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.
Endvidere gælder kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed også for reklamer. Hvis den ikke angives, betragtes det som vildledende reklame og er forbudt ifølge direktivet om urimelig handelspraksis.

Prissammenlignende reklame

Sag C-356/04: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved dom afsagt den 29. juli 2004 af Rechtbank van Koophandel te Brussel i sagen Lidl Belgium GmbH & Co KG mod NV Etablissementen Franz Colruyt [Den Europæiske Unions Tidende C 273 af 6.11.2004].
Dommens konklusion er, at en reklame, hvori der foretages en sammenligning af prisniveauerne i de forskellige supermarkeder ved at ekstrapolere dem på en stikprøve, er en vildledende reklame og dermed forbudt.

Den 23. april 1998 forelagde Kommissionen en henstilling om dobbelt angivelse af priser og andre monetære beløb.

 
Seneste ajourføring: 03.11.2006
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top